Bocsa József a kiengesztelődésről

Beküldve: Kiengesztelődési találkozók

Tartalomjegyzék

A KIENGESZTELŐDÉS SEGÍTŐI

Jézus megváltó cselekedetei

A bűn átal Istennek okozott károk emberileg jóvátehetetlenek. Azért lett Jézus emberré, hogy jóvátegye ezeket a károkat. A károk súlyosságát mutatja, hogy Istennek is szenvednie kellett miattuk. Sőt belehalt ezekbe az emberré lett Isten.

Kiknek bocsátott meg Jézus?

v            A bénának, akit eléje vittek

v            Máténak, a vámosnak, és nemcsak megbocsátott, hanem apostolai közé hívta

v            Zakeusnak, a vámosok főnökének

v            Mária Magdolnának, és a házasságtörésen ért asszonynak

v            Péternek, akit bár fő apostolává tett, mégis megtagadta őt

v            A jobb latornak.

v            Mindenkinek megbocsátott, aki bocsánatot kért.

Ø  Az Atya nevében megbocsát azoknak, akik bánják bűneiket, és bocsánatot kérnek

Ø               Aki nem bánja bűneit, és nem kér bocsánatot, annak Isten sem tud megbocsátani. Ez a Szentlélek elleni bűn, azaz a rosszban való megátalkodás állapota.

Ø  Megbocsátott volna Júdásnak is, ha visszatér hozzá, mert az Atya bocsánatát kérte kínzóinak, keresztre feszítőinek is

Helyreállította a megbomlott összhangot

v            Istennel

Ø  visszavezette az embert Istenhez

Ø  megmutatt, hogy mindnyájan ugyanannak az Istennek a gyermekei vagyunk

v  Saját magunkkal

v  A többi emberrel

v  A szent angyalokkal

v  A teremtés többi szereplőivel

Ø  A bukott angyalokkal az összhang a harc, a szembenállás

Ø  Az összes többi szereplőt ki kell szabadítani uralma alól

Többé nem vádol minket a megbocsátott bűnökkel, nem emlegeti fel, nem tartja számon azokat

Ha vétkeitek olyanok is, mint a skarlát, fehérek lesznek, mint a hó; ha vörösek is, mint a bíbor, olyanok lesznek, mint a gyapjú (Iz 1,18).

Én, én vagyok az, aki eltörlöm gonoszságaidat önmagamért, és vétkeidre nem emlékezem (Iz 43,25) .

Irgalmas a mi Urunk, Istenünk, könyörületre hajlik szíve. Irgalmas és kegyes, a mi Istenünk, nagy irgalmú és hosszan tűrő. Nem pöröl velünk szüntelen, és haragja nem tart örökké. Nem bűneink szerint bánik velünk, és nem gonoszságunk szerint fizet vissza nekünk. Amilyen messze van az ég a földtől, oly nagy a szeretete az őt félők iránt. Amilyen messze van napkelettől napnyugat, bűninket oly messze dobja tőlünk. Ahogy az atya megkönyörül fiain, úgy könyörül meg az Úr az istenfélőn (Zsolt 102,8-13)

Nem fogja többé így tanítani egyik a másikat, senki a testvérét: „Ismerjétek meg az Urat!” Mert mindnyájan ismerni fognak engem, a legkisebbtől a legnagyobbig - mondja az Úr mivel megbocsátom bűnüket, és vétkükre nem emlékezem többé (Jer 31,34). - Ezt idézi a zsidókhoz írt levél is a 8,11-12, 17-ben.

Aki vétkezik, az hal meg. A fiú nem viseli atyja gonoszságát, és az apa nem viseli fia gonoszságát; az igaznak igazsága önmagán lesz, és az istentelennek istentelensége is önmagán lesz. Ha azonban a gonosz bűnbánatot tart minden elkövetett vétke fölött, megtartja minden parancsomat, és jog és igazság szerint jár: biztosan életben marad és nem hal meg; egyetlen elkövetett gonoszságáról sem emlékezem meg; igazságáért, amelyet cselekedett, élni fog (Ez 18,20-22).

Meggyógyítja betegségeinket

Jézus bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógákban, hirdette országa evangéliumát, és gyógyított minden betegséget és fogyatékosságot a nép közt (Mt 4,23).

