Összefoglaló Szűz Mária a Világ Királynője Engesztelő Kápolna ügyéről

A Szent Anna-rét

A Szent Anna-rét a Budai-hegység egyik legkedveltebb kiránduló helye a Normafa és a János-hegyi libegő felső állomása között helyezkedik el mintegy 500 méterre a Normafától és 1000-1200 méterre a libegő felső állomásától. Közvetlenül a gyermekvasút Virágvölgy megállójától érhető el. A rét felső részén a Pilisi Parkerdő Zrt. által felállított fa játékok vonzzák a gyerekeket. A Szent Anna kápolna közelében több tűzrakhely és egy nyomós kút csábítja szabad tűzi főzésre, grillezésre a kirándulókat. A terület ma állami tulajdon, a Pilisi Parkerdő Zrt. kezelésében.

Szent Anna kápolna

A Szent Anna-rét volt a XVIII. századtól kezdődően Budakeszi szőlőtermelő lakosságának kedvelt kiránduló helye. 1825-1830 között a rét szélén Szent Anna tiszteletére kápolnát építettek. A kápolna hamarosan nagyon népszérűvé vált. Anna napokon zarándoklatokat vezettek a kápolnához Budakesziről és az angolkisasszonyok Zugligeti zárdájától, iskolájától. A második világháborút követően vasárnap délelőttönként szentmisét tartottak a kápolnában, míg 1952-53 körül egy munkásmozgalmi nagygyűlést követően lerombolták azt. A rendszerváltást követően 1992-ben a Budapest-Zugliget Egyesület megalakulásának 100. évfordulójára a Salamin család felépítette a réten ma látható kis kápolnát.

A Világ Királynője engesztelő kápolna emléktáblája

A Szent Anna kápolna mellett egy emléktábla jelezte, hogy 1944-ben a közelben rakták le egy másik kápolna a Világ Királynője engesztelő kápolna alapkövét is. Ennek a kápolnának az alapjait a kápolnától 60-70 méterre északra ma is megtaláljuk egy facsoport jótékony takarásában. A Világ Királynője engesztelő kápolna építésére a főváros vezetése 1942-ben adományozta az Anna-rét északi részének területét, Serédi Jusztinián bíboros két évvel később hagyta jóvá a kápolna felépítését. Az építkezést 1944. december 8-án kezdték el, sajnos az alap egyes részein és néhány beton falon kívül semmi sem épült meg belőle. Az emléktáblát jelenleg az Istenhegyi Szent László plébánián őrzik a sorozatos rongálások miatt. A Szent Anna kápolna Kocsis István plébános fennhatósága alá tartozik.

Natália nővér által kapott kinyilatkoztatások

Az Úr Jézus a 30-as évektől kezdve adott látomásokat és üzeneteket Natália nővérnek (1901-1992). Egy nagy magyar engesztelő mozgalom elindítását kérte tőle, és azt ígérte, hogy ez a mozgalom Mária, a Világ Királynője oltalma alatt az egész Földön el fog terjedni, az emberiség teljes megtéréséhez és örök békéhez vezet. Az engesztelés látható jeléül egy kápolna felépítését kérte a Szent Anna-réten, továbbá azt kívánta a Magyar Katolikus Egyháztól, hogy ossza szét vagyonát a szegények között. 

A 40-es évek elején Jézus felszólította a nővért, hogy kéréseit lelkiatyja útján közölje az egyház vezetőivel. A nővér négy éven át, újra meg újra kérte az egyház vezetőit, hogy építsék fel az engesztelő kápolnát és vagyonukat adják a szegényeknek az ország megmenekülése érdekében. Tudatta velük Jézus jövendölését, hogy ha nem teszik meg, amit kér tőlük, vagyonukat elveszik az istentelenek, őket pedig marhavagonokban viszik rabságba.

XII. Piusz pápa szerepe

Egyházi személyek juttatták el Rómába, XII. Piusz pápa kezébe Natália nővér levelét 1941 decemberében, majd a Szentatya érdeklődése nyomán további négyet. Jézus neki szóló kérésének eleget téve a pápa 1954 november elsején kibocsátott Ad Coeli Reginam k. enciklikájában elrendelte, hogy Máriát a Világ Királynőjének nevezzük és ünnepét minden évben május 31-én bensőséges hódolattal megüljük.

https://www.vatican.va/holy_father/pius_xii/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_11101954_ad-caeli-reginam_en.html

https://www.magyarkurir.hu/node/36117

Kísérletek a templomépítésre

Budapesten 1942-ben társulat alakult a kápolna felépítésére (Kisegítő Kápolna Egyesület, Svábhegyi helyi Bizottsága néven), a főváros vezetése pedig a Jézus által megjelölt helyen, a Szent Anna-réten nagy területet ajándékozott erre a célra. Hermány Géza építészmérnök 1942 őszén kapott megbízást a terv elkészítésére. Serédi Jusztinián bíboros úr 1944 őszén hagyta jóvá a kápolna felépítését, amikor betegen az óvóhelyre kellett menekülnie.

