Bocsa József a kiengesztelődésről

Beküldve: Kiengesztelődési találkozók

Tartalomjegyzék

Károk jóvátétele, kijavítása, helyrehozatala

Kiknek, hogyan?

Embertársainknak

v  A bibliai Zakeus négyszeresen térítette meg az általa okozott károkat.

v  Hogyan tegyük?

Ø  Anyagi károkat

§  Úgy, amilyen mértékben anyagi helyzetünk megengedi

§  Ha annak nem tudjuk, akinek a kárt okoztuk, másokon segíteni

Ø  Erkölcsi károkat

§  Tegyük meg, ami megtehető

·        Például rágalmazás esetén a rágalom olyan körben való visszavonása, az illető tisztára mosása, amilyen kör előtt a rágalmazás történt

Ø  Irgalmasság testi-lelki cselekedeteinek a gyakorlása

Ø  Jóvátehetetlen károk esetén kérni Istent, hogy ő kárpótoljon

§  Az ilyen ima által lelki sebek begyógyulnak.

Istennek

v  Fájdalom csökkentés

Ø  Ezt tették

§  Veronika

§  Cirenei Simon

§  János apostol és a Szűzanya a kereszt alatt

·        puszta jelenlétük csökkentette az Üdvözítő szenvedéseit

§  Sok misztikustól is ezt kérte Jézus

v  Céljaiban való segítés

Ø  Önmagunk Neki szentelése, felajánlása

Ø  A lelkek üdvözítésében való közreműködés

§  Evangelizáció

§  Engesztelés

§  Az irgalmasság testi-lelki cselekedeteinek a gyakorlása

Önmagunknak

v  Elhatározom, hogy a jövőben megadom testemnek, lelkemnek, ami jár

Ø  Nem hajszolom túl magam

Ø  Odafigyelek egészségemre

Ø  Hagyok időt a pihenésre, imádságra, lelki épülésre

Vezeklés

v  Mindnyájan mélyen beleágyazódtunk ebbe a világba. Mindnyájunkat mérgez szelleme. Hatása és a világ fejedelmének hatása alatt rengeteg bűnt elkövettünk, és elkövetünk nap mint nap. Romboljuk, pusztítjuk környezetünket, bántjuk Istent, embertársainkat, és saját magunkat. És ezt sokan észre se veszik. Nem látják, hogy nekik bűneik lennének. Nem csoda, hiszen együtt úsznak a szennyes árral. Ha megnyílik valamelyest az ember szeme, és látja, hogy mi folyik a világban, és látja a rengeteg károkozást, amit a világ bűne és saját bűnei is okoznak, akkor vállalni fogja a vezeklést.

v  Mikben áll a vezeklés?

Ø  A saját bűnök káros következményeinek az elviselése

Ø  A jóvátételből származó áldozatok vállalása

Ø  Szenvedések elviselése és felajánlása

§  „Lehet, hogy most erre a szenvedésre nem szolgáltam rá, de elviselem vezeklésként korábbi bűneimért.”

Engesztelés

v  Miben különbözik a vezekléstől

Ø  A vezeklésben a saját bűnök jóvátételéről, káros következményeinek a felszámolásáról van szó

Ø  Az engesztelés mások bűnének a jóvátétele, az okozott károk helyrehozatala

§  De a saját bűneinkért is engesztelhetünk

v  Hogyan történik?

Ø  Jézus engesztelő életéhez, cselekedeteihez való csatlakozással

§  A Jézussal egyesült életnek minden cselekedete, még a legkisebb is engesztelő értékű

Ø  Mások bűneinek a jóvátétele, áldozatok vállalása.

Ø  Szenvedések elfogadása, felajánlása

Ø  Konkrét cselekedetek megtétele miatti fáradozás, anyagi, időbeli ráfordítás

Elfogadás

v  Milyen területeken kell gyakorolnunk? Miket kell elfogadnunk?

Ø  Önmagunkat

§  Kulcsa a többiek elfogadásának is

§  Hiányának káros következményei

·        Belső feszültség

·        Kielégületlenség, frusztráció

·        Mások hibáztatása

·        Mások iránti ellenszenv

Ø  A többieket

Ø  Helyzeteket

Ø  Bántásokat

Ø  Szenvedéseket

Ø  Halált

v  Mire szolgál, mire való?

