Bocsa József a kiengesztelődésről

Beküldve: Kiengesztelődési találkozók

Tartalomjegyzék

MIKNEK VAN SZEREPE A KIENGESZTELŐDÉSBEN?

Transzcendentális étékek

Ezek Isten tulajdonságai. Belőlük épül fel a világ és az életünk.

v  Szeretet

v  Egy

v  Igaz

v  Jó

v  Szép

v  Tökéletes

Ø  Jézus tökéletességre való felhívása körül sok félreértés van. A mai pszichológia szótárában a perfekcionizmus üldözött kifejezés. De a Szentírásból nem törölhetők Jézus szavai.

§  Legyetek hát tökéletesek, amint mennyei Atyátok tökéletes (Mt 5,48)!

Ø  Jézus tökéletességre való felhívásának helytelen megélése

§  Az optimista

·        minél több jót akar tenni

§  A pesszimista úgy gondolkozik magában

·        a nagyobb bűn több kegyelmet hoz, vétkezzünk bátran

§  Az aggályos

·        a kettő keveréke

¨       egyre tökéletesebb akar lenni

¨       belevész bűnei zsákutcájába

·        Gyógyítása

¨       Tudatosítani: Isten megbocsátásából élünk

¨       Az isteni tulajdonságok magunkra öltése az elsődleges

¨       Bűneink vizsgálata másodlagos

Ø  Jézus tökéletességre való felhívásának helyes megélése

§  a számunkra megtehető legtökéletesebb lépések megtétele

§  minden körülmények között a számunkra lehetséges legjobbat kell választani, amely adott esetben (ha leszükülnenk lehetőségeink) lehet a legkisebb rossz is.

v  Erények: tökéletességek, isteni jó tulajdonságok bennünk

Ø  Kulcsszerepük van

§  Isteni: hit, remény, szeretet

·        Ezek életünkben a legfontosabbak. Minden más mellékes, relatív

·        Ezeket senki nem veheti el tőlünk

§  Sarkalatos

·        Okosság

·        Igazságosság

·        Mértékletesség

·        Lelki erősség

§  Erkölcsi

·        Minden jó tulajdonság, begyakorolt helyes viselkedés erény

A világ szereplői

Ellenségek

Külső ellenségek

Emberek

v  Nem igazi ellenségek

Ø  Nektek, barátaimnak, mondom: Ne féljetek azoktól, akik a testet ugyan megölik, de aztán semmi többet nem tehetnek (Lk 12,4).

Bukott angyalok (ördögök, démonok)

Hogyan támadnak? Milyen károkat okoznak?

v  Igazán Krisztust támadják, de mivel neki nem árthatnak, minket támadnak, az Ő testének tagjait

Ø  Öltsétek föl Isten fegyverzetét, hogy a sátán cselvetéseinek ellenállhassatok. Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen. Ezért öltsétek fel az Isten fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent legyőzve megtarthassátok állásaitokat (Ef 6,11-13).

v  Szövetségesük bennünk a megromlott, rosszra hajló természetünk

v  Bűnre kísértenek

Ø  Ösztönös hajlamainkon keresztül

§  Mindenki úgy esik kísértésbe, hogy saját kívánsága vonzza és csábítja (Jak 1,13)

Ø  Helytelen értékrendünkön keresztül

Ø  Mások rossz példáján keresztül

Ø  A világosság angyalának tettetik magukat

§  A jó látszatával kísértenek

v  Hamis képeket alakítanak ki bennünk

Ø  Istenről

Ø  Önmagunkról

Ø  Emberekről

Ø  Világról

Ø  Jóról, rosszról, bűnökről, erényekről

§  A szeretet erényét például érzékiségbe fullasztják

v  Félelmeket keltenek

v  Hamis bűntudatot keltenek

v  Betegségeket okoznak

v  Szorongatják, megszállják az embert

Ø  Kényszeres cselekedeteket okoznak

Ø  Korlátozzák az ember szabadságát

v  Rátapadnak, mint az élősködők és elszívják fizikai, szellemi és lelki erejét

v  Kárhozatba dönthetnek

Ø  Megmondom én nektek, kitől féljetek: Attól féljetek, akinek, miután megölt, ahhoz is van hatalma, hogy a kárhozatba taszítson benneteket. Igen, mondom nektek, tőle féljetek (Lk 12,5 ).