1944 december 8-án, miközben Molnár László, a Batthyány téri Szent Anna templom esperesplébánosa felszentelte a Világ Királynője Engesztelő Kápolna alapkövét, bombák hullottak Budapestre.

A látomások hitelességének vizsgálata

Az újonnan kinevezett hercegprímástól 1945 november 16-án Dr. Tóth K. János külügyi szentszéki referens levélben kérte a Natália nővérnek adott magánkinyilatkoztatások ügyében lefolytatott eljárás felülvizsgálatát. A vizsgálati anyag Dr. Szabó Imre kanonok (később esztergomi segédpüspök) vezetésével készült el, Dr. Bánk József (később váci érsek), Dr. Kecskés Pál egyetemi tanár (később nagy hírű bölcseleti teológus) és P. Gologi Lajos SJ (Kovacsics Mária M. Natália nővér lelkiatyja) pozitív állásfoglalásait tartalmazza és 6818/1946 ill. 3437/1948.sz. alatt került az Esztergomi Prímási Levéltárba.

A templomépítés új lendülete

Mindszenty már a vizsgálat kezdetekor új terv elkészítését kérte a leírásnak megfelelően, amelyet Jézus adott a Világ Királynője Engesztelő Kápolnáról (ld. Natália nővér I. kötet. Szerk.: Fogas Anna,1993, 203-216.o. Bp., Szent József Kiadó).

1946 január 25-én saját kezűleg írta Hermány Géza (a gyémántokleveles építészmérnök) tervrajza alá: „A Világ Királynője nagy engesztelő mozgalomra főpásztori áldásomat adom.”

1946 augusztus 26-án Székesfehérvárott a Szűzanyának mint a Világ Királynőjének ajánlotta fel Magyarországot. Engesztelésül hirdette meg a Boldogasszony Évét, melyet ünnepélyesen nyitott meg. Esztergomban, 1947 augusztus 15-én, és ott elhangzott beszédében megígérte: „Október 8-át, Magyarok Nagyasszonyának Ünnepét majd nyilvános ünneppé tesszük, vasárnapként, magunkra vállalt szentmisével és munkaszünettel üljük meg, ha a Nagyasszony ezer éven át mindenkor tapasztalt nagy hatalmával és édesanyai szeretetével átsegít minket a gyászba borult egek, háborgó tengerek viharán, vészin át.”

Mindszenty József bíboros a templom felépítésének szándékát,  PL 2930/1947. levéltári számú levelében írásban rögzítette:

„Főpásztori óhajom, hogy a magyar engesztelésnek szentély épüljön. A magyar püspöki kar 1946. dec. 26-i körlevele szellemében akarom az engesztelésnek ezt a szentélyét, mint az engesztelés évének maradandó emlékét …”

Az engesztelő szentély alapkövét ő maga rakta le 1947 szeptember 25-én, Fogolykiváltó Boldogasszony ünnepe után. Tehát volt egy második alapkőletétel is, az új, Jézus szándékának megfelelő formában megépítendő tervek szerint. Ezek a tervek, leírások Natália nővér Fogas Anna által kezelt hagyatékban, valamint Hermány Géza építész hagyatékában megtalálhatók.

A kért női rend megalakulása

Az Úr Mindszety Józsefnek szóló külön kérésének engedelmeskedve „még a válságos idők kezdete előtt” életre hívta azt a klauzúrás, engesztelő, női szerzetesrendet, amely az üzenet szerint az alábbi néven benne lesz szentté avatási jegyzőkönyvében: Mindszenty Józsefről, Magyarország prímásáról nevezett, Szűz Mária, a Világ Győzelmes Királynője Engesztelő Leányai. Shvoy Lajos székesfehérvári püspök felterjesztése alapján a Püspöki Kar 1948 november 3-án tartott ülésén elfogadta a rend egyházmegyei működését.

Történések a rendszerváltás után

1992. április 8-án alakult újjá a Svábhegyi Világ Királynője Engesztelő Kápolna Egyesület, amely a törvényes bírósági bejegyzés után mint jogi személy kezdte meg működését.

Fogas Anna Natália nővér munkatársa szerkesztésében a Szent József kiadónál megjelent egy forrásmű Natália nővér címmel. A három egymást követő kötet megjelenési dátumai: 1993, 1994, 2001.

Natália nővér halála (1992) után nem sokkal Paskai bíboros úr fogadta a nővér munkatársát, Fogas Annát, rendi utódát, Rita nővért és a rend jogi képviselőjét. Ekkor szerzett tudomást a Prímási Levéltárban őrzött aktákról. (PL 2930/1947., 3437/1948., 7435/1948.)

A férfi ág megalapítása

A nővérnek Jézus látomásban megmutatta azt a papot is, aki az engesztelő rend férfiágat meg fogja alapítani. Neve megtalálható az aktákban.

