Megbocsátás, ima ellenségeinkért

A hit és a szeretet új kihívásaival kénytelen szembenézni a mai emberiség

 • Eddig is ismert volt Jézus parancsa: ne csak azokat szeressük, akik minket szeretnek, akik úgy gondolkodnak mint mi, hanem szeressük ellenségeinket is. Ezt a parancsot különösen is aktuálissá tették az egyház irányvonalában a legfelsőbb vezetés szintjén pár éve végbemenő változások. Egy éve pedig az egészségügyben és a politikában végbement változások. Ezeknek a kérdéseknek a megítélése, legfrissebben pedig az oltás kérdése, még inkább megosztottá tették az embereket. Ha nem akarjuk meglévő bajainkat, ellentéteinket még újabbakkal is tetézni, különösen is komolyan kell vennünk Jézus megbocsátásra, ellenségszeretetre vonatkozó parancsát.

Az ellenségszeretet parancsa

 • Hallottátok a parancsot: Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek: szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért! (Mt 5,43-44)

Jézus ezt a parancsot nemcsak hirdette, hanem meg is élte. Keresztre feszítésekor így imádkozott: Atyám bocsáss meg nekik, mert nem tudják mit cselekednek. Jézus és az Atya egymással egy volt. Ha Jézus ezt kérte az Atyától, akkor abban az is benne volt, hogy én is megbocsátok nekik. Ugyanígy imádkozott megkövezőiért Szent István vértanú is.

Sokan azt gondolják, hogy csak akkor lehet, szabad megbocsátani, ha az engem bántó bocsánatot kér. De ez az ő dolga. Ennek a gondolkodásmódnak egyértelmű cáfolata Jézus és Szent István imája. Vajon a Jézust keresztre feszítők közül, és a Szent Istvánt megkövezők közül egy is bocsánatot kért akkor tőlük? Ők azonban már akkor megbocsátottak, amikor úgy bántak velük.

Mi is csak akkor nyerünk bűneinkre bocsánatot, ha mi is megbocsátunk. Ez egyértelmű a Miatyánk szavaiból és az adósaival szemben nem engedékeny hitelező példabeszédéből. Ha ti nem bocsátotok meg az ellenetek vétőknek, Mennyei Atyátok se bocsát meg nektek. Miután a példabeszédben szereplő hitelező elengedte az adós tartozásait, és az nem cselekedett hasonlóképpen, hanem börtönbe vettette saját adósait, azután vele is ugyanezt tette a példabeszédbeli hitelező, azaz Isten.

 

Ezeknek a gyógyító miséknek kezdettől egyik alapigéje volt a megbocsátás. Ha tudunk megbocsátani, akkor nemcsak az történik, hogy mi magunk is bocsánatot nyerünk a bűneinkre, hanem ez saját gyógyulásunknak a forrása is. Rengeteg testi és pszichés betegségnek az oka ugyanis a megbocsátani nem tudás, a magunkban ápolt negatív érzelmek, indulatok.

 A megbocsátás, az ellenségeinkért való imádkozás létkérdéssé vált. Most, amikor a meglévő bennünk mélyen gyökerező kiengeszteletlenség, megbocsátani nem tudás (vagy nem akarás, a megbocsátással való elvi szembehelyezkedés) mellé még az elején felsorolt ellentétek is felsorakoznak, sőt még a kifejezett üldözések is a közvetlen látóhatárunkon vannak, különösen létkérdés ez az ellenségeinknek, üldözőinknek való megbocsátás, az értük való imádkozás.

A végén majd elimádkozzuk egy osztrák misztikusnak az imáját, amit az égiek már akkor a figyelmünkbe ajánlottak, amikor a jelenbeli történések még távol voltak tőlünk. A Mennyei Atya ezt mondta ennek a Lemberger Antóniának: Ti nem imádkoztok ellenségeitekért, ezért vagytok az ő önkényüknek kiszolgáltatva… De Én azt mondom, imádkozzatok értük, hogy kiárasszam rájuk Atyai szeretetemet, és Én meg fogom azt tenni! Könyörögjetek hozzám akaratom szerint, akkor ellenségeitek tehetetlenek lesznek veletek szemben. Legyen ez az ima számotokra egy mentőhorgony az eljövendő bajok idején.

