Bocsa József a kiengesztelődésről

Beküldve: Kiengesztelődési találkozók

Tartalomjegyzék

A KIENGESZTELŐDÉS MŰVELETEI: MIKET KELL TENNÜNK, GYAKOROLNUNK?

ALAPMŰVELETEK

A bűnök kezelése

v  A bűnök jelentik az igazi akadályokat a szeretet útján. Elsősorban azokat kell kezelnünk, eltávolítanunk az útból, azokat kell kisöpörnünk. Ez nélkülözhetetlen, de vigyázni kell arra, hogy ne a bűnöké, azok eltávolításáé legyen a főszerep. A szeretetet, az igazat, a jót, a szépet kell első helyre tennünk, azokkal kell foglalkoznunk. Ezek legyenek elsősorban a szemünk előtt. Az alább következő cselekedetek is mind ezeket kell, hogy szolgálják.

v  Igyekezzünk elkerülni a bűnköket

v  Ha elkövettük mégis, ne tagadjuk, hanem ismerjük el, nézzünk velük szembe

v  Bánjuk meg, gyónjuk meg

v  Tegyük jóvá, amennyire rajtunk múlik

v  Vezeklésként vállaljuk a vele járó szenvedéseket, kellemetlenségeket

v  Engeszteljük Istent a magunk és mások bűneiért

Megbocsátás

Mit jelent? Miben áll a megbocsátás?

v  A sértettség állapotából való kilépés, sértődékenységünk leküzdése

v  A negatív érzelmekről a haragról, keserűségről, szomorúságról, bosszúról, megtorlásról való lemondás

v  A következők kijelentése, akarása

Ø  Nem akarom magamban melengetni a bántások emlékét

Ø  Ne félj tőlem, nem akarlak bántani

Ø  Nem ítéllek el

Ø  Istenre bízom, hogy Ő mérlegelje és ítélje meg tettedet

Ø  Kérem, hogy legyen hozzád irgalmas

Ø  Jót akarok neked

Ø  Kérem Istent, hogy áldjon meg téged

Ø  Nem akarok elzárkózni a veled való kapcsolattól

v  A gonosz lelkek ránk tapadó csápjainak a levágása

Ø  A negatív érzelmeink által megragadnak, és oda visznek, ahová nem akarjuk

Ø  Ha levágjuk, kivetjük ezeket magunkból, nincs mibe belekapaszkodniuk

v  Belső tehermentesítés, méregtelenítés

Ø  Felszabadulnak azok az energiáink, amiket addig a sérelmek ápolgatása, a visszavágási lehetőségek számontartása kötött le.

v  Az emlékezet megtisztítása

Ø  A rossz emlék jóval való helyettesítése

§  Jézus jelen volt akkor is, amikor bántottak, mert Ő a bántottak, megvetettek, kisemmizettek oldalán áll, azonosítja magát a szegényekkel, kisemmizettekkel

·        Aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki titeket megvet, engem vet meg; aki pedig engem megvet, azt veti meg, aki engem küldött (Lk 10,16).

·        Aztán így szól a király a jobbján állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot! Éhes voltam, és adtatok ennem. Szomjas voltam, és adtatok innom. Idegen voltam, és befogadtatok. Nem volt ruhám, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Börtönben voltam, és fölkerestetek (Mt 25,34-36).

·        Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek (Mt 25,40).
Bizony mondom nektek, amit a legkisebbek valamelyikével nem tettetek, velem nem tettétek ( Mt 25,45).

v  A megbocsátás annak a tudatosítása is, hogy a bántások által Isten tisztított a helytelen emberekhez való kötődésektől, a teremtményekbe vetett hamis bizalomtól. Ez a szerepe a megpróbáltatásoknak az ember életében. Ez Jób könyvének a kicsengése. De nem a megpróbáltatásoké a fő szerep. Ezek csak eszközök annak eléréseére, ami utána következik.

Ø  Lám, boldog az ember, ha fenyíti Isten, ne vesd meg azért a Mindenható feddő szavát! Ha sebet üt rajtad, majd be is kötözi, ha szétzúz is, meggyógyít a keze. Hatszor is kiragad a szorongatásból, s hetedszerre sem hagy bajba jutni. Hogyha éhezel is, megment a haláltól, háborús időkben kardnak hatalmától. Biztonságban vagy a nyelvnek ostorától, ha rabló közelít, akkor sem kell félned. Mosolyogva nézhetsz fagyra, szárazságra, a mező vadjától nem kell megijedned. Hisz a mezőn a kő szövetséges társad, és a mező vadja békében él veled. Meglátod majd magad: béke lesz a sátrad, hajlékodban szemed nem lát sehol hiányt. Magzatod gyarapszik, magad tapasztalod, mint fűszál a földön, sokasodik sarjad .Mikor beérik életed, sírba szállsz, mint a búzakévét begyűjtik, ha érett (Jób 5,17-26).

v  Isten a bántások által is a vele való szeretetkapcsolatunkat akarta szorosabbra vonni

