Mijo Barada területszabadító imája

Területmegszabadító ima

Amikor egy bizonyos területen, legyen az egy magas hegy csúcsa, egy völgy, egy folyó forrása, egy koncentrációs tábor helye, egy ház, vagy bármilyen hely, amihez emberi szenvedések és gonosztettek kötődhetnek, illetve ha saját településünkön súlyos lelki terhek ártó jelenlétét tapasztaljuk, a következő sorrend alapján imádkozhatunk:

Jézus születéséig évszázadonként imádkozunk a jelentől visszafelé: 21. századért, 20. századért, 19. századért, …-1. századig(ez 21 ima), aztán az Ószövetség idejéért, végül a világ teremtése és az ősbűn  időszakáért (összesen 24 ima)

(Fontos, hogy gyűjtsük össze a nevezett helyen elkövetett bűnöket, tragédiákat pl: háború, népirtás, koncentrációs tábor, üzemeltetése, gyilkosság, erőszakos elhalálozás, baleset, kínzás, okkult tevékenységek, (pl: emberáldozat, szekták működése) paráznaság, nemi erőszak, rablás, kizsákmányolás, sanyargatás, hazugság, megtévesztés, Ide jönnek a tragédiák, az azok által előidézett megkötözöttségek, melyek megszüntetéséért szintén imádkozzunk  (pl: árvíz, földrengés, tűzesetek, éhínségek, betegségek, erőszakos kitelepítések, magzatok elvetélése.)

Fontos, hogy gyűjtsük össze és külön meg is említsük azokat a népeket is, amelyek az adott időszakban kárt okoztak a területen, nevezzük meg azokat a dolgokat, amik hozzájuk fűződnek. Kérjük Isten megbocsátását ezen dolgok miatt is! Kiderülhet bármilyen bűn, vagy tragédia, ezért fontos, hogy ha tudunk valami konkrétumról, akkor osszuk meg egymással, hogy minél konkrétabb és ezáltal minél hatékonyabb legyen az ima. A kiengesztelődésért imákat, böjtöket, kilencedeket és szentmiséket ajánlunk fel Istennek.

Imádság előtt minden esetben kérjük Jézus szent Vérének védelmét, a Szentlélek  megvilágosító kegyelmét, és a megkülönböztetés ajándékát!

  • :

Ezzel az imával kifejezzük a bűnbánatot minden olyan bűn kapcsán, amit az adott területen követtek el, tesszük ezt mindazok nevében, akik itt éltek, illetve jelenleg élnek. Miután elmondjuk ezt az imát, olvassuk fel az 51. zsoltárt!

 

Jézus Krisztus, Urunk és Istenünk, mi bűnösök előtted leborulva a magunk és embertársaink nevében szívből megbánunk minden, (ezen a területen) (kik által) elkövetett bűnt. Kereszthalálod és feltámadásod által bocsáss meg irgalmasan az emberi történelem során emberek által (ezen a helyen) elkövetett minden bűnt és tisztítsd meg a bűnösök lelkét és ezt a területet a bűnök minden következményétől!

 

“Könyörülj rajtam, Istenem, hiszen irgalmas és jóságos vagy, mérhetetlen irgalmadban töröld el gonoszságomat!

Mosd le bűnömet teljesen, tisztíts meg vétkemtől!

Gonoszságomat beismerem, bűnöm előttem lebeg szüntelen.

Egyedül te ellened vétettem, ami színed előtt gonosz, azt tettem. Te igazságosan ítélkezel, s méltányos vagy végzésedben.

Lásd, én vétekben születtem, már akkor bűnös voltam, mikor anyám fogant.

De nézd, te az igaz szívben leled örömöd – taníts meg hát a bölcsesség titkára!

Hints meg izsóppal és megtisztulok, moss meg és a hónál fehérebb leszek!

Hadd halljam örömnek és boldogságnak hírét, s ujjongani fognak megtört csontjaim.

Fordítsd el arcod bűneimtől, s töröld el minden gonoszságomat!

Teremts új szívet belém, s éleszd fel bennem újra az erős lelkületet!

Ne taszíts el színed elől, és szent lelkedet ne vond meg tőlem!

Add meg újra üdvösséged örömét, erősíts meg a készséges lelkületben!

Akkor utat mutatok majd a tévelygőknek, és megtérnek hozzád a bűnösök.

Ments meg a vértől, üdvösségem Istene, s nyelvem áldani fogja igazságosságodat.