A bukott angyalok ellen való harc

v  Csak nagy éberséggel, sok imával győzhetők le

v  Gyakori önvizsgálat

v  Ellenállni határozottan

v  A kísértés ellenkezőjét tenni

v  Hit, remény, szeretet gyakori felindítása

v  Önmagunk Istennek szentelése

v  Ellene mondás, szabadító imádságok

Világ

v  Mit értsünk rajta?

Ø  Az Istentől elfordult emberek szelleme, amelyben a testi ember megfékezetlen ösztönei uralkodnak

Ø  Azt még hozzáfűzöm, testvérek, hogy a test és vér nem örökölheti Isten országát, sem a romlandóság a romolhatatlanságot (1Kor 15,50).

v  Befolyása rendkívül nagy. Igyekszik kényszeríteni, magával sodorni az embert.

Ø  Ha a világ gyűlöl titeket, tudjátok meg, Engem előbb gyűlölt nálatok. Ha a világból volnátok, mint övéit, szeretne titeket (Jn 15,18-19)

Ø  …de bízzatok, én legyőztem a világot! (Jn 16,33)

v  Szelleme teljesen ellentétes Isten szellemével. A világ a testet bálványozza. A világ szellemében élők a Szentírás szerint a testi emberek.

Ø  A testi ember bizony testiekre vágyik, a lelki ember ellenben lelkiekre törekszik. De a test kívánsága a halálba vezet, a lélek vágyódása ellenben élet és béke. A test vágya ellene mond Istennek, nem veti alá magát Isten törvényének, sőt nem is képes rá. Ezért aki test szerint él, nem nyerheti el Isten tetszését. De ti nem test, hanem lélek szerint éltek, ha valóban Isten Lelke lakik bennetek. Akikben nem lakik Krisztus Lelke, azok nem az övéi. Ha Krisztus bennetek van, jóllehet a test a bűn miatt halott, a lélek a megigazulás következtében él. Ha pedig bennetek lakik annak Lelke, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ő, aki Krisztus (Jézust) feltámasztotta a halottak közül, halandó testeteket is életre kelti bennetek lakó Lelke által. Így tehát, testvérek, nem vagyunk a testnek lekötelezve, hogy a test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, biztosan meghaltok, de ha lélekkel megölitek a test szerinti tetteket, élni fogtok (Róm 8,5-13).

v  Szellemét öntudatlanul szívjuk magunkba, de tudatosan le kell vetkőznünk. Ebben áll a megtérés: a világ gondolkodásmódjának a levetkőzése, Isten gondolatainak, igazságainak a magunkra öltése

Ø  Ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem alakuljatok át gondolkodástok megújulásával (Róm 12,2)!

Ø  Ne szeressétek a világot, sem azt, ami e világban van. Aki szereti a világot, nincs meg abban az Atya szeretete. Minden, ami a világon van: a test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet kevélysége, nem az Atyától származik, hanem a világból. De elmúlik a világ és annak bűnös kívánsága. Csak aki megteszi Isten akaratát, az él örökké. (1Jn 2,15-17)

v  Elsősorban az emberben működő 7 ösztönön, és a hozzájuk kapcsolódó 7 főbűnön keresztül fejti ki hatását

v  Fejedelme a Sátán

Ø  Erre a sátán fölvezette Jézust egy magas hegyre, és egy szempillantás alatt megmutatta neki a földkerekség minden országát. „Mindezt a hatalmat és dicsőséget neked adom - mondta -, mert hisz én kaptam meg, és annak adom, akinek akarom. Ha leborulva hódolsz előttem, az mind a tied less” (Lk 4,5 -7).

