Pár napja jött a hír, hogy november 4-én meghalt a kolumbiai látnok Enoch. Nem kívánok az ő üzeneteinek a hitelességéről nyilatkozni, csupán a családfa-gyógyítással kapcsolatos legutolsó üzenetét idézni. Az általa kapott üzeneteket az alábbi oldalon teszik közzé: Több nyelven is olvashatók az itt található üzenetek, így magyarul is. De ezContinue Reading

A hit és a szeretet új kihívásaival kénytelen szembenézni a mai emberiség Eddig is ismert volt Jézus parancsa: ne csak azokat szeressük, akik minket szeretnek, akik úgy gondolkodnak mint mi, hanem szeressük ellenségeinket is. Ezt a parancsot különösen is aktuálissá tették az egyház irányvonalában a legfelsőbb vezetés szintjén pár éveContinue Reading

  A mise elején 3 dologról lesz szó ebben a szentmisében A héten volt a guadalaupei Szűzanya ünnepe. Annak zsolozsmájából két dolog is megérintett. Ezt szeretném közvetíteni számotokra. Kezembe került egy szentség hírében meghalt nápolyi papnak a tanítása a teljes Istenre hagyatkozásról. Ezt már feltettem az Engesztelők lapjára, ezért csakContinue Reading

Betegség miatt nem mondhattam el ma ezt a prédiációt. Elmondom hát mindenkinek, akihez ezen az útol eljut…

 

Az egyház 2000 éves történelme során soha nem volt nagyobb nyomás a világhoz való alkalmazkodásra

, mint ma.

 • És ez a nyomás most nemcsak kívülről jön, hanem belülről is.

Isten alapvető törvényeinek, még a Tízparancsolatnak az érvényességét is kétségbe  vonják, amiről Jézus a mai evangéliumban beszél.

 Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni.

 • Bizony mondom nektek, amíg az ég és föld el nem múlik, nem vész el a törvényből sem egy i betű, sem egy vessző, hanem minden érvényben marad.

Azokat, akik megtartják a parancsokat, és azok betartására tanítják az embereket, azokat Jézus megdicséri. Azokat, pedig akik ezek megszegésére buzdítanak, kárhoztatja.

Itt hozzá kell tennünk, hogy Jézus az erkölcsi törvényekről beszél, amelyről a Tízparancsolat szól.

 • Ennek betartását kérik számon és hirdetik elevenen a próféták minden korban.

Az ószövetség rituális törvényeit, az áldozatbemutatásra vonatkozó törvényeket Jézus eltörölte, ezek helyébe a saját áldozatát állította, amelynek a megújítása, jelenvalóvá tétele minden szentmise.

A Tízparancsolatból Jézus a mai evangéliumban hármat emel ki. A ne ölj, ne paráználkodj, ne törj házasságot, és a ne hazudj parancsokat.

 • Az 5. és a 6. parancs, valamint a kilencedik az életet védik, a 7. pedig az emberek közötti kapcsolatokat.

Jézus mindegyiket magyarázza, értelmezi, pontosítja

Az életet védi az 5., a ne ölj parancsolata.

 • Jézus rámutat arra, hogy az ölés, gyilkolás tilalmának a körébe nemcsak a kifejezett tettek tartoznak, hanem a meg nem fékezett indulatok is, mindenek előtt a harag. Továbbá a durva, ítélkező beszéd is.
  •  Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: Ne ölj! Aki öl, méltó az ítéletre. Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére. Aki azt mondja testvérének: ,,Te esztelen!”, méltó a főtanács ítéletére. Aki pedig azt mondja: ,,Te istentelen!”, méltó a kárhozat tüzére.

Jézus a kibékülés, kiengesztelődés fontosságára hívja fel a figyelmet, és a békülékenységre

 •  Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, s menj, előbb békülj ki testvéreddel. Csak aztán térj vissza, hogy bemutasd áldozatodat.

Ellenfeleddel szemben légy békülékeny!

A kiengesztelődés, a bocsánatkérés és megbocsátás fontosságáról a Miatyánkban is beszél. Azt mondja, ez az Istennel való kapcsolatunkat is meghatározza.

 • Bocsásd meg a mi vétkeinket, amiképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.

