Bocsa József a kiengesztelődésről

Beküldve: Kiengesztelődési találkozók

Tartalomjegyzék

 

A kiengesztelődés a kereszténység alapüzenete

Jézus azért jött, hogy kiengeszteljen minket Istennel, egységet, összhangot teremtsen, békét hozzon.

Ha mi, amikor még ellenségek voltunk, kiengesztelődhettünk Istennel Fiának halála által, most, mint kiengesztelődöttek, sokkal inkább üdvösséget nyerünk az ő élete által. Sőt még dicsekszünk is Istenben a mi Urunk, Jézus Krisztus által, aki most megszerezte nekünk a kiengesztelődést (Róm 5,10-11)

Jézus alaptanításához tartozik. Tanít róla

A Miatyánkban

Bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek! Ha ti nem bocsátotok meg az ellenetek vétkezőknek, Mennyei Atyátok sem bocsát meg nektek. (Mt 6,12)

A 8 boldogság erről szól

Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa (Mt 5,3).

Ø                  Akkor van szükségünk kiengesztelődésre, ha ragaszkodások vannak bennünk, mert jön egy erősebb és elveszi tőlünk, amihez ragaszkodunk. Akik nem ragaszkodnak semmihez, azokat nem lehet megbántani, ezért nincs is szükségük kiengesztelődésre.

Boldogok, akik sírnak, mert ők majd vigasztalást nyernek (Mt 5,4).

Ø  A fájdalmak, bántások törik fel a vastag kérget vagy magot, amit önzésünk, világba ágyazottságunk, a világ dolgaihoz való ragaszkodásunk jelent. Ezek tudnak kijózanítani minket, vissza fordítani a pokolba vezető széles útról, és ráállítani a mennyország felé vezető keskeny útra.

Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet (Mt 5,5).

Ø                  A szelídség a harag ellentéte, Jézus erénye. A megbocsátás a haragról való lemondás, a sértettség állapotából való kilépés, sértődékenységünk leküzdése. Ha a szelídség szellemében élünk, akkor jutunk el a kiengesztelődés által nyújtott békére és összhangra.

Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők majd jóllaknak (Mt 5,6).

Ø  Aki számára az igazság a legfontosabb, az túl tud lépni a bántásokon. Tudja, hogy azok is csak az igazsághoz, vagyis Istenhez viszik közelebb.

Boldogok az irgalmasok, mert ők majd irgalomra találnak (Mt 5,7).

Ø                  A megbocsátásban Isten irgalmasságot gyakorol felénk. A megbocsátással mi is irgalmasságot gyakorlunk mások felé.

Boldogok a szívükben tiszták, mert ők látni fogják Istent (Mt 5,8).

A tisztákat csak Isten érdekli. Tudják, hogy a bántások is csak tisztulásukat szolgálják, ezért vagy meg sem bántódnak, vagy könnyen megbocsátanak.

Boldogok a békeszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni (Mt 5,9).

Ø                  A kiengesztelődés célja, eredménye a béke, az összhang. A békességszerzők ennek a létrejöttén munkálkodnak.

Boldogok, akiket az igazság miatt üldöznek, mert övék a mennyek országa (Mt 5,10).

Ø                  Akit az igazságért, vagy másként fogalmazva igazságtalanul bántanak, azzal Jézus azonosítja magát. Ő a kisemmizettek, a kicsinyek, az üldözöttek oldalán áll, velük azonosítja magát. (Vö. az utolsó ítéletről szóló példabeszéd)

Boldogok vagytok, amikor gyaláznak és üldöznek titeket, és hazudozva minden rosszat mondanak rátok miattam. Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok nagy a mennyekben; így üldözték ugyanis a prófétákat is, akik előttetek voltak (Mt 5,11-12).

Ø                  Az előző üldözéseknél nem látszik közvetlenül a Jézushoz tartozás. Ennél a boldogságnál nyilvánvaló az üldözött számára, hogy Jézusért üldözik.

Néhány egyéb szentírási hely

Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót üldözőitekkel!

Ø                  Az ellenségszeretet, az üldözések, bántások elviselése, a megbocsátás a szeretet igazi próbája.

Amikor tehát fölajánlod adományodat az oltáron, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened: hagyd ott az adományodat az oltár előtt, és először menj, békülj ki testvéreddel, s csak akkor menj, és ajánld föl adományodat (Mt 5,23-24).

Ø                  Az őskeresztények Jézusnak ezt a tanítását szó szerint vették, mert a Didaché-ban, „a tizenkét apostol tanításá"-nak nevezett őskeresztény írásban ez áll. „Akinek pedig viszálya van testvérével, ne vegyen részt a gyülekezetben, amíg ki nem békül, hogy csorbát ne szenvedjen áldozatotok szentsége.”

·        Tehát aki kiengeszteletlenül, haraggal, nehezteléssel a szívében megy a közösségbe, az szentségtörést követ el.

Hiányában károk keletkeznek

Aki nem engesztelődik ki fogoly marad, beteg marad, elkárhozik (mindaddig a kárhozat útján jár, amíg le nem tér róla, vagyis ki nem engesztelődik).

Hiányában sok kegyelem meghiúsul

A kegyelem a természetre épít. A szeretet csak akkor tud áradni, ha nincsenek útjában akadályok. A békétlen, haragos, feszült állapotok akadályozzák a szeretet áradását. Hiányában mindenféle lelki bajok támadnak, ezek nyomán egyéb betegségek keletkeznek. Az ember lehetőségei beszűkülnek, elszakad Istentől, ellentétbe kerül az általa teremtett és fenntartott világgal, a teremtés többi szereplőjével.

Miket foglal magában a kiengesztelődés?

v  Bűnbánat

v  Bocsánatkérés

v  Megbocsátás

v  Jóvátétel, kártérítés

v  Vezeklés

v  Engesztelés

Mindezek együttesen jelentik a kiengesztelődést. Mindezeket részletesebben tárgyalni fogjuk.