Elmélkedések

A5

Beküldve: Vasár- és ünnepnapokra

Betegség miatt nem mondhattam el ma ezt a prédiációt. Elmondom hát mindenkinek, akihez ezen az útol eljut...

 

Az egyház 2000 éves történelme során soha nem volt nagyobb nyomás a világhoz való alkalmazkodásra, mint ma.

 • És ez a nyomás most nemcsak kívülről jön, hanem belülről is.

Isten alapvető törvényeinek, még a Tízparancsolatnak az érvényességét is kétségbe  vonják, amiről Jézus a mai evangéliumban beszél.

 Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni.

 • Bizony mondom nektek, amíg az ég és föld el nem múlik, nem vész el a törvényből sem egy i betű, sem egy vessző, hanem minden érvényben marad.

Azokat, akik megtartják a parancsokat, és azok betartására tanítják az embereket, azokat Jézus megdicséri. Azokat, pedig akik ezek megszegésére buzdítanak, kárhoztatja.

Itt hozzá kell tennünk, hogy Jézus az erkölcsi törvényekről beszél, amelyről a Tízparancsolat szól.

 • Ennek betartását kérik számon és hirdetik elevenen a próféták minden korban.

Az ószövetség rituális törvényeit, az áldozatbemutatásra vonatkozó törvényeket Jézus eltörölte, ezek helyébe a saját áldozatát állította, amelynek a megújítása, jelenvalóvá tétele minden szentmise.

A Tízparancsolatból Jézus a mai evangéliumban hármat emel ki. A ne ölj, ne paráználkodj, ne törj házasságot, és a ne hazudj parancsokat.

 • Az 5. és a 6. parancs, valamint a kilencedik az életet védik, a 7. pedig az emberek közötti kapcsolatokat.

Jézus mindegyiket magyarázza, értelmezi, pontosítja

Az életet védi az 5., a ne ölj parancsolata.

 • Jézus rámutat arra, hogy az ölés, gyilkolás tilalmának a körébe nemcsak a kifejezett tettek tartoznak, hanem a meg nem fékezett indulatok is, mindenek előtt a harag. Továbbá a durva, ítélkező beszéd is.
  •  Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: Ne ölj! Aki öl, méltó az ítéletre. Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére. Aki azt mondja testvérének: ,,Te esztelen!'', méltó a főtanács ítéletére. Aki pedig azt mondja: ,,Te istentelen!”, méltó a kárhozat tüzére.

Jézus a kibékülés, kiengesztelődés fontosságára hívja fel a figyelmet, és a békülékenységre

 •  Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, s menj, előbb békülj ki testvéreddel. Csak aztán térj vissza, hogy bemutasd áldozatodat.

Ellenfeleddel szemben légy békülékeny!

A kiengesztelődés, a bocsánatkérés és megbocsátás fontosságáról a Miatyánkban is beszél. Azt mondja, ez az Istennel való kapcsolatunkat is meghatározza.

 • Bocsásd meg a mi vétkeinket, amiképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.

És azt is mondja, hogy ha mi nem bocsátunk meg az ellenünk vétőnek, akkor Isten sem bocsát meg nekünk. Nem tudjuk befogadni az Ő bocsánatát.

Jézus az ellenségszeretetre is buzdít másütt is.

 • A mai evangéliumban kimondott szavaival: legyünk békülékenyek.

Ez azt is jelenti, hogy imádkozzunk ellenségeinkért is, ne akarjunk kárt okozni nekik  -  se tettel, se szóval (vagyis ne átkozódjunk), hanem a javát akarjuk ellenségeinknek is, rosszindulatú szomszédainknak is, azoknak is, akik megkárosítanak minket, akik rengeteg kellemetlenséget és fájdalmat okoznak.

Ha tudunk megbocsátani, bocsánatot kérni, kiengesztelődni, ellenségeinknek is jót kívánni, meggyógyulunk sok betegségünkből, és még boldogok is leszünk.

 • Hallottuk a zsoltárban: Boldogok, akik Isten útján járnak,  és törvényét követik

Ugyancsak az életet védi a 6. és a 9. parancsolat is, amiről Jézus a mai evangéliumban beszél, családunk, házastársunk, gyermekeink boldogságát, mindazokét, akikkel kapcsolatban szexuális vágyaink elszabadulhatnak.