 

Fontos néhány félreértés tisztázása

A szeretet, és annak különleges aktusa, a megbocsátás nem érzelmi kérdés. Nem arról van szó, hogy az ellenségemmel, az engem üldözővel szemben alapból ugyanolyan, vagy hasonló érzéseim legyenek, mint a szerelemben, vagy egy anyának, apának az újszülött, vagy kicsi gyermekével szemben. A szeretet és a megbocsátás akarati kérdés. A megbocsátás első lépésben azt jelenti, hogy nem akarok rosszat az engem bántónak, nem forralok ellene bosszút, hanem jót akarok neki és akarok és tudok érte imádkozni. Ha magam képtelen lennék rá, akkor tegyem ezt Jézus nevében, kérjem az Ő segítségét. Uram, én most erre képtelen vagyok, de Te bocsáss meg bennem.

Azután a rosszat nem viszonoznom rosszal. Lemondok a harag, a megbántottság érzésének magamban való ápolásáról. Amikor éppen bántanak, akkor ott lehetnek bennem ezek a negatív érzések, de nem adok nekik teret, hanem Isten kegyelmével igyekszem legyőzni ezeket magamban. Kell hozzá az én erőfeszítésem, az én akaratom. Ha ezt a szándékot látja Isten bennem, ezért újra meg újra imádkozom, biztos lehetek benne, hogy Ő megadja hozzá a kegyelmet, hogy kitartsak ebben a lelkületben.

Nem azzal kell foglalkoznom, hogy mit tesz a másik. Az nem az én harcom, az az övé. Az én harcom az, hogy leküzdjem magamban a negatív érzéseket, és imádkozzam az engem bántóért, vagy a fontos kérdésekben az enyémmel ellentétes platformon állókért.

„Ez nem a te harcod”. Talán a Marana Tha adta ki ezt a könyvet. Egy híres francia írónő házassága teljesen tönkremenőben volt, a gyermekeivel való kapcsolata is. Az egyik lánya egy karizmatikus közösségben megtért, magával vitte az anyját is. Ő is megtért és elkezdett a kapott útmutatások szerint cselekedni. Házassági krízisének az oka az volt, hogy megcsalta őt a férje, ráadásul az írónőnek a legjobb barátnőjével. És ezt éveken keresztül tette. De ő kitartott az imában és a megbocsátásban. Sok-sok éves imádság után visszatért a férj, és a szerelmük megújult. Évekig imádkozott, hogy a barátnőjének is meg tudjon bocsátani. Lassan-lassan elmúlt a harag, először semlegesség érzését adta neki Isten a barátnőjével szemben. Mialatt hosszan-hosszan imádkozott, az Úr mindig csak azt mondta neki: ez nem a te harcod. A vége az lett, hogy mindent elsöprő hatalmas szeretetet érzett a barátnője iránt is, akit az elején egy kanál vízben megfojtott volna. Hosszan imádkozott és kialakult mindkét féllel az érzelmi kapcsolat is. De az elején egyáltalán nem voltak ezek a pozitív érzelmek, hanem éppen az ellenkezője.

Még az is egy félreértés lehet, hogy amikor megbocsátok, vagy az ellenségeimért imádkozom, akkor nem a rosszra mondok-e igent. A rosszra nem szabad soha igent mondani, de a rosszat elkövetőt is szeretni kell. És ha megbocsátok, akkor nem leszek-e kiszolgáltatott, nem kell-e az önvédelemről is lemondanom. De a megbocsátás éppen a legjobb önvédelem. Mert óriási terheket vesz le az emberről. Időt, energiát szabadít fel. A negatív érzelmek súlyosan kihatnak minden területre. Az általuk létrejövő diszharmónia betegít, elszívja életerőinket.