És azt is mondja, hogy ha mi nem bocsátunk meg az ellenünk vétőnek, akkor Isten sem bocsát meg nekünk. Nem tudjuk befogadni az Ő bocsánatát.

Jézus az ellenségszeretetre is buzdít másütt is.

 • A mai evangéliumban kimondott szavaival: legyünk békülékenyek.

Ez azt is jelenti, hogy imádkozzunk ellenségeinkért is, ne akarjunk kárt okozni nekik  –  se tettel, se szóval (vagyis ne átkozódjunk), hanem a javát akarjuk ellenségeinknek is, rosszindulatú szomszédainknak is, azoknak is, akik megkárosítanak minket, akik rengeteg kellemetlenséget és fájdalmat okoznak.

Ha tudunk megbocsátani, bocsánatot kérni, kiengesztelődni, ellenségeinknek is jót kívánni, meggyógyulunk sok betegségünkből, és még boldogok is leszünk.

 • Hallottuk a zsoltárban: Boldogok, akik Isten útján járnak,  és törvényét követik

Ugyancsak az életet védi a 6. és a 9. parancsolat is, amiről Jézus a mai evangéliumban beszél, családunk, házastársunk, gyermekeink boldogságát, mindazokét, akikkel kapcsolatban szexuális vágyaink elszabadulhatnak.

 • És itt is nemcsak magukat a tetteket, a parázna cselekedeteket és a házasságtörést ítéli el Jézus, hanem, már a szexuális vágyak jelentkezésénél, felébredésénél közbelépésre szólít.

Hallottátok a parancsot: Ne törj házasságot! Én pedig azt mondom nektek, hogy aki bűnös vággyal asszonyra néz, szívében már vétkezett vele.

A mai világ a vágyaink kielégítésére bátorít – mindenféle vágynak, köztük a szexuális vágyaknak a kielégítésére is.

Jézus szavai ezzel szemben nagyon kemények

 • Ha a jobb szemed bűnre visz, vájd ki, és vesd el magadtól. Jobb neked, ha elvész egy testrészed, minthogy egész tested a kárhozatra kerüljön. Ha a jobb kezed visz bűnbe, vágd le azt, és vesd el magadtól. Mert jobb neked, ha egy testrészed vész el, minthogy egész tested a kárhozatra jusson.

Ezeket nyilván nem szó szerint kell érteni.

De a bűnökkel való radikális szembefordulást igenis ki kell belőlük olvasnunk.

És szól itt Jézus

Continue Reading

Egyúttal a Kiengesztelődés, gyógyulás, szabadulás c. könyv bemutatása

Lukács evangélista a mai evangéliumban Keresztelő Szent János működésének egészen pontos időmeghatározását adja történészhez illő pontossággal.

Mi volt a Keresztelő tevékenysége? Bejárta a Jordán egész környékét (tehát nemcsak egy helyen volt, hanem vándorolt, mint Jézus), hirdette a bűnbánat keresztségét… készítsétek az Úr útját! Isten akkor tud utat találni az emberhez, ha az ember utat készít hozzá, vagyis megtér, bűnbánatot tart. Ehhez az embernek szembesülnie kell a bűnnel, el kell távolítania az akadályokat Isten érkezésének az útjából. Ezt jelenti az útkészítés, az ösvényegyengetés, amiről Keresztelő János szól.

Megkérdezték konkrétan is tőle – így olvassuk Lukács evangélistánál a folytatásban: „Mit tegyünk hát?” „Akinek két ruhája van – válaszolta –, az egyiket adja oda annak, akinek egy sincs. S akinek van mit ennie, ugyanígy tegyen.” Jöttek a vámosok is, hogy megkeresztelje őket, s így szóltak hozzá: „Mester, mit tegyünk?” Ezt felelte nekik: „Ne szedjetek be többet, mint amennyi meg van szabva.” Megkérdezték a katonák is: „Hát mi mit tegyünk?” Nekik így felelt: „Ne zsaroljatok, ne bántsatok senkit, hanem elégedjetek meg zsoldotokkal” (Lk 3,10-14).

