Bocsa József a kiengesztelődésről

Beküldve: Kiengesztelődési találkozók

Tartalomjegyzék

Az ösztönök hibás és helyes működtetése

v  Az ösztönök egymással összefüggnek

Ø  Egymás hatásait felerősítik.

Ø  Egyik területen való önfegyelem kihat a másik területre is

Ø  Ezért célszerű nemcsak a védekezés ösztönével foglalkozni, hanem a többivel is

§  hogy ismerjük megnyilvánulásaikat

§  hogy megfékezzük túlzott érvényesülésüket

§  hogy a hozzájuk kapcsolódó főbűnök helyett az erényeké lehessen a főszerep.

Táplálkozási ösztön

Torkosság

v  Káros hatásai

Ø  Állati színvonalon tart

Ø  Aláássa az egészséget, megrövidíti az életet

Ø  Az iszákos tönkreteszi létének anyagi és erkölcsi alapját, utódainak gyenge idegrendszert, betegségeket örökít át

Ø  Eltunyulás, restség, érzékiség

Ø  Önzés

Ø  Képességek túlműködése, táplálékkal kapcsolatos tárgyak keresése

§  Érzékek

§  Képzelőtehetség

§  Gondolatok

§  Akarat

Mértékletesség

v  Fontossága, pozitív hatásai

Ø  A négy sarkalatos erény egyike

Ø  Segíti az akarat uralmát az érzékek, érzelmek, vágyak  felett

Ø  A böjtnek tisztító hatásai is vannak

v  Hogyan gyakoroljuk?

Ø  Tápláló és egyszerű ételek fogyasztása

Ø  Annyit fogyasztani, ami a testi erő fenntartásához szükséges

Ø  Túlzott önmegtagadások kerülése

Ø  Akár esztek, akár isztok vagy bármi mást tesztek, tegyetek mindent Isten dicsőségére (1Kor 10,31).

Ø  Az étkezés legyen egyúttal a másokkal való közösség ápolásának az alkalma

Ø  A finomabb falatok átengedése alkalom a szeretet gyakorlására

Tevékenység ösztöne

v  Funkciója

Ø  A munka által fejlődik ki testi-lelki életünk, erősödnek képességeink

Ø  Az egész teremtett világ tökéletesedik általa

A jóra való restség

v  Mibenléte

Ø  Irtózás minden erőfeszítéstől

Ø  Irtózás a kegyelmi élettől

§  imától,

§  áldozattól

§   vallásos cselekedetektől

v  Káros következményei

Ø  Betegségekre való fogékonyság

Ø  Elmaradott szellemi képességek

Ø  Gyermeki fokon megrekedt lelkiélet

Ø  Feladatoknak való megfelelni nem tudás

Ø  Boldogtalanság

Ø  Nem bontakozik ki benne a komoly, tevékeny szeretet

Ø  Egyéb ösztönös vadhajtások is jelentkeznek

§  paráznaság

§  megszólás

§  falánkság, stb.

v  A helyes pihenés nem restség

A szorgalom

v  Hozzájárul egyéniségünk kibontakoztatásához

v  Általa szerezzük meg az önmagunk és családunk fenntartásához szükséges javakat

v  A munka fő célja Isten megdicsőítése

Ø  Jézussal egyesülten végezni

v  Milyen legyen a munkánk?

Ø  Lelkiismeretes, minőségi

Ø  Kerüljük

§  a túlhajtást

§  a csak kifelé való tevékenységet

·        kizsákmányol

·        tönkretesz

Ø  Befelé irányuló munka, lelkiélet is legyen

Gyűjtés ösztöne

v  Mibenléte

Ø  Azoknak a javaknak a megszerzésére irányul, amelyek az életet szolgálják

Ø  Hátterében az önfenntartás ösztöne áll

Ø  Kiegészítője, mozgatója a tevékenység ösztönének

Ø  Szociális, társadalmi vonatkozásai is vannak

§  Családok, közösségek gyűjtenek saját érdekükben

§  A túlzott meggazdagodás kiváltja mások irigységét, háborúkhoz, forradalmakhoz vezethet