Nyisd meg, Uram, ajkamat, és szám hirdetni fogja dicsőségedet.

Az áldozatok nem szereznek neked örömet, ha égőáldozatot hozok, nem fogadod el.

Áldozatom a bűnbánó lélek, az alázatos és töredelmes szívet nem veted meg.

Jóságodban, Uram, légy kegyes Sionhoz, építsd fel újra Jeruzsálem falait!

Akkor majd tetszenek neked az igaz áldozatok, az égő¬ és a teljes áldozat, akkor majd fiatal tulkokat visznek oltárodra.” (Zs 51, 3-21)

 

2. A kiengesztelődés imája

Imádkozunk az áldozatok és hóhéraik kiengesztelődéséért az adott területhez kapcsolódóan, beleértve az áldozatok családtagjait és a nemzetek egymás közötti megbékélését is. Imádkozunk minden negatív kijelentés semlegesítéséért, az átkok megtöréséért, és a gonosszal kötött bármilyen jellegű szövetség semlegesítéséért, amelyek a történelem során a bűn, Isten-ellenes rendszerek, hatalmak, társulások, szekták, titkos szervezetek és politikai pártok révén jöttek létre. Nagyon jó, amennyiben lehetséges, Szentmisét bemutatni ezzel kapcsolatosan, Jézus Teste és Vére tiszteletére, majd ezt követően napokig, hónapokig, egészen addig  imádkozni, amíg úgy érezzük, hogy erre szükség van. Zarándokoljuk körül az Oltáriszentséggel az adott területet. Tartsunk szentségimádást a templomban, imádkozzuk ezt az imát naponta, ajánljunk fel kilencedet erre a szándékra. Imádkozzunk rózsafűzért erre a szándékra. Íme egy egyszerű ima, ami szabadulásért és gyógyulásért is mondott ima egyben:

3. Szabadító ima:

A Názáreti Jézus nevében, ereje, Vére és hatalma által legyen szabad ez a terület minden démoni megkötözöttségtől és befolyásoltságtól, minden átoktól, rontástól, okkult praktikáktól, lelki, szellemi és testi betegségtől! Jézus Krisztus törölje el az elkövetett bűnök és a bekövetkezett tragédiák következményeit, és árassza ki rá áldását, hogy élet és boldogság fakadjon ott.

A Te szent nevedben Urunk Jézus Krisztus, legyen áldott minden munka, emberi igyekezet, emberek közötti kapcsolat ezen a területen (hol), ebben az időszakban (mikor) a mindenható Atyaisten nevében és dicsőségére, a mindenható Fiúisten nevében és dicsőségére, a mindenható Szentlélek Isten nevében és dicsőségére, a Boldogságos Szent Szűz közbenjárására.

4. Áldás:

 Ezzel az imával azt kérjük, hogy szűnjön meg minden olyan akadály, ami gátolja azoknak az áldásoknak a kiáradását, amelyekkel Isten el akarja halmozni az adott területet, de kiáradásukat az elkövetett bűnök vagy az ima hiánya akadályozzák.

Ó, Mindenható és Végtelen Isten, Aki az idő és a korszakok Ura vagy, minden teremtmény és minden teremtett dolog Ura, áraszd ki és újítsd meg áldásodat, amelyet erre a térségre és az itt élő emberek életére kiárasztani szándékozol, és ami az emberek által elkövetett bűnök és az ima hiánya miatt nem tudott eddig kiáradni! Mindenható Isten, áraszd ki a termékenység és a bőség áldását a növény- és állatvilágra, különösképpen pedig az emberekre! Legyen ez a környék újra olyan tiszta, áldott és szent, amilyen addig volt, amíg a bűn be nem szennyezte! Szent és irgalmas Atyánk, a mi Urunk, Jézus Krisztus által kérjük ezt tőled! Ámen.

