Önmagunk és hazánk Szűzanyának szentelése

Azért vagyunk együtt, hogy a Szűzanyának ajánljuk, szenteljük magunkat. Mit jelent a felajánlás, odaszentelődés? A felajánlás előbb a vágyak szintjén jelentkezik. Érezzük ösztönösen, hogy kicsúsznak kezünk közül a dolgok, mi nem tudjuk igazán kézben tartani az életünket. Érezzük, hogy jobb, ha nem mi vagyunk a fő irányítók, hanem átadjuk az irányítást Istennek. Ha ez a vágy ott van a szívünkben, akkor már közel van hozzánk az Isten országa.

Akik el is határozták, hogy elvégzik ezt a 33 napos lelkigyakorlatot, azok mélyebben átgondolták életüket, és jobban a tudatában vannak annak, hogy mit is jelent az igazi felajánlás, önmagunk odaszentelése.

A szentek életében is nagyon fontos szerepe van az önfelajánlásnak, önmagunk Szűzanyának szentelésének, és az Istentől származó mai prófétai üzenetekben is első helyen áll az odaszentelődés azok között, amiket üdvösségünk legfőbb eszközeiként nekünk ajánlanak. Megnézhetjük például az Engesztelők Lapját. A fő oldalon is sok ezzel kapcsolatos üzenet van, a Lelkiélet kategóriában pedig különösen sok.

Miért fontos önmagunk felajánlása, odaszenelése? Isten szabad akaratot adott nekünk. Ebből következik, hogy életünket irányítanunk kell. Mit jelent az irányítás? Látnunk kell, hogy mi a jó és mi a rossz. Ezt jól meg kell különböztetnünk. Kutatnunk kell, mi Istennek az akarata velünk, életünkkel kapcsolatban. Ennek érdekében célokat kell magunk elé tűznünk, döntéseket kell hoznunk, és azokat végrehajtanunk. És újra meg újra ellenőriznünk is kell, hogy mindezeket jól végezzük-e. Nem mondhatunk le életünk irányításáról, ezt fő feladatként Isten mindnyájunkra bízza. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy mi nem tudunk mindent átlátni irányítani. Ezért is kell mindent felajánlanunk a Szűzanya Szeplőtelen Szívén át, Jézus legszentebb Szívébe, ahol minden a legjobb helyen van. A Szűzanya megtisztítja a gyarlóságoktól felajánlásunkat, és úgy adja tovább a Szentháromságnak. Szent István egy nagyon erős akaratú, jó irányító készségekkel rendelkező uralkodó volt. De uralkodásában az egyik legfontosabbat, a trónutódlás kérdését nem tudta megoldani. Ez adta meg neki a végső lökést arra, hogy a Szűzanyának ajánlja koronáját, és ezáltal népét, országát.

Aki Istenre bízza minden ügyét, annak nehézségei könnyebbé válnak. Ha őszintén és tiszta szívvel Istenre tudjuk bízni minden ügyünket, életünk könnyebbé válik. Az tudja igazán teljesíteni földi küldetését, aki teljesen Istennek szenteli magát. Aki ezt tiszta szívből megteszi, az igen nagy feladatot lát el az engesztelés művében is. Ez feltétel nélküli engedelmességet jelent és egyben határtalan szeretetet is, mert az életfelajánlás a legtökéletesebb engesztelés az ember részéről. Mindent elfogadunk Isten kezéből, és mindent megteszünk, amit kér tőlünk.

Isten ezt a felajánlást, a Szűzanyán keresztül Neki való odaszentelődést korunkban különösen fontosnak találja és ajánlja mindnyájunknak. Fatimában azt kérte a pápától, hogy szentelje oda Oroszországot Mária Szeplőtelen Szívének, különben elterjeszti az istenellenes tévtanait az egész világon rengeteg nyomorúságot hozva rengeteg emberre. A Máriás Papi Mozgalomban is fontos szerepe van ennek a felajánlásnak, odaszentelődésnek. Ez van minden Cönákulum központjában. Ezt kérte a Szűzanya Schioban is, ennek nyomán vannak itt templomunkban ill. a kertben Szűzanya szobra előtt ezek a felajánlások, odaszentelődések. Most március 15-én, Nemzeti ünnepünkön Jézus egy különös felajánlást kért a magyar egyháztól, illetve az engesztelőktől. Így szólt egyik mai prófétája által: „Elérkezett az idő, hogy a magyar Anyaszentegyház Szent István királyhoz hasonlóan felajánlja Magyarországot szeretett Édesanyámnak, mint a Világ Győzedelmes Királynőjének.” Aki kapta ezt az üzenetet, megkérdezte a Mennyei Atyától, hogy elfogadja-e a magyar Szent Korona előtt az engesztelők felajánlását is, ameddig az Egyház vezetői nem teszik meg azt hazánk érdekében? Ő azt válaszolta: „Igen, elfogadom az engesztelők felajánlását, és ha minél többen megteszik közülük, akkor Én enyhíteni fogom a büntetéseket, amely országotokra vár.” 