 • És itt is nemcsak magukat a tetteket, a parázna cselekedeteket és a házasságtörést ítéli el Jézus, hanem, már a szexuális vágyak jelentkezésénél, felébredésénél közbelépésre szólít.

Hallottátok a parancsot: Ne törj házasságot! Én pedig azt mondom nektek, hogy aki bűnös vággyal asszonyra néz, szívében már vétkezett vele.

A mai világ a vágyaink kielégítésére bátorít - mindenféle vágynak, köztük a szexuális vágyaknak a kielégítésére is.

Jézus szavai ezzel szemben nagyon kemények

 • Ha a jobb szemed bűnre visz, vájd ki, és vesd el magadtól. Jobb neked, ha elvész egy testrészed, minthogy egész tested a kárhozatra kerüljön. Ha a jobb kezed visz bűnbe, vágd le azt, és vesd el magadtól. Mert jobb neked, ha egy testrészed vész el, minthogy egész tested a kárhozatra jusson.

Ezeket nyilván nem szó szerint kell érteni.

De a bűnökkel való radikális szembefordulást igenis ki kell belőlük olvasnunk.

És szól itt Jézus a házasságtörésről is és az újraházasodásról és a szexuális együttélésről is, amely területeken ma gátszakadás történt.

 • Aki elküldi feleségét, okot ad neki a házasságtörésre, és aki az elbocsátott nőt veszi feleségül, házasságtörést követ el.

Jézus tanítása nyomán az egyház így definiálja a házasságot

 • Egy szabadállapotú férfinak és nőnek életre szóló szövetsége, hogy egymást segítség, gyermekeknek adjanak életet és azokat fel is neveljék. A házasság természete szerint felbonthatatlan. Jézus mondja, hogy Mózes keményszívűségetek miatt engedte meg a válást, de kezdetben nem így volt.

Az egyház értelmezi Jézus szavait, és benne van az esketési szertartásban is: amit Istene egybekötött, azt ember szét ne válassza.

Az élettársi kapcsolatokat, a házasságkötés nélküli együttélést, még kevésbé az azonos neműek együttélését az egyház nem tekinti házasságnak, és nem áldja meg. Sokan a külső cécó, az ünnepélyesség céljából rendeznek fényes templomi esküvőket is.

 • És ha a sürgető idő miatt nem volt megfelelő jegyesoktatás, utólag kiderülhet, hogy létre se jött a házasság.

Ezt viszont rendezni lehet, de egyházi bíróság előtt.

Csak ha az egyházi bíróság kimondta, hogy az egyházilag is megkötött házasság érvénytelenségét - megállapítva így a szabad-állapotúságot, csak akkor köthető újabb házasság.

Ha ezek a felételek nincsenek meg, ha egy fiú és egy lány, egy férfi és egy nő csak együtt élnek, akkor nem járulhatnak szentáldozáshoz, és nem kaphatnak feloldozást se, mert tartós bűnös állapotban élnek.

Ugyanez érvényes a 2. vagy x-edik házasságban élőkre és még inkább az azonos neműek együttélésére.

Aki eltitkolja az ilyen jellegű kapcsolatait a gyónásban és így kapna feloldozást, az a feloldozás érvénytelen. Ebben az esetben szentségtörő gyónásról van szó.

És aki így járulna szentáldozáshoz, azt nem gazdagítani fogja a szentáldozás, hanem csak még nagyobb lelki kárát okozza.

Akik ilyen kapcsolatokban élnének, azok imádkozhatnak, járhatnak szentmisére, részt vehetnek szentségimádásokon is, de nem áldozhatnak.

 • Az imádság, a szentmise és a szentségimádás úgy válhat lelki javukra, ha azért imádkoznak, hogy Isten segítse őket, hogy rendeződjenek ezek a kapcsolataik.

A szexualitással, a házasságtöréssel kapcsolatos parancsok mind az ember javát szolgálják. Nem az örömtől, a boldogságtól akarják megfosztani az embert, hanem védik magát a férfit és a nőt, és a születendő gyermeket is.

 • A legtöbb úgynevezett "védekezés" abortív jellegű, a már megfogant magzat beágyazódását akadályozza, tehát akik ezek használatát ajánlják, gyilkosságra biztatnak.

Vajon ilyen jellegű kérdéseket végig gondolják-e maguk a keresztények is? Vagy pedig csak sodródnak az árral?