Aki ellenségért imádkozik, és jót tesz vele, az a Szentírás tanúsága szerint parazsat gyűjt a fejére. A Példabeszédek könyvében olvassuk: Ha éhezik, aki gyűlöl téged, adj neki kenyeret, és ha szomjazik, adj neki vizet, mert parazsat gyűjtesz a fejére, az Úr pedig visszafizeti, amit adtál. (Péld 25, 21-22) De ez a parázsgyűjtés éppen hogy nem a bosszúnak az érzése, hogy csak égesse a fejét. A parázs a Szentírásban a megtisztulás jelképe. A próféta nyelvét is izzó parázzsal tisztítja meg az angyal, ahogyan Izajás könyvében olvassuk (Iz 6,6). Az ellenségért mondott ima, az iránta végzett jócselekedet megtisztítja őt, előbb-utóbb bűnbánatra és megtérésre sarkallja, és gátolja ártó, gonosz cselekedete véghezvitelében.

Isten szemében, és következményeiben egyik legsúlyosabb bűn az ítélkezés, a kiengeszteletlenség. A túlvilágról jövő üzenetek alapján mondhatjuk, hogy sok ember azért tölt el hosszú időt a tisztítótűzben, mert kiengeszteletlenség, neheztelés volt benne.

Megbocsátó ima

Amikor Bing atya két évvel ezelőtt lelkigyakorlatot tartott itt templomunkban a következő megbocsátó imát hozta. Most csak egy részt idézek belőle. De az egész ima megtalálható az Engesztelők lapján, és ez a mostani beszédem is felkerül oda, és a megbocsátó imára mutató link is.

A megbocsátásban benne van az is – első helyen –, hogy megbocsátunk Istennek is. Ez most különösen is aktuális, hiszen sokakban feltolul a kérdés, hogy miért engedi meg Isten, hogy ezek történjenek velünk, amik most történnek.