Megtöri a sátán hatalmát, kiűzi az ördögöket, megszabadít a különféle függőségektől, a gonosz lelkek által ránk rakott kötelékektől

Azért jelent meg az Isten Fia, hogy a sátán művét romba döntse (1Jn 3.8).

v  Márknál az Jézus első nyilvános cselekedete az, hogy a kafarnaumi zsinagógában kiűzi egy megszállottból a gonosz lelket ( Mk 1,23-28). Sok egyéb ördögűzéséről olvashatunk az evangéliumokban.

Az Emberfia azért jött, hogy megmentse, ami elveszett (Mt 18,11).

Felszólít minket is, hogy bocsássunk meg az ellenünk vétőknek

v  Lásd a bevezetést!

Minket is munkatársnak hív megváltó műve folytatására

Ő azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ne maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt (2Kor 15,15).

Jézus tanítása a megbocsátásról, kiengesztelődésről

Bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek (Mt 6,12)!

Amilyen mértékkel mértek, olyannal fognak majd nektek is visszamérni (Mt 7,2).

Amikor imádkozni készültök, bocsássatok meg, ha nehezteltek valakire, hogy mennyei Atyátok is megbocsássa bűneiteket (Mk 11, 25-26)!

Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót gyűlölőitekkel. Azokra, akik átkoznak benneteket, mondjatok áldást, és imádkozzatok rágalmazóitokért (Lk 6,27-28)!

Egyéb szentírási helyek a kiengesztelődésről

Sose bosszankondj és ne is mérgelődj (Zsolt. 36.)!

Távol legyen tőletek minden keserűség, indulatosság, haragtartás, szóváltás és káromkodás, minden egyéb rossz. Inkább legyetek egymás iránt jóindulatúak, könyörületesek, és bocsássatok meg egymásnak, amint Isten is megbocsátott nektek Krisztusban (Ef 4,31-32)!

Mindnyájan legyetek egyetértők, együttérzők, testvériesek, irgalmasok, alázatosak. Ne fizessetek a rosszért rosszal, se a szidalomért szidalommal. Mondjatok inkább áldást, mert arra kaptatok meghívást, hogy az áldás legyen az örökségetek (1Pét 3,8-9).

Aki gyűlöli testvérét, az gyilkos (1 Jn 3,15).

A bűn igazi természetének a felismerése

v  A bűn szembeszegülés a mindenkinek csak a javát kereső isteni akarattal

v  Belátom, hogy kevélységemben, önzésemben, makacsságomban, sértett hiúságomban, vagy az engem ért bántások miatt szembefordultam az én javamat is kereső isteni akarattal

v  Ismét összhangba akarok kerülni vele, mert tudom, hogy csak ez boldogít

v  Ezért bánom, hogy ellene fordultam

Belehelyezkedés a másik helyzetébe, az ő szemével nézni a világot és önmagunkat

v  Ha belehelyezkedünk a minket bántó helyzetébe, és onnan nézzük magunkat, egészen más nézőpontból látjuk önmagunkat. Ha pedig egy külső szemlélő helyzetébe is belehelyezkedünk, aki elfogulatlan, mindkét félnek segíteni akar, békíteni akar, ismét újabb viselkedési szempontokat kapunk. Könnyebb lesz a kiengesztelődés. Elhárulnak akadályok a szeretet útjából.

v  Nem lehet elégszer ismételni az aranyszabályt, amit Jézus is idéz. Ha csak ezt megvalósítaná mindenki, rengeteg bántás és rossz eltűnne a világból.

Ø  Amint akarjátok, hogy cselekedjenek veletek az emberek, ti is hasonlóképpen cselekedjetek velük (Lk 6,31).

Az agresszivitás okainak az áttekintése: miért agresszív a másik, miért bánt

v  A legtöbb ember általában nem szándékosan és megfontoltan bánt másokat, hanem egyéb okok miatt

Ø  Bántások miatt, amikben része volt

Ø  Gyengeségből, betegségből

Ø  Félelemből

Ø  Kiszolgáltatottságból

Ø  Kényszerből, szabadsághiány miatt

Ø  Szeretethiány, szeretet terén való sérülések következtében