 

5. Jézus Krisztus uralmának kihirdetése

Egy imával Jézus Krisztust a múlt, a jelen és a jövő egyetlen Urának kiálltjuk ki. Ilyenkor nagyon ajánlatos, hogy egy pap az Oltáriszentséggel a kezében kérjen áldást az adott térség múltjára, jelenére és jövőjére. Ezzel az áldással a pap megáldja mind a négy égtájat, továbbá az Eget és a Földet, hogy az élet áldása újra kiáradjon minden teremtményre és minden teremtett dologra, hogy mindezek elnyerjék végre azt az eredeti szépségüket, tisztaságukat és méltóságukat, amelyben részük volt, amíg az ember bűne mindezt tönkre nem tette. Ennek kapcsán hangosan felolvassuk a következő szentírási szakaszt:

 

Jézus Krisztus isteni mivoltában „Istennel való egyenlőségét nem tartotta olyan dolognak, amelyhez föltétlenül ragaszkodnia kell, hanem kiüresítette önmagát, szolgai alakot vett fel, és hasonló lett az emberekhez. Külsejét tekintve olyan volt, mint egy ember. Megalázta önmagát és engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért Isten felmagasztalta, és olyan nevet adott neki, amely fölségesebb minden névnél, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, és minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr.”  Fil 2,6-11

Úr Jézus Krisztus, az élő Isten Fia, hálát adunk Neked, mert elfogadtad az Atya akaratát, megtestesültél a szeplőtelen Szűz méhében és emberré lettél. Hálát adunk Neked, amiért kinyilatkoztattad az Atyát és megmutattad nekünk, hogy Te vagy az egyetlen igazi Út, Igazság és Élet. Hálát adunk Neked, Megváltónk, amiért mindnyájunkért életedet adtad a kereszten, hogy senki, aki Benned hisz, ne haljon meg soha. Hálát adunk Neked, mert meghaltál azért, hogy mi élhessünk. Azzal a tekintéllyel, amelyet a keresztség szentsége és az összes többi szentség által adtál nekünk, a magam nevében és ennek a térségnek minden elhunyt, élő és születendő lakója nevében kikiáltalak Téged, Krisztus, Királyunk, Megváltónk, egyetlen Úrnak e térség múltja, jelene és jövője fölött! Szent Atya, kérlek, hogy mindazok az áldások, amelyeket Ábrahámnak és az ő utódainak ígértél, a maguk teljességében áradjanak ki erre a térségre és annak lakóira! Ezt kérjük Tőled Krisztus, a mi Urunk, Jézus Krisztus által! Ámen.  

 

6. Felajánló ima Jézus és Mária Szent Szívéhez

 

Ezt követően a térség múltját, jelenét és jövőjét, valamint annak minden lakóját, akik valaha itt éltek, élnek és élni fognak, Jézus isteni Szívének és Mária Szeplőtelen Szívének ajánljuk fel. Mindenképpen kívánatos, hogy amennyiben lehetséges, az imaszolgálatot végző csoportot a plébános vezesse, vagy egy másik pap, de a plébánossal egyetértésben, amennyiben pedig egy adott egyházmegye nagyobb körzetéért imádkoznak, erről a püspököt is értesíteni kell, hogy ő is főpásztori áldását adhassa erre az imára.

Jézus Szentséges Szíve, minden jó forrása, imádunk Téged, hiszünk Benned, remélünk Benned, szeretünk Téged! Bánjuk minden bűnünket és bocsánatért esedezünk mindazok bűneiért, akikért most imádkozunk! Neked ajánljuk a szíveinket, tedd azokat alázatosakká, türelmesekké, tisztákká, hogy mindenben eleget tegyenek a Te kívánságaidnak! Add, ó drága Jézus, hogy mi Benned éljünk, Te pedig bennünk!  Oltalmazz minket a veszedelemben, vigasztalj minket a bánatban és szomorúságban! Adj nekünk szellemi, lelki és testi egészséget, áldd meg a mi munkákat és add meg nekünk a szent halál kegyelmét! Ámen.

Szentséges Szűz Mária, Édesanyám és Királynőm! A Te Szeplőtelen Szívednek szenteljük és ajánljuk egész lényünket és mindazokét, akikért imádkozunk, a mi gondolatainkat, szavainkat és cselekedeteinket. Rendelkezz velünk és mindennel ami, hozzánk tartozik, most és az örökkévalóságban, a Szentháromság dicséretére és dicsőségére, az Egyház megszentelésére és az egész világ megváltására!

Szeplőtelen Szűzanyánk, segíts, hogy keresztségi fogadalmunkhoz méltón éljünk, hogy visszavonhatatlanul Megváltónkhoz tartozzunk! Add, hogy Hozzád hasonlóan kövessük a Szentlélek indításait! Bennünk és fölöttünk mindig és mindenben legyen meg az Isten akarata! Ámen.