Jézus még egy témáról szól a mai evangéliumban, az emberi együttélést, az emberi kapcsolatokat alapvetően meghatározó parancsról, az igazlelkűség parancsáról

 • „Hallottátok továbbá, hogy a régieknek ezt mondták: Hamisan ne esküdj, és tartsd meg az Úrnak tett esküdet! Én pedig azt mondom nektek: Egyáltalán ne esküdjetek!”

Itt erről a kérdésről van szó: Mennyire bízhatok meg a másikban, a páromban, a szüleimben, a gyermekeimben, a barátaimban, az üzleti partnereimben

A bizalom az emberi együttélés sarkköve.

 • Megbocsátani megbocsáthat az ember többször is -  erre buzdít Jézus a héber nyelv túlzó kifejezésével: akár hetvenszer hétszer is naponta. De bizalmat a sokszori becsapás, megcsalás után már nehezebben tud ajándékozni az ember. Megromlanak, tönkre mennek az addig életet adó kapcsolatok. A bizalom újra építése nagyon nehéz.

Az újbóli, ismételt bizalom adásra nem igen biztat minket külön Isten. De az őszinteségre, az egyenességre igen.

 • Legyen a ti beszédetek ,,igen, igen, nem, nem''; ami ennél több, az a gonosztól van.

Ha az ember ilyeneket hall: „őszintén mondom”, vagy „becsszóra”, vagy „Isten bizon”, akkor már eleve gyanakodni kezd: miért mondja? Azért, mert egyébként nem szokott őszinte, vagy becsületes lenni?

Az őszinteség, az igazmondás parancsa persze nem jelenti a titkok elárulását, kifecsegését.

Azt kell mérlegelnünk, hogy kire milyen információ tartozik.

Vannak emberek, akik akkor is hazudnak, amikor kérdeznek. Lerí a viselkedésükről, hogy nem őszinték, hátsó szándékaik vannak.

Vannak viszont olyan emberek is, akik ügyesen ki tudnak térni az illetéktelenül kíváncsiskodó kérdések elől, annyit mondanak csak, amit éppen kell. Ahogy a szólásmondás tartja: mérget lehet venni a szavaikra, annyira megbízhatók.

Ezt kellene eltanulni tőlük.

Istentől pedig azt tanulhatjuk el az eddigieken kívül a mai vasárnapon, amire a válaszos zsoltár biztat

 • Azt, hogy az Ő törvényei értünk vannak, akárcsak a KRESZ szabályai,  a mi célba érésünket, boldogságunkat akarják.

Boldogok, akik Isten útján járnak, és törvényét követik

Nyisd meg szememet, hogy meglássam törvényeid csodáit.

Uram, igaz utadra taníts meg engem, törvényedet mindig megtartom.

Adj belátást, hogy törvényedet, megtartsam, és kövessem egész szívemmel.


 

Elmélkedés advent 2. vasárnapján (C sorozat)

Beküldve: Vasár- és ünnepnapokra

Egyúttal a Kiengesztelődés, gyógyulás, szabadulás c. könyv bemutatása

Lukács evangélista a mai evangéliumban Keresztelő Szent János működésének egészen pontos időmeghatározását adja történészhez illő pontossággal.

Mi volt a Keresztelő tevékenysége? Bejárta a Jordán egész környékét (tehát nemcsak egy helyen volt, hanem vándorolt, mint Jézus), hirdette a bűnbánat keresztségét… készítsétek az Úr útját! Isten akkor tud utat találni az emberhez, ha az ember utat készít hozzá, vagyis megtér, bűnbánatot tart. Ehhez az embernek szembesülnie kell a bűnnel, el kell távolítania az akadályokat Isten érkezésének az útjából. Ezt jelenti az útkészítés, az ösvényegyengetés, amiről Keresztelő János szól.

Megkérdezték konkrétan is tőle – így olvassuk Lukács evangélistánál a folytatásban: „Mit tegyünk hát?” „Akinek két ruhája van – válaszolta –, az egyiket adja oda annak, akinek egy sincs. S akinek van mit ennie, ugyanígy tegyen.” Jöttek a vámosok is, hogy megkeresztelje őket, s így szóltak hozzá: „Mester, mit tegyünk?” Ezt felelte nekik: „Ne szedjetek be többet, mint amennyi meg van szabva.” Megkérdezték a katonák is: „Hát mi mit tegyünk?” Nekik így felelt: „Ne zsaroljatok, ne bántsatok senkit, hanem elégedjetek meg zsoldotokkal” (Lk 3,10-14).