Néhány részlet ebből az imából

 • JÉZUS KRISZTUS ma azt kérem, hogy mindenkinek meg tudjak bocsátani az életemben. Tudom, hogy megadod az erőt hozzá, és köszönön, hogy Te jobban szeretsz, mint én önmagamat és nálam is jobban szeretnéd, hogy boldog legyek.
  Atya, megbocsátok Neked, ISTENNEK, azokért az alkalmakért, amikor haláleset történt a családomban vagy nehéz időket éltünk meg, vagy anyagi nehézségekkel küszködtünk vagy úgy gondoltam, hogy büntetsz minket, de az emberek azt mondták „ez Isten akarata”, ezért haragudtam, és nehezteltem Rád. Kérlek, tisztítsd meg ma szívemet és értelmemet.
  Uram, megbocsátok MAGAMNAK bűneimért, hibáimért és gyengeségeimért, és mindenért, ami rossz bennem, vagy amit én rossznak gondolok. Megbocsátok magamnak minden babonás hiedelemért, jövendőmondókhoz való folyamodásért, szerencsehozó tárgyak viseléséért. Elvetem magamtól ezeket a babonaságokat, és egyedül Téged választalak Uramnak és Megváltómnak. Kérlek, tölts el engem Szentlelkeddel! Továbbá megbocsátok MAGAMNAK azokért az alkalmakért, amikor hiába vettem a nevedet, nem mentem templomba, hogy imádjalak, megbántottam a szüleimet, lerészegedtem, paráználkodtam, házasságtörést követtem el, vagy homoszexuális cselekedetet végeztem. Te megbocsátottál nekem és ma én is megbocsátok magamnak.  
  Teljesen megbocsátok ÉDESANYÁMNAK. Megbocsátok azokért az alkalmakért, amikor megbántott, neheztelt rám, vagy mérges volt rám és minden alkalomért, amikor megbüntetett engem. Megbocsátok neki azért, ha a testvéreimet nálam jobban szerette. Megbocsátok azokért az alkalmakért, amikor némának, csúnyának, butának és a legrosszabb gyereknek nevezett, vagy azt mondta, hogy a családnak sok pénzébe kerülök. Megbocsátok azokért az alkalmakért, amikor azt mondta, hogy nem kívánatos gyerek voltam, véletlen vagy hiba folytán születtem, vagy nem az lettem, akire számított.   
  Megbocsátok ÉDESAPÁMNAK. Megbocsátom, amikor nem támogatott, nem szeretett, nem fejezte ki az érzelmeit vagy nem figyelt rám. Megbocsátok neki azért, ha nem volt ideje rám, nem foglalkozott velem, ivott, veszekedett vagy verekedett édesanyámmal vagy testvéreimmel. Megbocsátok neki a szigorú büntetésekért, azért, ha elhagyott minket vagy távol volt otthonról, ha elvált édesanyámtól vagy hűtlen volt hozzá.  
  Uram, megbocsátok TESTVÉREIMNEK is. Azoknak, akik elutasítottak, hazudtak velem kapcsolatban, gyűlöltek, nehezteltek rám, versenyeztek szüleim szeretetéért, bántottak vagy testi fájdalmat okoztak.  Megbocsátok azoknak a testvéreimnek, akik túl szigorúak voltak velem, megbüntettek vagy bármi módon megnehezítették az életemet, nekik is megbocsátok.
  Uram, megbocsátok HÁZASTÁRSAMNAK a szeretetlenségért, az érzelmek hiányáért, vagy amikor nem vett engem figyelembe, nem támogatott, nem kommunikált velem. Megbocsátom a hibáit, hiányosságait, gyengeségeit és minden olyan cselekedetet vagy szót, ami bántó vagy zavaró volt számomra.
  Jézus, megbocsátok GYERMEKEIMNEK a tiszteletlenségért, engedetlenségért, szeretetlenségért, az odafigyelés, támogatás, kedvesség, megértés hiányáért, rossz szokásaikért, az egyház elhagyásáért és minden olyan rossz cselekedetért, amivel megbántottak.
  Uram, megbocsátok házastársam rokonainak, anyósomnak, apósomnak, vejemnek, menyemnek és minden más rokonnak, akik szeretetlenül bánnak a családommal. Megbocsátom szavaikat, gondolataikat, cselekedeteiket vagy mulasztásaikat, melyek sérülést és fájdalmat okoztak.
 • Az ima teljes egészében itt található: https://engesztelok.hu/bocsima.pdf
  •  

Nehéz időknek nézünk elibe. Azt, ami jön csak úgy tudjuk elviselni, ha megbízunk Istenben. A megbocsátás gyakorlásával a gyermeki bizalom is növekedni fog: azáltal, hogy mindent átadok Istennek, mindent rábízok. Elfogadok mindent az Ő kezéből, még a fájdalmas, rossznak látszó dolgokat is, még szeretteim halálát is. Ő az élet és a halál ura, Ő tudja, és rendezi isteni bölcsességében és szeretetében, hogy kit mikor hív magához.

Minden gonoszt megkötöző ima

Nemrég raktam fel az Engesztelők lapjára a minden gonoszt megkötöző imát. Ez egy amerikai protestáns hölgyön keresztül kaptuk az Égtől fegyverként a mi időnkre.

Ezt nem imádkozom el most egészében, csak néhány részletet belőle. Két hete van fenn, de azóta nagyon sok pozitív visszajelzés érkezett vele kapcsolatban.

 

Uram Jézus, kérlek küldd el szent angyalaidat, hogy őrködjenek! Fésülj át mindent, és távolíts el minden démont és gonoszt a határainkról; gátolj, akadályozz meg minden kivetítést; hatástalaníts minden megátkozott tárgyat, csapdát és időzített bombát; háríts el minden erőt, amely ellenünk irányul, aminek mi vagyunk a célpontjai! Uram Jézus, kérlek erősítsd meg és tedd áthatolhatatlanná a minket körülvevő angyali védelem burkát, bárhová is megyünk! Jézus szent Vérével lepecsételek a területünkön, a birtokunkon minden gonosz, ördögi behatolási pontot a levegőben, a földön, a tűzben, a vízben és az inter-dimenzióban.