Jó, ha az embernek konkrétan megmondják, hogy mit tegyen, hogyan tartson bűnbánatot, mikben változtasson az életén. A gazdag ifjúnak a kérdésére Jézus azt válaszolja, hogy tartsd meg a parancsokat. Tehát mércének, lelkiismeretvizsgálatnak a Tízparancsot állítja elé, és ad még neki egy speciális, személyre szóló tanácsot is: add el mindenedet, osztd szét a szegényeknek és kövess engem.

Continue Reading

Gondolatok az évközi 16 vasárnap (B sorozat) olvasmányaihoz

A mai prédikációm a szokásosnál kissé hosszabb lesz, ezért előre elnézést kérek – de, remélem senki nem fog elaludni alatta.

A mai evangélium ezzel fejeződik be: Amikor Jézus kiszállt a hajóból, és látta a nagy tömeget, megesett rajtuk a szíve. Olyanok voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Sok mindenre kezdte őket tanítani.

A mai olvasmány pedig Jeremiás próféta könyvéből ezekkel a szavakkal kezdődik: Jaj a pásztoroknak, akik elvesztik és szétszélesztik  legelőm juhait – mondja az Úr. Ezért ezt mondja az Úr, Izrael Istene a pásztoroknak, akik népemet vezetik: Szétszélesztettétek nyájamat, szétkergettétek, s nem törődtetek vele. Nos, nekem majd lesz gondom rátok, mégpedig gonosz tetteitek szerint – mondja az Úr. De nyájam maradékát magam gyűjtöm össze azokból az országokból, ahová elűztem őket; visszahozom őket legelőikre, ott gyarapodni fognak és megsokasodnak. Pásztorokat rendelek föléjük, hogy gondjukat viseljék és legeltessék őket; nem félnek és nem remegnek többé, és egy sem vész el közülük – mondja az Úr.

Ezek nemcsak a múltban elhangzott szavak, hanem olyan prófétai üzenetek, amelyek a szemünk előtt játszódnak, teljesednek. Ezt szeretném illusztrálni a mai prédikációmban, amelynek ilyen címet is lehetne adni: a jelenkor egyháztörténelme.

A napjainkban is zajló intercommunio vitának néhány állomását szeretném ismertetni, amely a német egyházban zajlik a katolikus hitet alapjaiban érintő kérdésekről. Ismertetésemet a Katolikus Válasz blogban megjelent híradások alapján állítottam össz, amelyek napra készen követik az eseményeket. https://katolikusvalasz.blog.hu

Continue Reading

Homilia az évközi 31. vasárnap olvasmányaihoz (A/ sorozat)

Furcsa érzései és gondolatai támadhatnak az embernek ezeket a mai olvasmányokat hallgatva. Az egyház ezeknek a szentírási részeknek az egymás mellé vágásával maga ellen prédikáltat? A papokat arra kényszeríti, hogy maguk ellen prédikáljanak? Mert igaz ugyan, hogy itt az ószövetségi papságról van szó, de az ó és az újszövetségi papság egymással – logikailag legalábbis – könnyen helyettesíthető. Nagyon kemény szavak hangzanak el mind Malakiás próféta, mind Jézus szájából. Még olyan érzései is támadhatnak az embernek, hogy Jézus, aki a szeretetet hirdeti és az ítélkezéstől óv, maga is szeretetlen, és ítélkezik.

Continue Reading

Homilia az évközi 30. vasárnap olvasmányaihoz (A sorozat)

A Jézus korabeli zsidók között különféle csoportok, pártok voltak. A mai evangélium ezek közül kettőt említ: a farizeusok és a szadduceusok pártját. Jézus egyik párthoz sem csatlakozik, bár ezek megpróbálnak mindent, hogy vagy a maguk pártjára állítsák, vagy elgáncsolják. Jézus ezek felett a csoportosulások felett áll. Ő nem párt alapon gondolkodik, hanem az igazságot képviseli, hirdeti, Ő maga az Igazság. A mai evangéliumi részlet is egy ilyen pártoskodó felállásból indul, egy alattomos szándékkal feltett kérdéssel, de Jézus most is olyan választ ad, amely olyan igazság, amelyre ráépül az egész Ószövetség, és amelyre ráépül a keresztény élet is.

Continue Reading