Ø  Nem a rosszba, a hibásba való beletörődés, annak a tudomásul nem vétele, hanem

Ø  Reális helyzetfelmérés, az adott helyzetből való kiindulás

Ø  „Ilyen vagyok, ilyen vagy, ez a helyzet, most itt tartunk, de lássuk, mit lehet tenni, hogyan lehet innen tovább lépni, hogyan lehet a hibát kijavítani, helyrehozni, hogyan lehet jobbá válni.”

Negatív érzelmek kezelése

v  Ismerjük fel, fogadjuk el, ha bennünk vannak

Ø  Az elfojtás által kezelhetetlen indulatok formájában törnek felszínre

Ø  Az elfogadás által  már csökken is az intenzitásunk, felettünk való hatalmuk

v  Nem szabad táplálni, szítani őket

Ø  A velük való foglalkozás által növekszenek

v  Elhatárolódni tőlük

Ø  Cselekedhetek másként is, mint ahogy érzelmeim tanácsolják

Ø  Imádkozni, mással foglalkozni, hogy lecsillapodjanak

Ø  Várni, hatásuk alatt lehetőleg nem cselekedni, jelentős döntéseket nem hozni

v  Megbízható embernek elmondani

Ø  Olyannak, akiről tudjuk, hogy nem szítja bennünk

Ø  Ezáltal is csökkenhetnek, veszíthetnek intenzitásukból

v  Alapját megingatjuk, megcáfoljuk

Ø  Bebizonyítani, tudatosítani

§  a tartós negatív érzelem káros voltát magunkra, másokra

§  azt, hogy elhagyása milyen előnyökkel jár

§  az érzelmet kiváltó tárgy kevésbé ártó voltát

v  Pozitív érzelmekkel való helyettesítés

A védekezés ösztönének a helyes működtetése

v  Ennek a résznek utolsó fejezete az ösztönök helyes működtetéséről szól. Ennek a jelen fejezetnek ott lenne a helye. De mivel a védekezés ösztönének a kiengesztelődésben kulcsszerepe van, azért emeltük ki onnan, és tárgyaljuk külön, hogy jobban rá irányuljon a figyelem.

A védekezés ösztönének szerepe az életünkben

v  A földi élet folytonos harc, küzdelem. Ez az ösztön segíti ezt az életküzdelmet

v  Egymás érdekeit folytonosan keresztezzük

v  Egymás érvényesülését folytonosan akadályozzuk

v  A gondolkodás-hiány és az ördög sérelmeket láttatnak ott is, ahol közös érdekek vannak

A védekezés ösztönének helytelen kiélése a harag

v  Meghatározása

Ø  Az ösztönös védekezés bűnös eltorzulása

v  Keletkezése

Ø  kellemetlenség −>meglepetés −> bénultság −> indulatok

v  Káros hatásai

Ø  Gyengíti, pusztítja, megöli saját magában és másokban a szeretetet

§  Mindaz, aki gyűlöli testvérét, gyilkos (1 Jn 3,15).

v  Két embertípus

Ø  Hirtelen természetű, indulatos

§  szitkozódás, káromkodás, átkozódás

Ø  Indulatokat magába fojtó

§  esetleg évek múltán váratlanul törnek ki az indulatok

v  Más súlyos bűnök szülőanyja

A védekezés ösztönének helyes működtetése: a szelídség

v  A szelídség mibenléte

Ø  Jézus legsajátosabb erénye

Ø  Az Istenben és az Isten által való érvényesülés helyes módja

Ø  Az indulatok légkörében a pillanatok hatása alól való felszabadulás, önuralom

v  A minket bántó kezelése: eljárás a szelídség szellemében

Ø  A harag haragot, az ellenségeskedés ellenségeskedést szül

Ø  Jézus parancsa: Szeressétek ellenségeteket

Ø  A bántónak mindig fáj valami, feszült valami miatt

§  Ha okot adtunk rá, tegyük jóvá

Ø  A haragos ember elől, ha lehet, térjünk ki, célunkat próbáljuk másként elérni

Ø  Az engedékenység, a szelíd válasz, a nyugodt harag feloldja a másikban a feszültséget

§  A szelídség nem erőtlenség, a szelídségben csonttörő erő van

v  Jézus iránti szeretetből húzhatjuk a rövidebbet is

Ø  A velejáró kellemetlenségeket felajánlhatjuk

§  A bántóért

§  Saját tisztulásunkra, tökéletesedésünkre

§  Mások lelkének megmentésére