Jó, ha az embernek konkrétan megmondják, hogy mit tegyen, hogyan tartson bűnbánatot, mikben változtasson az életén. A gazdag ifjúnak a kérdésére Jézus azt válaszolja, hogy tartsd meg a parancsokat. Tehát mércének, lelkiismeretvizsgálatnak a Tízparancsot állítja elé, és ad még neki egy speciális, személyre szóló tanácsot is: add el mindenedet, osztd szét a szegényeknek és kövess engem.

A bűnbánatnak és a megtérésnek vannak tehát általános követelményei, és személyre szabott követelményei is, amelyeket az embernek figyelembe kell vennie. Vannak általános, minden korban érvényes szabályai, és vannak korhoz kötött speciális szabályai is, amelyekre egyes korokban külön is oda kell figyelni. Erről szól a most nyomdában lévő 200 oldalas könyvem, amely remélhetőleg még karácsony előtt megjelenik. Címe: Kiengesztelődés, gyógyulás, szabadulás.

Első fejezetei pontosan arról szólnak, mint amit a mai evangéliumban hallottunk. E fejezetek címe: bűn, bűnbánat, megtérés. A könyv elős felében olvasható fejezetek számba veszik ezek akadályait is. Egyik fő fejezete a minket körülvevő erősen fertőzött szellemi környezetnek a bemutatása: a New Age-ről van benne két fejezet. Ez azért veszedelmes, mert bár kifejezetten a kereszténység félreállítása, lecserélése a célja, mégis nem olyan, mint a nyílt üldözés, vagy az eretnekségek, amelyek kivonulnak, és látszanak. A New Age fő képviselői kereszténynek vallják magukat és így tévesztik meg a kellő tudással nem rendelkező keresztényeket.

Külön fejezet szerepel benne a függőségekről, kényszerbetegségekről, fóbiákról, amelyet egy pszichológus írt. És tárgyalja a könyv a gonosz lelkek befolyását és bemutatja a tőlük való szabadulásnak az útját is. Egyik fejezetnek a címe: Bibliai démonológia, amely részletesen leírja a Biblia és az egyház sátánnal, démonokkal, bukott angyalokkal kapcsolatos hitét és gyakorlatát.  Szó van a könyvben a könyv az Isten parancsainak az útján való járás áldásait, de azokról az átkokról is – vagyis negatív következményekről, a földi és a túlvilági poklról – amelyek az Isten parancsaival való szembe szegülésnek, az ő szeretete visszautasításának a következményei.

Bemutatja a könyv azt, hogy hogyan lehet igazán hatékony a bűnbánatunk és gyónásunk. Vagyis melyek a helyes gyónásnak a kellékei. A helyes bűnbánathoz hozzá tartozik nemcsak bűneink megvallása, hanem a megbocsátás és a bocsánatkérés is, azután a gonosz lelkeknek való ellene mondás, az okozott károk jóvátétele, kijavítása, a javulás szándéka, valamint a vezeklés és az engesztelés is. A vezeklés inkább a saját bűneinkkel kapcsolatos, az engesztelés családunk és mások bűnei káros következményeinek a felszámolása, a kárhozat útján járó embertársaink imákkal, áldozatokkal való onnan való visszarángatása.

Bemutatja a könyv nemcsak az egyéni kiengesztelődés, szabadulás és ezekből következő gyógyulás útjait, hanem azt is, hogy mindez hogyan történhet közösségi formában, először saját családunknak, családfánknak a gyógyítását és egyre táguló körben környezetünk, nemzetünk és az egész emberiség családfájának a gyógyítását. Rámutat azokra a lehetőségekre, hogy hogyan törhetjük meg a ránk és közösségeinkre terhelődő bűnök átkát, vagy amit mások hoztak ránk kifejezett rontásaikkal és átkaikkal, végül, hogyan nyithatjuk meg a Mennyei Atya, a Szentháromság áldásának a forrásait. A könyv színes mellékletében a templomunk előtt található Szentháromság oszlop részletes bemutatása is helyet kapott, a rajta található szentek képeivel és rövid életrajzával. Ez a Szentháromság oszlop pestisből való fogadalmi ajándékként készült. Rajta mind olyan szentek alakjai, akiket bajban, betegségben lehet segítségül hívni – így a korunk minden pestisénél járványánál nagyobb veszedelemben, az Istentől való el- és Vele való szembefordulás pestisében.

