Bocsa József a kiengesztelődésről

Beküldve: Kiengesztelődési találkozók

Tartalomjegyzék

Az ösztönök és a hozzájuk kapcsolódó főbűnök és erények

Fő jellemzőik

v  Kielégülésük eleven és erős gyönyörérzelmekkel jár

v  Akadályoztatásuk heves fájdalomérzelmekkel jár

v  Az érzelmek hatnak az akaratra, és serkentik az ösztön kívánta cselekvéseket

v  Alá kell vetni őket az értelem vezetésének és az akarat uralmának

v  Egymással gyakran kapcsolódnak

Ø  Egyik felerősíti a másikat

Ø  Egyik megfékezése gyengíti a másikat is

v  A hét ösztön helytelen működtetése, korlátozások nélküli kiélése a főbűnök, amelyek az ellentétes erényekkel győzhetők le. Az erények az ösztönök helyes megélésének, működtetésének a módjai

v  Az ösztönöket és a hozzájuk kapcsolódó fűbűnöket és erényeket részletesebben az utolsó főrészben tárgyaljuk. Itt csak az ösztönöket és a helyes illetve helytelen megélésüket jelentő főbűnöket és erényeket soroljuk fel.

Táplálkozási ösztön

v  Torkosság

v  Mértékletesség

Tevékenység ösztöne

v  A jóra való restség

v  A szorgalom

Gyűjtés ösztöne

v  Kapzsiság és fösvénység

v  Szegénység

Érvényesülési ösztön

v  Kevélység

v  Hiúság

v  Csökkentértékűség, kisebbrendűségi érzés

v  Alázatosság

v  Szerénység

Társas ösztön

v  Irigység

v  Erőszak

v  Önzetlen szeretet

Védekezés ösztöne

v  Harag

v  Szelidség

Fajfenntartás ösztöne

v  Bujaság

v  Tisztaság

A képességek egymással való kapcsolatai

Értelem és akarat

v  Az értelem az akarat elé tárja a felismert jót

Ø  Csak külsőleg függ más tehetségektől

§  Az ösztönök, vágyak, érzelmek béníthatják tisztánlátását

§  Ugyanakkor értelmünkkel jónak, rossznak minősíthetjük ezeket és minket ért hatásokat, így befolyásolni is tudja ezeket

v  Az akarat végrehajtja, amit az értelem fontosnak ítél

v  Belső mivoltában befolyásolják, tehát belsőleg függ a következőktől

Ø  Értelem

Ø  Ösztönök

Ø  Vágyak

Ø  Érzelmek

Ø  Isten

§  Isten maga növeli bennetek jóakarata szerint a szándékot, meg a végrehajtást is (Fil 2,13-14).

Ø  Szent angyalok

Ø  Bukott angyalok

Akarat, érzelmek, ösztönök

v  Az érzelmek az ösztönök kielégítéséből származnak

Ø  Kielégítésükből gyönyörérzelmek

Ø  Akadályoztatásukból fájdalom érzelmek

v  Az érzelmek az akaratot az ösztön kívánta cselekedet megtételére ösztönzik

v  Az akarat önmaga gyakorlatilag képtelen az ösztönös érzések, vágyak befolyása alól felszabadulni

v  A helyesen felfogott és nevelt érzelmek segítik az akaratot

v  A meg nem fékezett érzelmek szenvedélyekké erősödhetnek

v  Ezek, pl. a harag, rabságban tartják az akaratot, könnyen játékszerükké válik

v  A jól kidolgozott akarat tudja befolyásolni az érzelmeket négyes hatalma által

Ø  Előrelátás

§  Képzelődések, érzéki benyomások, izgató ingerek elkerülése

§  Fantázia megtisztítása, jó tartalmakkal való megtöltése

·        Lásd utolsó előtti „Gondolatkondicionálás” fejezetet!

§  Bűnre vezető alkalmak kerülése

§  Jó példákkal való foglalkozás

Ø  Tiltás, mérséklés

§  Harc a kísértések ellen

§  A már felébredt heves érzelmek leállítása, mérséklése

Ø  Felszítás

§  Jóirányú indulatok

§  Jó példákkal való foglalkozás

Ø  Irányítás

§  Az érzéki mozdulások jó irányba terelése

Szabadság

v  Kapcsolata a kiengesztelődéssel

Ø  Ha nem fogadjuk el a többiek szabadságát, az nehezíti a kiengesztelődést, a velük való békében élést

v  Lényege, fogalma

Ø  A szabadság helytelen felfogása

§  Minden korláttól való függetlenedni akarás

·        Mi a célja ennek a felfogásnak?

¨       Korlátlan uralomvágy

¨       Korlátlan élvezetvágy

Ø  A szabadság helyes felfogása

§  A rossztól való függetlenség

·        ezen a földön nem lehet teljes

§  Magunk alárendelése a jónak, a jó szolgálata

§  A rossznak az elviselése, hogy nagyobb jó származzon belőle

§  Hozzá tartozik annak elfogadása, hogy nem lehetünk mindig szabadok

Ø  Hívő ember szabadsága

§  Minden helyzetben képes megőrizni a hitet, a reményt, a szeretetet

·        Az üldözés, elnyomás is szeretetté alakítható

§  Bűnös volta ellenére is képes szabad maradni

·        Isten a bűnöst is szereti

·        Az embert bűneivel is hozzá mehet

¨       bocsánatot kérhet

¨       megpihenhet nála

§  Bűnei ellenére is törekedhet a szentség legmagasabb fokára

·        A legnyomorultabb ember is még életében szentté válhat (Szt. Faustyna).

v  Mik csökkentik a szabadságot?

Ø  A minden áron való függetlenedni, uralkodni, irányítani akarás

§  A helyes magatartás: tudni, hogy mikor irányítsunk, és mikor hagyjuk, hogy mások irányítsanak

Ø  Bűnök, bűnös szenvedélyek

Ø  Gonosz lelkek befolyása

§  Főleg félelmek keltése által

Ø  Téves hiedelmek,

§  például

·        Az én bűnöm, vagy a másik bűne korlátozza Istent

·        Az én bűnöm, vagy a másik bűne korlátoz engem

·        A másik ezt vagy azt tehet velem

v  Mik növelik a szabadságot?

Ø  Kiengesztelődés

Ø  Hitben, reményben, szeretetben való növekedés

Ø  Ima

Ø  Szentségekhez járulás

Ø  Gyógyulás

Ø  Szabadulás

Ø  Elfogadás

§  Személyes korlátok

§  törékenységek

§  képtelenségek

§  élethelyzetek elfogadása

§  Annak elfogadása, hogy nem lehetünk mindig szabadok

Ø  Az elfogadás nem belenyugvás, beletörődés, hanem az adott helyzetből való kiindulás. Az elfogadásban benne van a remény a változtatásra