Kérjük, küldd el szent angyalaidat, hogy őrködjenek és állítsák meg ellenségeinket, akadályozzák meg a gonosz erőinek behatolását!

Jézus nevében, megkötözök minden hazug lelket, a megosztottság minden szellemét, amely mindennemű kommunikációnkat zavarja és zaklatja. Jézus lábához küldelek benneteket a hazugságaitokkal és minden mocskotokkal együtt. Itt befejeződött a küldetésetek!

Jézus nevében, most megtörök minden átkot, boszorkányságot, rontást, gonosz kívánságot és varázslatot, ami ellenünk irányul.

Jézus Krisztus nevében, megtörök minden halálos átkot, amit ellenünk mondtak. Élni és boldogulni fogunk, hogy az Úr dicsőséges tetteit hirdessük.

 Ezt egy protestáns nő kapta, de egy nagyon erős imádság. A következőt egy katolikus, Lemberger Antónia. Ebben már ott van a Szűzanya is, aki már a Szentírás első lapjain megkapta az ígéretet, hogy sarkaival széttapodja az ősi kígyó fejét.

Ima ellenségeinkért (Lemberger Antónia) Mennyei Atya, küldd le szeretett Fiaddal, Jézus Krisztussal, a mi Megváltónkkal és Boldogságunkkal szent atyai szeretetedet a sötétség minden terjesztőjére, hogy általa megtérjenek vagy saját területükön maradjanak!

Atyánk küldd le atyai szeretetedet, hogy mindazt, aki üldözni akar minket, vagy elárulni, vagy más rosszat forral ellenünk, jelenléted megakadályozza, terve véghezvitelében!

Küldd le szeretet-tüzedet minden hazugra, rágalmazóra, képmutatóra, hogy helyesen ismerjük fel őket és meg tudjuk védeni magunkat velük szemben!

Atyánk, áraszd ki szeretetedet minden bűnözőre, az erőszak, a gyilkosság, a vad hatalomvágy eszközeire, hogy ne tudjanak nekünk és az emberiségnek ártani!

Atyánk bocsásd le szent szeretet-erődet, mint villámot a földre, ha gyilkosok vonulnak majd át a világon, és rosszat akarnak tenni minden népnek! Atyánk légy akkor velünk, légy a mi védelmezőnk, a mi vezetőnk. Légy a mi oltalmunk, erőnk és erősségünk.

Atyánk áraszd szent atyai szeretetedet minden népre! Töltsd el őket szent tüzeddel, hogy felismerjék az idő veszedelmét, melyet az ősi kígyó ravaszsága okozott. Atyánk, légy mindenütt az igaz parancsoló! Parancsolj a sötétségnek, hogy távozzék és kerülje az embereket!

Atyánk, Te legjobb Atya, tedd amit atyai szereteted jónak, igaznak és üdvösnek talál! Ámen.

 

A Szűzanya a Szentséges Vér Királynőjeként azt is mondta Lemberger Antóniának: „Vegyétek körül házatokat a Szentséges Vér koszorújával! Ezen nem tud áthatolni a gonosz, Gyakran mondjátok, ha lehet, óránként:

Örök Atya! Felajánlom Neked Jézus Krisztus drága Szent Vérét és Sebeit, Szűz Mária fájdalmas és Szeplőtelen Szíve által, hogy a Szűzanya a sátán hatalmát megtörje, Szent Mihály Arkangyal és az összes angyalok segítségével a gonosz szellemeket elűzze, műveiket és terveiket megsemmisítse – különösen most, ebben az órában és hazánkban. Ámen.”

Szintén Lamberger Antóniának mondta a Mennyei Atya: Gyermekeim! El tudjátok képzelni ezeknek a szavaknak a hatalmát, ha tiszta, odaadó, szerető lélekből száll Hozzám? Bizony mondom, egy lélek, aki szívből könyörög Hozzám, erősebb, mint egy egész hadsereg ördög! Mert Én vagyok az ereje, és eléje sietek seregeimmel.