Ø  Már nem beszélek soká nektek, mert közeleg a világ fejedelme. Rajtam ugyan nincs hatalma (Jn 14,30).

Ø  A Szentlélek meggyőzi a világot az ítéletről, mivel a világ fejedelme ítélet alá esett (Jn 16, 11).

Belső ellenségek

Megromlott, bűnre hajló emberi természet

Elhomályosult, rosszul működő értelem

v  Rengeteg baj, betegség, félreértés, ellenségeskedés az értelem nem megfelelő működéséből fakad. A meg nem bocsátás hátterében is gyakran a rosszul működő értelem áll.

v  Lásd a “Képességek, funkciók” c. fejezetet!

Meggyengült, rosszra hajló akarat

Gyengítői

Ösztönök

v  Kielégülésük eleven és erős gyönyörérzelmekkel jár

v  Akadályoztatásuk heves fájdalomérzelmekkel jár

v  Az érzelmek hatnak az akaratra, és serkentik az ösztön kívánta cselekvéseket

v  Alá kell vetni őket az értelem vezetésének és az akarat uralmának

Részletesebben lásd “Az ösztönök helyes és helytelen működtetése” c. fejezetet

Érzelmek

v  Mibenlétük

Ø  Az akarás szoros tartozékai

§  Megelőzik

§  Kísérik

·        Jutalmazzák

·        Büntetik akarati döntéseinket, viselkedésünket

§  A helyesen felfogott és nevelt érzelmek segítik az akaratot

§  A jól kidolgozott akarat tudja irányítani az érzelmeket

§  A meg nem fékezett érzelmek pl. harag rabságban tartják az akaratot, játékszerükké válik

§  A meg nem fékezett érzelmek szenvedélyekké erősödhetnek

v  A negatív érzelmek megfékezendők

Ø  Hogyan?

§  Alapját megingatjuk, megcáfoljuk

·        Bebizonyítani

¨       a gyűlölt tárgy kevésbé ártó voltát

¨       természetfeletti hasznosságát

¨       gyűlöletünk káros voltát magunkra, másokra

§  Pozitív érzelmekkel helyettesíthetjük őket

Helytelen, bűnös szokások, szenvedélyek, függőségek

v  Az ember kialakíthat magában szokásokat, amelyeknek kezdetben nem látszik a káros voltuk, de az idő előre haladtával csökkentik az akarat szabadságát, sőt egészen ragságba hajtják azt.

v  Mennyi egyéni és családi tragédiának a forrása a dohányzás, az alkohol, a játékszenvedély, a különféle kábítószerek és egyéb függőségek.

Bukott angyalok

v  A szenvedélyeket, függőségeket az ember részben maga alakítja ki, de van, amiket át is örökít utódainak. Ezeket a természetes módon kialakított és átörökített bajokat a gonosz lelkek is meglovagolják, kihasználják, és előszeretettel dolgoznak maguk is ilyenek kialakításán. A gyógyításukban is figyelembe kell venni a bukott angyalok szerepét.

Világ

v  A világ bűne, az isteni értékekkel gyakran ellentétes értékrendje az akarat működését nagyon károsan befolyásolja. Hány diák szellemi tunyasága, akaratgyengesége mögött a tévé- és internetfüggőség húzódik meg. Félelmetes időmennyiséget töltenek ezek előtt az eszközök előtt, amelyek az önfejlesztéstől, értelem- és akaratfejlesztéstől veszik el a pótolhatatlan időt. Már ez önmagában is óriási kár. Ezen kívül kifárasztják, káros tartalmakkal töltik meg − gyermeknek és felnőttnek egyaránt – a tudatát, képzeletvilágát, és gyengítik akaratát.