Kapzsiság, fösvénység

v  Mibenléte

Ø  A túlzásba vitt szerzési és megtartási ösztön

Ø  A földi javakhoz való rendetlen ragaszkodás

Ø  A kapzsi és fösvény a pénzt és a földi javakat tekinti életcéljának

v  Káros következményei

Ø  A kapzsi túlhajszolja saját magát

Ø  Megkárosít másokat

Ø  Az Isten- és felebaráti szeretet háttérbe szorul

Ø  Rabja elveszíti fogékonyságát az örök javak iránt

§  Milyen nehezen jut be a gazdag Isten országába (Mk 10,23).

§  Senki nem szolgálhat két úrnak, vagy gyűlöli az egyiket és szereti a másikat, vagy egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak (Mt 6,24).

Ø  Kifejlesztheti az emberben a fényűzést és az élvezetvágyat

§  Következménye lehet

·        az elpuhultság

·        az érzékiség

·        a lustaság

Ø  Felfuvalkodottá, keményszívűvé, érzéketlenné tesz mások nyomora iránt

Ø  Mások kizsákmányolása, megcsalása, kihasználása

Szegénység

v  Mibenléte

v  Nem földhözragadtság, tétlenség, elhanyagoltság

v  Szabadság a kapzsiság, fösvénység, az anyagiak miatti túlzott aggódástól

v  Függetlenség az anyagiaktól, a lelki javak uralma

Ø  Keressétek elsősorban Isten országát és annak igazságát, és ezeket mind megkapjátok hozzá (Mt 6,35)!

v  Az anyagi javak a lélekben szegény számára olyanok, mint a cserép a virágnak

v  Jézus szegénysége

Ø  Ismeritek Urunk, Jézus Krisztus jótékonyságát. Ő, a gazdag értetek szegénnyé lett, hogy szegénysége által meggazdagodjatok (2Kor 8,9).

v  Jézus tanácsa az őt szorosabban követni szándékozóknak

Ø  Ha tökéletes akarsz lenni, menj, add el, amid van és árát oszd szét a szegények között, így kincsed lesz a mennyben. Aztán jöjj, kövess engem (Mt 19,21)

Ø  Ez nem parancs, hanem csak tanács

Érvényesülési ösztön

v  Mibenléte

Ø  Az emberben rejlő képességek kifejtése, működtetése

Ø  Az emberben lévő becsvágy, elismerés utáni vágy

v  Szerepe

Ø  Segíti az egyén kibontakozásár, boldogulását

Ø  Segíti a család, a társadalom fejlődését, a kultúra gyarapodását

v  Eltorzulásai

Ø   a kevélység

Ø  a hiúság

Ø  a csökkentértékűség-tudat, vagy kisebbrendűségi érzés

Kevélység

v  Mibenléte

Ø  Isten saját életéből való kizárása

Ø  Önbálványozás

Ø  A saját képességek túlbecsülése

Ø  A saját hibák alulbecsülése

Ø  Mások kevésre becsülése, bántása, háttérbe szorítása, kihasználása, letiprása

v  Káros hatásai

Ø  Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad (Jak 4,6).