Jézus: „Az egyház el ne utasítsa! Ennek az ágnak köze van Szeplőtelen Édesanyám [Fatimában megjövendölt] diadalához. Óriási mozgalom lesz! Egész Magyarországon és a határokon túl, zászlókkal, szobrokkal maga az egyház fogja vezetni a körmeneteket."

Natália nővér: „Akkor lesz felismerhető az emberek megtérése, az életek rendezése, amikor a férfiág meglesz. Akkor fog történni, amit most várunk.” (in.: Natália nővér II. rész 43 – 46 [szerk.:Fogas A.], 1994. Bp., Szent József  Kiadó)

„Atyám az ígért békét csakis legszentebb Anyám, mint a Béke és a Világ Győzelmes Királynője által adja meg. Ezért tudatni akarom a pápával … adja ki rendeletben az Egyháznak, hogy minden pap, a szentmise végén, az oltárlépcsőn térdre borulva, a jelenlévő hívekkel együtt kérje Mennyei Atyámtól a Világ Győzelmes Királynőjének Szeplőtelen Szíve által a világbékét.” (id.: Natália nővér II. rész 121.o. [szerk.:Fogas A.], 1994. Bp., Szent József Kiadó)

A Szent Korona Lovagrend és a Világ Győzelmes Királynője engesztelő kápolna kapcsolata

 A Szent Korona Lovagrend(teljes nevén: Magyarok Nagyasszonya, Világ Győzelmes Királynője Szent Korona Lovagrendje) alkotmányának 26. §-sában a 2 bekezdés rögzíti a lovagrend céljai között a Szent Anna-réti Világ Királynője engesztelő kápolna fel-, illetve újraépítését:     http://www.szentkoronalovagrend.hu/rendialk.htm

2011-es fejlemények
2011. március 31-én a Duna tévé bemutatott egy dokumentumfilmet „Natália nővér, egy XX. századi látnok” címmel. Letölthető:  http://premier.mtv.hu/Hirek/2011/04/07/20/Natalia_nover_egy_XX_szazadi_latnok.aspx

2011. május 21. én került sor az Engesztelők I. Országos Találkozójára a váci Szent Anna Piarista Templomban. Az ebédszünetben lehetőség nyílt a Szent Anna rét ügyét a szívükben hordozó engesztelő lelkületű híveknek a Szent Anna rét ügyéről eszmét cserélni, és az alábbiakban egyetérteni. http://engeszteles.bocsajozsef.hu/engesztelessel-kapcsolatos-irasok/engesztelk-nyilatkozata-a-szent-anna-ret-uegyerl

Sokakat foglalkoztat napjainkban is az engesztelő kápolna kérdése, amelyet Natália nővéren keresztül kért a Szűzanya. Ezt a kérést Mindszenty József bíboros érsek is magáévá tette. De közben sokat változott a történelmi helyzet. Vajon aktuális-e még ez a kérdés, vagy már idejét múlt? Néhány hónappal ezelőtt egyik választottjának, Mária Magdolnának ezeket mondta Jézus erről a kérdésről:

http://engeszteles.bocsajozsef.hu/engesztel-kapolna/engeszel-kapolna-a-normafanal

Augusztus 20-ra, csoportos gyalogos zarándoklattal érkeztek zarándokok a Szent Anna rétre. Zarándoklatukat felajánlották hazánk lelki megújulásáért. A bűnben élők megtéréséért, tisztulásáért. Az emberek közötti különbségek szeretettel való legyőzéséért, az egységért, hogy az emberek azt keressék, ami összeköti őket, ne azt, ami szétválasztja. Az egyház vezetőiért, papokért, szerzetesekért, új hivatásokért. A Mária Út lelki épüléséért, atámogató imacsoportok gyarapodásáért. Az engesztelő lelkület terjedéséért. Mindszenty József bíboros hercegprímás boldoggá avatásáért. A Világ Királynője Engesztelő Kápolna Szent Anna réti felépüléséért. A Beérkező zarándokokat sok érdeklődő várta a helyszínen, akik a Mária Út Egyesület Kocsis István plébános engedélyével táblát helyeztek el a szent Anna kápolna oldalán. A helyszínen Kocsis István plébános atya tartott szentmisét.

http://onkormanyzat.mti.hu/hir/13408/papat_is_erintette_a_szent_anna-zarandoklat

Az engesztelők nyilatkozatába foglalt rövid távú feladatok azóta teljesültek.  Mészáros Domonkos op (domonkos) atyával (Róla: http://www.karpataljalap.net/archivum/180szam/h2.html)

folytatott első megbeszélésünk egyik konkrét eredménye, hogy elkezdjük megszervezni   a 2011. december 8-i Szűz Mária Szeplőtelen fogantatása ünnep méltó megünneplését a Szent Anna réten.

Budapest, 2011.11.12.

Az összefoglalót összeállította:

Gubicza Katalin Mária Út Egyesület budapesti koordinátor

gubiczak@freemail.hu
06-20-9673-988