Betegségek

v  Sérülések, lázas, daganatos betegségek, szervi bajok, egyéb testi betegségek akadályozzák az ember földi életét, küzdenünk kell ellenük, gyógyításukra kell törekednünk. Jézus is meggyógyította a betegeket, akiket hozzá vittek, és apostolait is azzal a paranccsal küldte apostoli útjaikra, hogy „gyógyítsátok meg a betegeket”!

Lelki sebek

v  Az egymással való békében, harmóniában élést a lelki sebek akadályozzák leginkább. Ezek a megbocsátásnak is az akadályai tudnak lenni. Megbocsátásra is gyakran akkor lesz képes az ember, ha előbb ezek a lelki sebek begyógyulnak.

Szövetségesek

Isten

Nyilvánvaló, hogy Isten a szövetségesünk, hiszen mindenben a javunkat akarja. A keresztény élet Isten és az ember együttműködése. De Istennek kell átengedni a főszerepet. Ő az első, a mi szerepünk csak másodlagos lehet. Az Ő akaratát kell mindenben keresnünk, az Ő terveinek kell alárendelni a mi terveinket.

Szent angyalok

v  Isten segítőnknek adta mellénk őrző angyalunkat. Az egész angyalvilág a mi szolgálatunkban áll.

Ø  …minden a tietek, ti pedig Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig Istené (1 Kor 3,22-23).

Ø  Ők ugye mindnyájan szolgáló lelkek, s azok szolgálatára küldték őket, akiknek az a hivatása, hogy örököljék az üdvösséget (Zsid 1,14)?

v  A legtöbb keresztény számára még kiaknázatlanok azok a lehetőségek, amelyek a szent angyalokban adottak számunkra.

Ø  gyógyítóink, szabadítónk

Ø  oltalmazóink

Ø  a lelki életben tanítóink

Ø  vezetőink

Ø  a bukott angyalok elleni küzdelmünkben társaink

§  csak a velük való szövetségben van esélyünk arra, hogy győzelmet arassunk a nálunknál sokkal hatalmasabb szellemi lények, a bukott angyalok felett

Ø  A mai ember számára a démoni erők elszabadulásának korában létkérdés, hogy megkösse a szent angyalokkal való szövetséget, és velük együtt folytassa küzdelmeit.

Jó (szent) emberek

v  Három csoportjuk van

Ø  Földön élők

§  Az ember társas lény, nem képes egyedül élni. De nem mindegy, hogy milyen emberekkel él együtt, kiknek a társaságát keresi.

Ø  Üdvözült lelkek

§  Ők már Istennél vannak, levetették földi korlátaikat. Sokkal több lehetőségük van a segítésünkre, mintsem gondolnánk.

Ø  Tisztítótűzben lévők

§  Magukon nem tudnak segíteni, de rajtunk igen, főleg ha imádkozunk, áldozatokat hozunk, búcsúkat ajánlunk fel értük, hogy minél előbb a Mennybe jussanak, és onnan még hatékonyabban segíthessenek rajtunk.

Rossz, kellemetlenségek

Magatartás velük kapcsolatban

Rossz, helytelen magatartás

v  Ha a rosszat a külső körülményekből eredeztetjük

Ø  Mert belülről, az emberek szívéből erednek a gonosz gondolatok, paráznaságok, lopások, gyilkosságok, házasságtörések, kapzsiság, gonoszság és csalárdság, kicsapongások, irigység, káromkodás, kevélység és esztelenség. Mindez a rossz belülről származik, és beszennyezi az embert (Mk 7,21-23).

v  Csak a mi magatartásunk lehet rossz, magunkat sebezzük a következőkkel

Ø  félelem, aggodalom, csüggedés

Ø  szomorúság, megadás

Ø  ítélkezés, harag, keserűség táplálása

Ø  elzárkózás a kiengesztelődéstől

Ø  elsietett félmegoldások keresése

Jó, helyes magatartás

Nincs olyan emberi baj, amelyből ne tudnánk lelki hasznot húzni (Aranyszájú Szt. János)

Ø  fogadjuk el!