Magyarország fő hivatása az engesztelés, amely kétféle lehet: vagy véráldozat, vagy oltáráldozat. Mit jelent ez? Vagy elszenvedjük azokat a csapásokat, büntetéseket, amiket bűneink miatt megérdemlünk (és mások bűnei miatt is, mert engesztelő nemzet vagyunk), vagy pedig komolyan vesszük az engesztelő imákat, életfelajánlást, a szentségimádást és a szentmisét.

Sok véráldozat volt már a magyar történelemben: trónviszályok, pogánylázadások, tatár-, török-, szovjet dúlás, Trianon, kommunizmus, új rabló kapitalizmus… Ugyanakkor komoly engesztelések is voltak: Szent István, Boldog Gizella, Árpád házi Szent Margit, Boldog Özséb és a pálosok, Mindszenty bíboros. Most a 3. Világháború küszöbén egy nagy válaszút előtt állunk: Vagy komolyan vesszük az oltáráldozatot, az engesztelést, vagy pedig jön újra a véráldozat. Rajtunk múlik, hogy melyik!

Vajon miért kérik az égiek, hogy éppen a Szentkorona előtt szenteljük hazánkat a Világ Győzelmes Királynőjének? A március 15-ei üzenetben ez szerepel: „Ha minél többen megteszik közülük, akkor Én enyhíteni fogom a büntetéseket, amely országotokra vár.” Többször hangsúlyozták már, hogy engedetlenségeink, bűneink miatt már nem kerülhetjük el a véráldozatot, de ha megtesszük, amit kérnek tőlünk az Égiek, akkor enyhülhetnek ezek a csapások.

Vajon miért éppen a Szent Korona előtt kell végeznünk ezt a felajánlást? Hol van most a Szent Korona? A Parlamentben, a fő kupola alatt. Vagyis abban az épületben, ahol az ország politikai irányítása zajlik. Milyen a politika napjainkban? Sajnos nem olyan, mint annak a korában, aki a pápától a Szent Koronát kapta. Egyik legnagyobb dogmatika professzorunk, Takács Sándor a Vigilia 1948/49-es számaiban (három egymást követő szám) az Angyalok – démonok c. tanulmányában kimutatta, hogy a közélet egy csomó területe, köztük első helyen a politika már egy jó ideje hogyan démonizálódott. Csak formálisan szolgálja a békét, az emberek egymással való egyetértését. A valóságban békétlenség, intrikák, civódás, népek és népcsoportok egymás ellen hangolása, és az embereknek való ártás eszköze. A helyzet azóta csak rosszabbodott. A politika szinte teljesen a démonok befolyása alatt áll.

A Szent Korona, az évszázadok alatt kifejlődött Szent Korona tan a felelős, Isten szándékai szerinti politizálást is jelképezi. A Szent Korona mint ékszer legfontosabb nemzeti ereklyénk, az egész országot is szimbolizálja. Amikor az elmúlt vasárnap a második csoport is odaszentelte Magyarországot, a Szent Korona előtt, ezt mondta a Mennyei Atya. „Gyermekeim, vágyva vágyom azután, hogy a magyarok közül egyre többen megtegyék Szent István királyhoz hasonlóan ezt a felajánlást. Angyalaim körbe veszik Szent Koronátokat, mert méltó Szűz Máriához, mint a Föld és az Ég királynőjéhez. Ez az egyetlen olyan korona a Földön, amelyet Én, a Mindenható Isten elismerek. Szeretett Fiamnak a töviskorona jelképezte Isteni hatalmát, és minden megaláztatást elviselt értetek. Legszentebb leányomnak – a ti tökéletes Évátoknak – készíttettem egy földi koronát, mert emberségében győzte le a sátánt élete utolsó pillanatáig. Ezért azt akarom, hogy elsőként a ti Mennyei Édesanyátok győzelme váljon nyilvánvalóvá az egész világ számára, és előkészítse Szent Fiam királyságát. Minél többen felajánlják magukat a Világ Győzedelmes Királynőjének, annál hamarabb fog elérkezni a Sátán és bukott angyalainak a veresége.”

