Bocsa József a kiengesztelődésről

Beküldve: Kiengesztelődési találkozók

Tartalomjegyzék

KISEGÍTŐ MŰVELETEK

Mások hibáinak javunkra fordítása

v  A többi emberrel való kapcsolatban általában azt keressük, ami pótolja − a leginkább gyermekkorunkból származó − hiányainkat

v  Bántás, csalódás lehetőséget ad a helyes kapcsolatok, viselkedések kialakítására

Ø  Levetkőzhetjük a másik bálványozását, azt, hogy tőle túl sokat vártunk

Ø  A szabadságon alapuló szeretetkapcsolat irányában léphetünk

Ø  Az önzetlen szeretet irányába mozdulhatunk

§  hogy ne csak magunkért szeressük az illetőt

§  hogy érdekmentesen szeressünk

Segíteni akkor is, amikor, úgy látszik, nem tudunk segíteni

v  A segíteni nem tudás okai

Ø  Külső körülmények, amiken nincs módunkban változtatni

Ø  A másik szabadsága

v  A segítés módjai

Ø  A hit és a remény megőrzése, hogy Isten nem hagyja cserben az illetőt

Ø  Szeretni továbbra is

§  Tenni azokat a szeretetcselekedeteket, melyek megtehetők

§  Imádkozni érte

§  Ismételten megbocsátani

Önsajnálat, önbüntetés levetkőzése

v  Ezek egyértelműen káros viselkedések. Nem sajnálnunk, hanem szeretnünk kell magunkat.

v  Önszeretet

Ø  Önmaga igazi javát akarja

Ø  Túllép a bántásokon, megbocsát másoknak és önmagának

Ø  Minden helyzetben a legjobb viselkedést választja

v  Önsajnálat, önbüntetés

Ø  Gyökerei, előidézői

§  kevélység, hiúság

·        azért nem akar magának megbocsátani, mert magát olyan tökéletesnek gondolja

¨       „Hogy tehettem ilyet!”

§  helytelen, bálványozó szülői magatartás

§  mások (szülők, társak) által való elnyomás

v  Önmegtagadásokat végezhetünk, de büntetni nem célszerű magunkat.

v  Az önsajnálatból való szabadulás lépései

Ø  Egészséges gondolatok elménkbe táplálása

§  Ettől vágyódni fogunk utánuk

·        amit nem ismer az ember, arra nem vágyódik

·        amit viszont megismer azután vágy is ébredhet benne

§  Higgyük, hogy el is érjük őket!

§  Lásd az utolsó előtti, „Gondolatkondicionálás” c. fejezetet!

Konfliktuskezelés, másokkal való kommunikáció

v  Segíthet a konfliktusok, veszekedések, harag, sértődés levetkőzésében, ha számba vesszük a konfliktusok okait, és megtanuljuk az egymással való érintkezésnek olyan módjait, amelyek lecsökkentik a konfliktusokat.

Konfliktusforrások

v  Nembeli különbségek

Ø  férni-nő

v  Lélektani különbségek

Ø  eltérő vérmérsékleti típusok

§  vérmérsékletnek megfelelő dolgokat hajlamosak vagyunk erkölcsileg is jónak minősíteni és fordítva

Ø  rendszerető ember például támadásnak veszi, ha szanaszét hagyják a dolgokat

v  Műveltségbeli, kulturáltságbeli különbségek

v  Eltérő családi szokások

v  Eltérő pszichikai szűrők, megjelenítési rendszerek, kifejezésmódok

Ø  vizuális

Ø  auditív

Ø  szenzitív

Ø  kinetikus

Ø  ízekre, illatokra érzékeny

v  Eltérő szeretetnyelvek

v  Eltérő érzékenység

v  Dolgok más szemszögből nézése

v  Milyen előnyeink származhatnak a tőlünk jelentősen különböző emberekkel való érintkezésből?

Ø  Korlátaink átlépésére késztetnek,

Ø  Tanulhatunk, gazdagodhatunk, általuk

Ø  Más értékek felé is megnyílhatunk

Szeretetteljes kommunikáció

v  Sokan azért nem tudnak másokkal kommunikálni, mert nem érvényesítik a másokkal való érintkezésben sem a jézusi alapelveket. Énközpontúságuk, a másikra való odafigyelni nem akarásuk, a másik szabadságának a tiszteletben nem tartása akadályokat görget a többiekkel való kiegyensúlyozott kapcsolatuk elé is. Néhány evangéliumi alapelv betartásával lényeges változás következhet be ezen a területen.

v  Ha megtörtént a kiengesztelődés, figyelni kell rá, hogy a többiekkel való kommunikáció is jól működjön, ne termelődjenek újra az ellentétek.

v  Pszichológusok manapság újra felfedezik azt, amit az evangéliumok alapján már régóta tudunk.

A kommunikáció néhány evangéliumi alapelve

Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy akarjátok, hogy veletek is bánjanak (Lk 6,31)!

Ne mondjatok ítéletet senki fölött, és akkor fölöttetek sem ítélkeznek! Ne ítéljetek el senkit, és akkor benneteket sem ítélnek el! Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak (Lk 6,37)!

Ne látszatra ítéljetek, hanem igazságosan (Jn 7,24)!

Hogyan szeretném, hogy velem beszéljenek, kommunikáljanak?

v  Ne lépjenek fel támadóan velem szemben.

v  Ne lépjenek fel előítélettel velem szemben. Ne mondjanak túl korán véleményt rólam és arról, amit elmondok.

v  Ne osszanak tanácsot, még mielőtt megismerték volna, hogy hol tartok, mi is az igazi problémám.

v  Hallgassanak meg, hogy el tudjam mondani, amit szeretnék!

v  Érezzem, hogy figyelnek rám, amíg beszélek, és segítenek kifejezni mondanivalómat!

v  Ne azt érezzem, hogy már kész van a válasz, mielőtt elmondtam volna, amit akartam.

v  Ha kérnek tőlem valamit, hagyják meg a szabadságomat, hogy úgy tegyek, ahogy jónak látom.