A könyv tehát éppen a mai evangélium, Keresztelő János, előtte a próféták, utána Jézus bűnbánatra és megtérésre szólító felhívásának a részletes bemutatása, egyúttal a váci piarista templomban immár több mint 15 éve zajló gyógyító-szabadító összejöveteleknek, családfagyógyító szentmiséknek a bemutatása is.

Ezt kínálom mindnyájatoknak karácsonyi ajándékként az ünnepek alatti átelmélkedésre.

Roma locuta causa finita? - a német interkommunio botrány

Beküldve: Vasár- és ünnepnapokra

Gondolatok az évközi 16 vasárnap (B sorozat) olvasmányaihoz

A mai prédikációm a szokásosnál kissé hosszabb lesz, ezért előre elnézést kérek – de, remélem senki nem fog elaludni alatta.

A mai evangélium ezzel fejeződik be: Amikor Jézus kiszállt a hajóból, és látta a nagy tömeget, megesett rajtuk a szíve. Olyanok voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Sok mindenre kezdte őket tanítani.

A mai olvasmány pedig Jeremiás próféta könyvéből ezekkel a szavakkal kezdődik: Jaj a pásztoroknak, akik elvesztik és szétszélesztik  legelőm juhait - mondja az Úr. Ezért ezt mondja az Úr, Izrael Istene a pásztoroknak, akik népemet vezetik: Szétszélesztettétek nyájamat, szétkergettétek, s nem törődtetek vele. Nos, nekem majd lesz gondom rátok, mégpedig gonosz tetteitek szerint - mondja az Úr. De nyájam maradékát magam gyűjtöm össze azokból az országokból, ahová elűztem őket; visszahozom őket legelőikre, ott gyarapodni fognak és megsokasodnak. Pásztorokat rendelek föléjük, hogy gondjukat viseljék és legeltessék őket; nem félnek és nem remegnek többé, és egy sem vész el közülük - mondja az Úr.

Ezek nemcsak a múltban elhangzott szavak, hanem olyan prófétai üzenetek, amelyek a szemünk előtt játszódnak, teljesednek. Ezt szeretném illusztrálni a mai prédikációmban, amelynek ilyen címet is lehetne adni: a jelenkor egyháztörténelme.

A napjainkban is zajló intercommunio vitának néhány állomását szeretném ismertetni, amely a német egyházban zajlik a katolikus hitet alapjaiban érintő kérdésekről. Ismertetésemet a Katolikus Válasz blogban megjelent híradások alapján állítottam össz, amelyek napra készen követik az eseményeket. https://katolikusvalasz.blog.hu

A hónap elején voltam a Máriás Papi Mozgalom nemzetközi vezetője Larrocue atya által papoknak tartott lelkigyakorlaton, Máriagyűdön. Jó megerősítés volt ez számomra a jelen korban az egyházban zajló események, folyamatok értelmezéséhez is.

A Máriás Papi Mozgalom az én fiatal pap koromban indult és Szent II. János Pál pápasága idején bontakozostt ki a Szűzanya által Gobbi atyának adott üzeneteken keresztül, amelyek valódi prófétai üzeneteknek bizonyultak és hivatalos egyházi jóváhagyást is nyertek. Különösen jól lehet ezek segítségével értelmezni napjaink egyházi történéseit. Ennek a mozgalomnak sok püspök és bíboros is a tagja.

Egy héttel ezelőtt pedig én tartottam lelkigyakorlatot kb. 50 résztvevőnek péntek déltől vasárnap délig. Ennek egyik témája volt a bibliai démonológia, amelyben végig vezetem, hogy a Biblia hogyan tanít a Sátánról és a bukott angyalokról, azok létéről, a világban való tevékenységéről, és Jézus és a keresztények hozzájuk való viszonyáról.

Pál apostol Tesszalonikaiakhoz írott 2. levelében olvasható az alábbi mondat: Tudjátok azt is, mi késlelteti (az antikrisztus) föllépésének idejét. A gonoszság titka már munkálkodik, csak annak kell még az útból eltűnnie, ami még késlelteti. Nos, ami leginkább útjában áll az antikrisztus nyílt színrelépésének, az a szentmisében és az Oltáriszentségben köztünk lévő Jézus. Őt kell eltávolítani a katolikus templomokból és a tabernákulumokból.

Az Oltáriszentségben való hit aláásásának legfrissebb fejleményeit szeretném ismertetni lépésről lépésre Németországban.