Ha minél többen ott imádkozunk a Szent Korona előtt, és Szent Istvánnal együtt felajánljuk Hazánkat a Világ Győzedelmes Királynőjének, azáltal hozzájárulunk ahhoz, hogy a politika újra az Isten akarata szerinti közösségért való tevékenykedés legyen. És hozzá segítjük a mai politikusokat is, hogy valóban felelősségteljes, hazánkat és népünket védő és segítő törvényeket hozzanak, tárgyalásokat folytassanak, és döntéseket hozzanak. Ha tehetjük, minél többen menjünk el a Szent Korona elé, és ott magunkban csendben imádkozva ajánljuk újra hazánkat a Szűzanyának, a Világ Győzedelmes királynőjének. Minden nap 10.30 és 16.00 óra között látogatható 2000 Ft-os belépőjeggyel. Magyar nyelvű vezetések 10.30-kor és 13.30-kor vannak, de bármeny idegen nyelvű csoporthoz is lehet csatlakozni. Negyedóránként indulnak csoportok. A bejárat a Duna felől nézve a Parlament bal oldalán, a Kossuth szobor előtt az aluljáróban található.

Mindenféle bugyuta tüntetések vannak a Parlament előtt. Mért ne mehetnénk csendes, imádságos tüntetésre, hazánk és népünk felajánlására a Parlamentbe a Szent Korona elé?

Most ebben a szentmisében is megtesszük ezt a felajánlást. Legyen ez ennek a mai odaszentelődésnek a fő tartalma!  Ezt kifejezetten kérték is tőlünk. A második felajánláskor ez történt: „Szent István király is elénk jött, és könnyes szemekkel elővette kardját és Magyarországra mutatott, közben így szólt: „Szemeim könnyesek, mert látom magyar népemet és bűneiknek következményét. Csak ti vagytok képesek arra, hogy imádságotokkal és felajánlásotokkal enyhítsétek a magyarokra váró büntetést. Mi szentek közbenjárhatunk értetek, de vétkeitekkel nektek kell elszámolnotok és azokat jóvátennetek – lehetőségetek szerint még a Földön. Ez Isten törvénye. De ne féljetek, mert az Úr angyalaival meg fogja tisztítani országotokat és akkor mindent újjáépíthettek beleértve az életeteket is. Amíg ez nem valósul meg, addig minden szentmisében a papok, akik képesek befogadni ezeket az üzeneteket, a magyarok nevében, gondolatban a Szent Korona előtt helyezzék országotokat Édesanyátok elé, mert e felajánlások által felkészítheti a magyar népet Szűz Mária országának az eljövetelére és siettetheti annak mielőbbi elérkezését.” Szent István király a jelenlévő atyát palástjával betakarta, és általa mindazokat is, akik a felajánlást elvégzik. A magyar szentek védelmezni fognak minket és segítenek nekünk abban, hogy az Úr tervét Magyarországgal kapcsolatban véghez tudjuk vinni, mert ez a mi küldetésünk.”

Ezt a mai alkalmat a Schioi Szűzanyának való odaszentelődés alkalmaként hirdettük meg. Hogyan viszonyul ez a két odaszentelődés egymáshoz? Szent István ugyanúgy felajánlotta, odaszentelte magát és Magyarországot a Szűzanyának, ahogyan mi tesszük, akik elvégeztük a 33 napos lelkigyakorlatot. Akik elvégezték ezt a lelkigyakorlatot, azok alaposabban felkészültek erre az odaszentelődésre, mert végig gondolták jobban az életüket. Ezt a schioi Szűzanyának való odaszentelést tehát azok végezzék el – azok mondják el a felajánló imát –, akik valóban elvégezték, vagy legalább elkezdték ezt a lelkigyakorlatot.

Hazánk Szűzanyának való odaszentelését mindenki követheti lélekben. Ehhez a felajánláshoz keresve se találhattunk volna alkalmasabb felajánló imát, mint a Magyarok Nagyasszonya, Világ Győzelmes Királynője Szent Korona Lovagrendje felajánló imáját, amely a Lovagrend tagjainak napi imája, és fogalmazása Mária Natália nővérre megy vissza. A mai helyzetre való adaptációját dr. Bakos Batu, a lovagrend nagymestere végezte el. Az ima végső formája tőle való.

Akik elvégezték a 33 napos lelkigyakorlatot, azoknak megvan a felajánló ima a könyvben is. Ha egy szép Szűzanyás képpel való felajánlást szeretnének, azt beszerezhetik a könyvesboltban. A másik felajánlást pedig előimádkozom, a válaszokat mondjuk közösen. Szövege a Szent Korona lovagrend honlapján megtalálható, ha valaki később is szeretné elimádkozni: https://www.szentkoronalovagrend.hu/ Két A/4-es oldalra nyomtatható formában innen tölthető le.

Bocsa József atya