Ø  A szeretet nem tud kifejlődni a kevélyben

Ø  Megbontja a békét az emberek között

Hiúság

v  Mibenléte

Ø  A kevélység mellékhajtása

v  A hiú ember jellemzői

Ø  Mindig közönség kell neki

Ø  Fecsegő, dicsekvő, megbízhatatlan

Ø  Az érdekesség kedvéért feláldozza az igazságot

Ø  Nagyít, nagyzol, megszól, rágalmaz

Ø  A külsőre ad, belső lelki világát elhanyagolja

Ø  Csak azokat szereti, akik megtapsolják, megcsodálják

Csökkentértékűség, kisebbrendűségi érzés

v  Jellemzői

Ø  Félszegség, tehetetlenség, visszahúzódás, bezárkózás, elkeseredés, levertség

Ø  Másokkal szemben legegyszerűbb igényeit se tudja érvényesíteni

Ø  Sikertelenségek

Ø  Mások terhére van

Ø  Mindenhez bátortalanul, erőtlenül, bizalmatlanul nyúl

Ø  Életképtelen

Ø  Nagyvonalú szeretetre alkalmatlan

v  Orvoslása

Ø  Helyes öntudat felébresztése

Ø  Önmaga és saját erőinek a helyes értékelése

Ø  Biztonságérzet, bátorság kifejlesztése

Alázatosság

v  Mibenléte

Ø  Az igazság útján való járás

Ø  Isten első helyre állítása, főszerephez juttatása minden területen

§  Az alázatos ember

·        Mindent Istenhez mér, az Ő akaratát igyekszik teljesíteni

·        Nem a saját dicsőségét keresi, hanem Istenét

Ø  Helyes önértékelés

§  Isten által vagyok, aki vagyok (1Kor 15,10)

§  Ismeri, kibontakoztatja a saját értékeit

§  Kezeli saját hibáit és hiányait

Ø  Helyes mások értékelése

§  Isten gyermekének tart minden embert

§  Szolgálja, segíti, tökéletesíti őket

Szerénység

v  Mibenléte

Ø  Az alázatosság testvérerénye

Ø  Az Istennek való tetszeni akarás

Ø  Az Istenhez való hasonlóságra törekvés

v  Pál apostol szerénysége

Ø  Talán embereknek akarok tetszeni? Ha még emberek tetszését keresném, nem volnék Krisztus szolgája (Gal 1,9-10)

Társas ösztön

v  Célja

Ø  Az egyéni lét fenntartása

Ø  Fajfenntartás

Irigység

v  Mibenléte

Ø  A társas ösztön önzésből származó elferdülése

Ø  Azonos helyzetű vagy foglalkozású emberek között lép fel

v  Megnyilvánulási formái

Ø  A vetélytárs akadályozása

Ø  Igyekszik másokat megfosztani javaiktól, ennek érdekében

§  károkozás

§  áskálódás,

§  mások fúrása

§  besúgás

§  rágalmazás

Ø  Vetélytársa hibáit felnagyítja, jó tulajdonságait lekicsinyíti

Ø  Rosszhiszeműség, a rossz feltételezése, káröröm

Ø  Mások jóléte a szomorúság érzelmét váltja ki

v  Hatásai

Ø  Gyűlölködés, veszekedés, viszály

Ø  Egészségtelen versengést ébreszt

§  tüntetés, feltűnősködés,

§  a másikról is ugyanazt gondolja, mint magáról

·        „Hadd pukkadjon meg a másik”

§  Ellene való védekezésből panaszkodás (hogy ne irigyeljék)

Ø  A szeretetet támadja, gyilkolja

Ø  Békétlenség

§  Ahol ugyanis irigység és vetélkedés van, ott békétlenség uralkodik, meg minden más hitványság (Jak 3,16).

Erőszak

v  Az önzés erőteljes megnyilvánulása

v  Megjelenési formái

Ø  Zsarnokság

Ø  Hisztéria

§  azoknál lép fel, akik nem tudják akaratukat egyenes úton érvényesíteni

Ø  Indulatos tettek

Ø  Harag

Ø  A többi ember személye és birtoka elleni erőszak

§  zsarnokok, vérengzők, rablók

Ø  Saját személy és birtok elleni erőszak

§  öngyilkosok, saját javaikat rongálók

Ø  Isten elleni erőszak

§  káromkodók, természet ellen vétők, művészet, mesterség elleni bűnösök, uzsorások

Önzetlen szeretet

v  Külső megnyilatkozása, gyümölcse a jóság

v  Nemcsak érzelem, hanem tevékenység, önfeláldozás, lemondás mások javára

v  Elsajátítása

Ø  Gyakori elmélkedés Jézus jóságáról, szeretetéről

Ø  Törekedjék mindegyikünk felebarátja kedvére, javára, épülésére. Hiszen Krisztus sem kereste a maga kedvét (Róm 15,2-3)!