Hogy eddig már milyen lépések történtek az Oltáriszentség iránti tisztelet leépítésére a római Katolikus Egyházban jórészt német vezénylettel, az egy külön előadás vagy elmélkedés tárgya lehet.

Most azt szeretném bemutatni, hogy napjainkban, az utolsó hónapokban milyen lépések történtek  ebben az irányban a a német püspökök részéről.

2018 február 22-én Reinhard Marx bíboros, a német püspöki konferencia elnöke bejelentette, hogy a konferencia döntött egy olyan lelkipásztori útmutató kiadásáról, amely „egyedi esetekben” és „bizonyos körülmények között” engedélyezni fogja, hogy katolikus hívek protestáns házastársai szentáldozáshoz járulhassanak, feltéve, hogy e házastársak „helyeslik a katolikus hitet az Eucharisztiában”. A közlemény szerint a kérdésről "intenzív vita" folyt, és abban végül "nem könnyű döntés született”. Később kiderült, hogy Németország 67 püspöke közül mindössze 13 szavazott nemmel a püspöki kar rendes tavaszi nagygyűlésén. Tehát a német püspöki kar 2/3-a szavazta meg a dokumentumot.

Többek között az Egyházi Törvénykönyvben az alábbi paragrafusra hivatkoztak.

844. kán. -- 1. §. A katolikus szentségkiszolgáltatók a szentségeket csakis katolikus krisztushívőknek szolgáltathatják ki megengedetten [...]

4. §. Életveszély esetén, vagy ha a megyéspüspök vagy a püspöki konferencia megítélése szerint más súlyos szükség sürget, a katolikus kiszolgáltatók [az Oltáriszentséget] megengedetten szolgáltatják ki a katolikus egyházzal teljes közösségben nem lévő többi keresztényeknek is, akik nem tudnak saját közösségük szolgálattevőjéhez járulni, és ezt önként kérik, feltéve hogy ezekkel a szentségekkel kapcsolatban katolikus hitről tesznek tanúságot, és kellőképpen felkészültek.

Müller bíboros szerint, akit XVI. Benedek pápa nevezett ki a Hittani Kongregáció élére maga helyett, miután pápává választottá, és akit Ferenc pápa néhány éve eltávolított erről a posztról, néhány nap múlva egy vele készült interjúban azt hangoztatta, hogy  a német püspöki kar tévesen használja fel a vonatkozó kánonjogi passzust azért, hogy a saját döntését alátámassza. Müller bíboros szerint „nem helyes” az, hogy a német püspökök a kánonjogi szabályozásnak erre a kitételére hivatkoznak. A bíboros szerint ugyanis a kivételek az általános szabály alól (ti. hogy szentáldozásban csak katolikus hívő részesülhet) a lelkek örök üdvösségét tartják szem előtt, gyakorlatilag halálveszély sürgetése esetén. Egy vegyes felekezetű házasságban ilyen sürgető vészhelyzet nem áll fenn.

Brandmüller bíboros a német püspökök interkommunió ötletéről azt mondja: „Teljesen tisztességtelen húzás!" Ő egykor a Történettudományok Pápai Bizottságának elnökeke volt, tehát jó rálátása van a folyamatokra. Az „az egzisztenciális vészhelyzetek szabályainak a normális életre való alkalmazását a bíboros szalámitaktikának nevezi (értsd rajta az Oltáriszentségbe vetett katolikus hit szétdarabolásának egy következő lépése), és „gonosz trükknek”. Ez egy taktikai lépés a nemkatolikusok általános áldoztatása felé. „Ha a német püspökök dokumentuma most olyan egyedi esetekről beszél, amelyekben ez lehetséges, úgy ez a lényegét tekintve csupán egy taktikai lépés a nemkatolikusok általános áldoztatása felé.” A német bíboros ehhez hozzáteszi: "nevezhetjük ezt a megközelítést 'szalámitaktikának' is. Vagy másként: az egyfolytában csöpögő víz lemarja a sziklát. Egy teljesen tisztességtelen húzás, annak érdekében, hogy a valódi célt elérjék.”