Hogyan kommunikáljunk mi másokkal?

v  Ne lépjünk fel agresszívan senkivel szemben!

v  Ha azt érezzük, hogy a másik támad, igyekezzünk megérteni, hogy miért teszi! Ne támadjunk vissza!

v  Ne legyenek előítéleteink a másikkal szemben, ne mondjunk véleményt, amíg meg nem hallgattuk!

v  Hallgassuk meg a másikat! Segítsük, hogy kifejezze, amit mondani szeretne!

v  Érezze a másik, hogy figyelünk rá!

v  Ne osszunk neki tanácsokat, hanem inkább segítsük hozzá, hogy belássa helyzetét, és ő találjon problémáira megoldásra.

v  Amit mi szeretnénk tőle, mondjuk el köntörfalazás nélkül nyíltan, de hagyjuk meg a szabadságát!

Gondolat-tisztítás

v  Lazuljuk el fizikailag is naponta többször! Ennek több féle gyakorlata is lehetséges.

Ø  Érzékeljük sorra testünket! Figyeljük meg, hogyan érinti lábunk a talajt, testünket a ruha, érezzük egyes tagjainkat, figyeljük meg hogyan árad a levegő ki-be tüdőnkből!

Ø  Vagy képzeljük el, hogy lebegünk a vízen!

v  Közben távolítsuk el magunkból a negatív gondolatokat és érzéseket

Ø  izgalom

Ø  félelem

Ø  gyűlölet

Ø  bosszú

Ø  csalódás

Ø  kudarc

Ø  sértődöttség

v  Naponta többször is emeljük Istenhez szívünket, és kérjük, hogy tisztítsa meg gondolatainkat.

Pszichológiai szemlélődés

v  A bántások azért okoztak maradandó sebeket bennünk, mert addig Isten nélkül éltük át azokat. Éljük át újra, de Jézus jelenlétében!

Ø  Vetítsük rá az Ő fényét! Nézzük azokat az Ő világosságában!

Ø  Lássuk meg, hogyan volt Ő jelen abban a helyzetben, amikor bántottak!

Gondolat-kondicionálás

v  Azok a gondolatok, amiket gyakran magunkban forgatunk, meghatározzák életünket, viselkedésünket. Ezek általában a világ gondolatai, a legtöbbször hibás, bűnös gondolatok. Meg is betegítenek minket. A gyógyulás útja ezeknek a gondolatoknak a lecserélése. Vannak pszichológiai terápiák, amelyek egyenesen ezeket a hibás gondolatokat veszik célba, és ezeket igyekszenek jó gondolatokkal lecserélni. Vannak pszichoterapeuták, akik éppen szentírási mondatokat tanítanak meg betegeikkel.

v  Ebben a könyvben sokat idéztünk a Bibliából, Jézus szavaiból. Ezek dőlt betűvel vannak szedve. Ajánlatos ezeket a szentírási helyeket újra meg újra elolvasni, akár kívülről is megtanulni, hogy ki tudják fejteni gyógyító, szabadító, átformáló hatásukat életünkben.

Jézus a benne hívő zsidókhoz fordult: „Ha kitartotok tanításomban, valóban tanítványaim lesztek, megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket” (Jn 8,31-32).

Kiengesztelődés társadalmi szinten

v  A kiengesztelődés hasonlóan működik nagyobb közösségek szintjén, ahogyan működik az egyéni életben. Annak van hatása szélesebb körben, amit az ember saját életében, szűkebb környezetében már megvalósított és begyakorolt.

v  A kiengesztelődés gyakorlása nagyobb közösségekben, családban, iskolában, szerzetesrendben, munkahelyen, egy országon belül és nemzetek között nagyobb odafigyelést és szervezést igényel. Nagyobbak az ellentétek, beláthatatlanabbak a következmények is, amelyeket

Ø   a félreértések

Ø  az elhidegülések

Ø  az ellenségeskedés

Ø  az ellentétek politikusok és csak az egyéni kapzsiságukkal törődő pénzemberek által történt szítása, és

Ø   történelmi sebek okoztak

v  Milyen formái gyakorolhatók a kiengesztelődésnek nagyobb közösségek szintjén?

Ø  Különféle találkozók, kulturális programok, sportrendezvények

Ø  Közös imádságok, bűnbánati liturgiák

Ø  Speciálisan kiengesztelődési találkozók

§  Családok számára rendezett kiengesztelődési találkozók

§  Egy közösséghez tartozó, de egymástól távol élő tagok közötti találkozók, megbeszélések, lelkigyakorlatok

§  Azonos területen élő, különböző etnikumhoz tartozó emberek között

§  Különböző vallási közösségek tagjai között

§  Speciális magyar téma: az anyaországtól elszakadt különböző területeken élő magyarok között

§  Szomszéd népek között, különösen, ha erősek (voltak) az ellentétek

Ø  Az ilyen találkozókon szimbolikus cselekedeteknek, kölcsönös bocsánatkéréseknek és megbocsátásoknak, közös (engesztelő) imádságoknak, énekeknek különösen nagy ereje van.

Korunknak legfontosabb feladata a kiengesztelődés: egyének és közösségek, országok és népek kiengesztelődése és békében élése Istennel és egymással. A kiengesztelődés globalizált világunkban élet-halál kérdés. Ha gyakoroljuk, valósítjuk, erőfeszítéseket teszünk érdekében, talán még megmenekülhet az emberiség az oly sok oldalról fenyegető veszedelmektől és pusztulástól.