7. Szentelt sóval, olajjal, vízzel való megszentelés

Az imahadjárat során a térséget, amelyen imádkozunk, meg kell szentelni megáldott sóval és szenteltvízzel. Olyan vidékeken, ahol szokott esni a hó, és ilyenkor sózzák az utakat, kívánatos, hogy a papok megáldják az ennek a sónak a tárolására szolgáló létesítményeket, így megáldott sót fognak szórni az egész környékre. Minden hívőnek, aki imádkozza az áldás imáit, ajánlom, hogy rendszeresen szentelje meg a házát szentelt vízzel, a bejárati ajtót kenjék meg megáldott olajjal, mégpedig úgy, hogy három keresztet rajzoljanak a Szentháromság három személyének tiszteletére. Időnként az ételbe is ajánlatos megáldott sót tenni, mert ez is egy lehetséges módja annak, hogy Isten oltalmazzon és tisztítson minket megannyi szellemi toxintól és rontástól.

 

Ezt a könyvet azzal fejezem be, hogy leírok egy csodálatos látomást, amelyben öt évvel ezelőtt volt részem egy szemináriumon Fitzeheimben. A szemináriumnak az volt a témája, amit ebben a könyvben is feldolgoztam. Ima közben szellemben láttam több ezer katonát, akik különböző történelmi időszakok háborúiban harcoltak, ünnepélyes egyenruha volt mindegyikükön. Mindannyian nagyon boldognak látszottak. Egyenruháik is nagyon szépek voltak. Miután felsorakoztak a szentély körül, örömteli menetben, díszlépésekkel indultak a menny felé. Barátom, Reiner káplán úr, gyakran énekli meg az én látomásaimat. Ez alkalommal szellemében egy vidám katonai indulót hallott és elkezdte ezt játszani. A trombitások átvették a dallamot és mindannyian ennek ritmusára kezdtünk menetelni a teremben. Nagy öröm töltötte be szíveinket. Amikor az utolsó katona is bevonult a mennybe, szellemben két sor angyalt láttam, akik a föld felé indultak, kezeikben áldásokkal teli edényeket tartva. Az első sor a harcterekre árasztotta ki Isten áldását. Szellemben láttam, hogyan mossa le az áldás a vért ezekről a mezőkről, a démonok menekülnek, a természet pedig visszanyeri egészségét, a föld olyan termékennyé válik, amilyen az ember bűnbeesése előtt volt. Az angyalok másik sora az elesett katonák családtagjaira hintette az áldás vizét. Láttam, amint a bánat, depresszió, csüggedés és a többi testi-lelki betegség, szenvedés eltűnik ezeknek a családoknak az életéből. A gyász könnyei helyett szemeik végre örömkönnyekkel teltek meg, mert az öröm és az élet szelleme lassanként visszatért ezekbe a meggyötört családokba. A bölcsők tele lettek kicsiny gyermekekkel. A házak körül vidám apróságok futkosnak. Az istállók tele vannak egészséges állatokkal. A gyümölcsfák a házak körül roskadoznak a sok gyümölcstől. A család imára gyűlik egybe, a templomok nem tudják befogadni mindazokat, akik imádni és dicsőíteni akarják Istent. Új templomok és új kolostorok épülnek, hogy be tudják fogadni mindazokat, akik Istennek akarják szentelni az életüket, szolgálva őt papként, szerzetesként, szerzetes nővérként. Tisztelt olvasóm, ez az, ami a hit által történik! A hit által ugyanis Isten újjáteremt mindent.

Akkor a trónon ülő megszólalt: Íme, újjáteremtek mindent!“(Jel 21,5) Hiszem, hogy ez a könyv segíteni fog neked abban, hogy megengedd a Mindenható Istennek, lépjen be a te életed valóságába, így a te életed völgye szebbé, örömtelibbé és áldottabbá válik a halálod pillanatában, mint amilyen volt a születésed pillanatában. Azok pedig, akik majd kikísérnek téged végső nyugvóhelyedre, joggal mondhatják el, hogy általad Isten csodálatosan megdicsőítette magát, evangéliumának, szeretetének és mindenhatóságának új oldalát írta tele a te életed által! Ne feledd soha a Prédikátor szavait:

„Féld az Istent, és tartsd meg a parancsait! Mert ez minden embernek a kötelessége. Mivelhogy Isten minden tettet ítélőszéke elé visz, és lát minden rejtett dolgot, akár jó volt, akár rossz.” (Préd 12, 13-14