Védekezés ösztöne

¨      Lásd az előző fejezet

Fajfenntartás ösztöne

v  Mibenléte

Ø  Az emberiség fennmaradását és értékeinek a továbbadását szolgálja

Ø  Nagyok és végzetesek az eltorzulásai

§  Szigorú isteni parancsok védik

Ø  Egyedüli Istentől rendelt érvényesülési területe a család

Ø  Belőle származik minden természetes szeretet

§  Fiatalok egymás iránti érdeklődése, szeretete

§  Szülői szeretet

§  Rokoni szeretet

Bujaság

v  Mibenléte

Ø  Az eredeti bűn által megromlott ember érzéki magatartása

Ø  Saját testünknek, mint Isten templomának a meggyalázása

§  Nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok? Nem tudjátok, hogy nem vagytok a magatoké (1Kor 6,19)?

Ø  Jézus és az Ő misztikus teste iránti bűn

§  Nem tudjátok, hogy testetek Krisztus tagja? Leválasszam talán Krisztus tagját és parázna nő tagjává tegyem? Isten mentsen (1Kor 6,15)!

v  Káros hatásai

Ø  Megöli, meghamisítja, megrontja a szeretetet

§  Önzővé tesz

§  Kiöli a gyermekek iránti szeretetet

§  A saját gyermekek gyilkosává tesz (abortusz)

§  Feldúlja és tönkreteszi a családok békés szeretetét

Ø  Kizár Isten országából

§  Ne ámítsátok magatokat. Sem parázna, sem házasságtörő, sem kéjelgő, sem fajtalan... nem részesül Isten országában (1Kor 6,10).

Tisztaság

v  Mibenléte

Ø  Uralom a test minden kívánsága felett

§  Gondolatok, vágyak, érzések, tettek megfékezése

Ø  A nemi ösztön Istentől rendelt keretek közti megélése

Ø  A Krisztushoz tartozás fontos eszköze

§  A test nem a paráznaságért van, hanem az Úrért, az Úr pedig a testért... Aki az Úrral egyesül, egy lélek vele (1Kor 6,13-17).

Ø  Az Isten országáért vállalt szüzesség Isten külön ajándéka

§  Mindenki saját ajándékát kapta Istentől, egyik ilyent, a másik olyant (1 Kor 7,7).

§  Átütő erejű apostolkodást tesz lehetővé

·        Testestül lelkestül való istenszolgálat

Ø  Az állapotbeli tisztaság Isten kegyelmével minden kereszténynek lehetséges

v  Megőrzésének és növelésének az eszközei

Ø  A Krisztushoz tartozás tudatának a megerősítése

§  Az idézett szentírási helyek gyakori megfontolása

§  Imádság

Ø  Gyakori szentségekhez járulás

§  Gyónás

·        Elesés után rögtön felkelni, nem fekve maradni

§  Méltó szentáldozás

Ø  Mária-tisztelet, szentek, angyalok tisztelete, gyakori segítségül hívásuk

Ø  Bűnalkalmak kerülése

Ø  Alázattal elismerni, hogy Isten segítsége nélkül könnyen elbukhatom

Ø  Kezdetben ellenállni

§  A síugró, ha már elindult a sáncról, nem tud megállni

§  Ábrándozások kerülése, képzelet megfegyelmezése

§  Kíváncsiság, érzelgősség, gyöngédség utáni vágy megfékezése

Ø  Komoly életcél, rendszeres munka

Ø  Gondolatvilágunk, fantáziánk értékes gondolatokkal, képekkel való megtöltése

Ø  Állapotbeli munkát kiegészítő tevékenységek

§  Szellemi munkásnak mozgás

§  Fizikai munkásnak értékes olvasmányok

Ø  A másik nemhez tartozókat, a többi embert Isten szemével nézni

§  Krisztusban testvérem minden ember

§  Isten fiai vagytok mindnyájan a Krisztus Jézusba vetett hit által. Hiszen mindannyian, akik megkeresztelkedtetek, Krisztust öltöttétek magatokra (Gal 3,27-29).