Ø  Asszíria nem segít rajtunk, lóra sem szállunk többé. Nem mondjuk kezünk alkotásának ezután: Te vagy a mi Istenünk! Mert az árva csak nálad talál irgalmat. Meggyógyítom hűtlenségüket, s szívemből szeretni fogom őket, elfordul tőlük haragom. Izraelhez olyan leszek, mint a harmat; virul majd, mint a liliom, gyökeret ereszt, mint a nyárfa. Hajtásai messze ágaznak, pompás lesz, mint az olajfa, s illatos, mint a Libanon. Visszatérnek, hogy árnyékomban lakjanak, búzát termelnek, és gondozzák a szőlőt, amelynek olyan híre lesz, mint a helboni bornak. Mi köze Efraimnak ezentúl a bálványokhoz? Én hallgatom meg, én viselek rá gondot. Olyan leszek, mint a zöldellő ciprus; tőlem származik gyümölcsöd (Oz 14,4-9).

v  A megbocsátással nem a bántásra emlékezem többé, hanem Isten minden bántásnál hatalmasabb szeretetére

Ø  Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot (Mt 25,34)!

Ø  Bizony mondom nektek, mindenki, aki értem és az evangéliumért elhagyja otthonát, testvéreit, anyját, apját, gyermekeit vagy földjét, százannyit kap, most ezen a világon otthont, testvért, anyát, gyermeket és földet - bár üldözések közepette -, az eljövendő világban pedig örök életet (Mk 10,29-30).

v  A szeretetkapcsolat helyreállítása

Ø  Ennek mértéke

§  a saját gyógyultsági fokunk

§  a másik fél készsége (ő mennyire akarja)

Ki kinek bocsát meg?

Én az engem bántóknak

v  Formája

Ø  1. Vagy egy lelkigyakorlatban sorra veszem azokat, akik bántottak engem gyermekkoromtól kezdve

Ø  2. vagy/és ha felmerül bennem egy bántásnak az emléke, ilyen vagy ehhez hasonló imát mondok:

Ø  3 Jézus nevében megbocsátom XY-nak (vagy személyesen megszólítva egyes szám második személyben) azt, hogy úgy viselkedett, hogy ezt meg ezt tette velem (egy számomra szeretett személlyel).

Ø  4. Ezután kérem Jézust, hogy Ő is bocsásson meg neki, gyógyítsa meg, szabadítsa meg, és (ha már nem él az illető) engedje el büntetését, vagy rövidítse meg szenvedése idejét.

Én magamnak

v  Formája

Ø  1. Ha vétkeztünk, ostobán cselekedtünk, kárt okoztunk önmagunknak, először bánjuk meg, gyónjuk meg bűneinket.

Ø  2. Kérjünk lélekben bocsánatot attól, azoktól, akit, akiket megbántottunk!

Ø  3. Mondjunk ilyen, vagy ehhez hasonló imát: Köszönöm Jézus, hogy megbocsátottál nekem. A Te Nevedben én is megbocsátok magamnak, és elutasítok minden önvádat. Ellene mondok az önvád lelkének. Önvád lelke, parancsolok neked Jézus Nevében, hogy távozz tőlem. Menj Jézushoz, hogy Ő rendelkezzen veled!

Ø  4 A gyermekek hajlamosak arra, hogy mások, főleg szüleik hibáiért is magukat okolják. Ezért az ilyen gyermekkorba visszanyúló önvádaktól is szabaddá kell válnunk. Bocsánatot kérhetek, én most (a mostani „én”-em) attól a gyermektől, akire ráterheltem mások bűnét. Ilyen imával tehetjük: Uram bocsásd meg szüleim és azok bűneit, akik miatt én magamat vádoltam. Szabadíts meg ettől a hamis bűntudattól! A Te Nevedben ellene mondok annak a vádló léleknek, aki eddig bennem ezt a hamis bűntudatot táplálta. Önvád lelke, parancsolom neked, hogy távozz tőlem, menj Jézushoz, és Ő rendelkezzék veled!

Én Istennek

v  Hogyhogy? Miért?

Ø  Mert nem úgy cselekedett, ahogyan én elvártam volna

Ø  Mert megengedett fájdalmas eseményeket az életemben

v  Ez valójában nem megbocsátás, hanem istenképünk korrigálása

Ø  Elismerem, hogy Ő jobban tudja, mi válik javamra

Ø  Bocsánatot kérek Tőle

§  hogy sértődött voltam

§  hogy haragot tápláltam Vele szemben

v  Formája

Ø  Istenem, bocsánatot kérek Tőled azért, hogy eddig Téged vádoltalak az engem ért bántásokért, kellemetlenségekért. Bocsánatot kérek Tőled, hogy eddig Téged hibáztattalak ezekért. Bocsánatot kérek, hogy tudatlanságomban és gőgömben Téged tettelek felelőssé az életemben és a világban található rosszért. Könyörülj rajtam gőgöm és ostobaságom miatt!

Az engem bántó nekem

v  Lehet, hogy ez csak soká következik be

v  Lehet, hogy ebben az életben be se következik

v  Azzal, hogy elképzelem, siettetem, előkészítem az ő részéről való megbocsátást is