Ø  keressük a hasznot!

v  Nem szabad engedni, hogy előhívják belőlünk a rosszat

v  Isten jót tud kihozni belőlük

Ø  Tudjuk, hogy az Istent szeretőknek minden javukra válik (Róm 8,28).

§  ezért megköszönhetjük, hálát adhatunk étük, magasztalhatjuk Istent

A helyes magatartást részletesebb kifejtését lásd a “Szenvedések” c. fejezetben

Károk, károkozások

Nekünk okozott károk

Emberek

v  Milyen károkat okozhatnak?

Ø  Erőszak, elnyomás

Ø  Becsületben okozott károk

Ø  Külső, belső sebek

Ø  Hibás programok elindítása bennünk

Ø  Másokat utánzó rossz szokások

v  Jézus külön felhívja a figyelmet a kicsinyeknek okozott károkra, a botránkoztatásra

Ø  Azután Jézus így szólt tanítványaihoz: Lehetetlen, hogy botrányok elő ne forduljanak, de jaj annak, aki okozza azokat. Jobb lenne annak, ha malomkövet kötnének a nyakára és a tengerbe vetnék, mint hogy megbotránkoztasson egyet is e kicsinyek közül (Lk 17,1-2).

Ördögök

v  Minden eszközzel vesztünkön dolgoznak

v  Hamis képeket, fantomképeket alakítanak ki

Ø  Istenről

Ø  többi emberről

Ø  önmagunkról

Ø  világról

Ø  jóról és rosszról, bűnről és erényről

v  Félelmeket keltenek

v  Betegségeket okoznak

v  Hamis bűntudatot, lelkiismeretfurdalást keltenek

v  Támadják, szorongatják, megszállják az embert

v  Élősködnek az emberen, elszívják energiáit

Lásd részletesebben a “Világ szereplői” c. fejezetben ugyanezt

Általunk okozott károk

Istennek, Jézusnak

v  Fájdalom, szenvedés

Ø  Minden bűn Őt bántja. Ha nem lettek volna bűnök, Neki nem kellett volna szenvednie és meghalnia

v  Üdvösségtervének akadályozása

Ø  Isten minden embert üdvözíteni akar. És ezt rajtunk kersztül akarja. A mi bűneink is késleltetik az Ő üdvösségtervének a kibontakozását.

Embereknek

v  Mindazokat a károkat, szenvedéseket okozhatjuk mi is embereknek, amiket ők okoznak nekünk

v  A nekünk okozott károk és szenvedések érzékenyekké tehetnek arra, hogy mi ne okozzunk ilyeneket másoknak.

Ø  Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy akarjátok, hogy veletek is bánjanak (Lk 6,31).

§  Ezt negatíve is fogalmazhatjuk: Ne tegyetek olyat soha mással, amit nem szeretnétek, hogy veletek tegyenek!

Önmagunknak

v  Mi magunknak okozhatjuk legtöbb és a legnagyobb károkat

Belülről, az ember szívéből származik minden gonosz gondolat, erkölcstelenség, lopás, gyilkosság,  házasságtörés, kapzsiság, rosszindulat, csalás, kicsapongás, irigység, káromlás, kevélység, léhaság. Ez a sok rossz mind belülről származik, és tisztátalanná teszi az embert (Mk 7,21-23).

v  Üdvösségünk vagy kárhozatunk rajtunk múlik

v  Hogyan okozunk önmagunknak károkat?

Ø  A transzcendentális értékek kizárása által

Ø  Szeretőképesség csökkentése a bűnök által

Ø  Anyagi kárétel, fizikai fájdalom, lelki fájdalom,

Ø  Önmagunk helytelen értékelése (gőg, önmegvetés)

Ø  Lelki erőink, energiáink elpazarolása

§  fizikai, szellemi immunrendszerünk károsodik −>

·        megbetegedés

Ø  Káros szokások, függőségek, szenvedélyek kialakítása révén