A német püspökök arról írnak, hogy protestáns házastársaknak „az Eucharisztiára való éhsége” miatt kellene kiszolgáltatni az Oltáriszentséget. Brandtmüller bíboros ezt „nem kis erőfeszítéssel kitalált esetnek” nevezi, amely „zavarbaejtően melodrámai felvetés", vagy egyszerűen „érzelmes mese”. A bíboros hozzáteszi, hogy „egy olyan keresztény, aki valóban áhítozik az Oltáriszentségre, és tudja, hogy az Egyház nélkül nincs Eucharisztia, az Eucharisztia nélkül pedig nincs Egyház, kérni fogja a befogadását a Katolikus Egyházba. Bármi más kétséges és tisztességtelen lenne”.  Ahogy a bíboros írja, az Egyház nem „önkiszolgáló bolt”, ahol mindenki kedvére válogathat a saját vágyai szerint. „Ez mindenről vagy semmiről szól!” - mondja ki határozottan a bíboros.

A következő lépés az ügyben, hogy német püspökök egy csoportja április 4-én a Vatikán közbeavatkozását kéri a püspöki karuk interkommúnió tervezete miatt. Rainer Woelki bíboros vezetésével hét német püspök kéri a Vatikánt, hogy akadályozza meg, hogy katolikusok protestáns házastársai szentáldozáshoz járulhassanak Németországban. Levelüket Ladaria bíborosnak, a Hittani Kongregáció prefektusának címzik, és Kurt Koch bíborosnak, a Vatikán Ökumenikus Tanácsa elnökének. Fő érvük az, hogy a nagygyűlésen a püspöki konferencia olyan kérdésben tartott szavazást, ami meghaladja a nemzeti konferencia hatáskörét, miután az magát a katolikus hitet és az Egyház egységét érinti.

Egy hónap múlva, május 3-án tárgyalnak a Vatikánban a német püspökök interkommúnió-tervezetéről. Nem a pápa fogadta őket, hanem a Hittani Kongregáció prefektusa, aki a hiradások szerint tolmácsolta Ferenc pápa üzenetét is a német feleknek. Mint elmondta: a pápa nagyra értékeli a német püspökök elkötelezettségét a ökumenizmus mellett, ugyanakkor azt kéri tőlük, hogy az ügyben jussanak egyhangú álláspontra, az Egyház egységének szellemében.

A pápa válaszát bíborosok kommentálják

Az első Gerhard Müller bíboros a Hittani Kongregáció előző prefektusa. Május 4-én nyilatkozott a National Catholic Register katolikus híroldalnak. A bíboros a csalódottságát fejezte ki a találkozó látható végeredménye felett, kijelentve, hogy a szentszék vele kapcsolatos közleménye „nagyon gyenge”, mivel „nem adott semmilyen választ a központi, lényegi kérdésre”. Müller bíboros ismét hangsúlyozta, hogy nem lehetséges a „szentségi közösség egyházi közösség nélkül”.  

A hírportál szerint mindkét fél csalódott. Az egyik fél azt várra, hogy a pápa erősitse meg hitünk alappillérét, az Oltáriszentséget. Müller bíboros hozzátette: az Egyház javára szükség volna „a katolikus hit világos kifejezésére”, arra, hogy a pápa „megerősítse a hitet”, különösen „hitünk alappillérét, az Oltáriszentséget”. A bíboros szerint a pápa és a Hittani Kongregáció feladata lenne „nagyon világos útmutatást adni”, nem „személyes véleményeken keresztül, hanem a kinyilatkoztatott hit szerint”. „Az igazi probléma nem az ügy maga, hanem hogy a pápa visszautasítja, hogy teljesítse a kötelességét, mint Péter. Ez pedig súlyos következményekkel járhat” - idézi a Register a forrását. „Péter már nem kőszikla, mint volt, hanem helyette a pásztor azt mondja a juhoknak: 'Menjetek, és keressetek magatoknak ti ennivalót!'”

A hírportál szerint ugyanakkor Reinhard Marx tábora is csalódott, mivel a tervezet nemcsak nem kapta meg Ferenc pápa nyílt támogatását, de azzal, hogy a pápa a Hittani Kongregációra bízta a tárgyalások mediálását, a kérdést maga is lelkipásztoriból hittanivá tette. Marx bíboros ezzel szemben folyamatosan hangsúlyozta, hogy a tervezet lelkipásztori megoldás csupán, amely nem érinti a katolikus tanítást, ezért a Hittani Kongregáció bármi részvétele a vitában okafogyott és megalapozatlan.

A második kommentáló a holland Willem Eijk bíboros, aki Utrecht érseke. Ő azt nyilatkozta, hogy a német püspökök  tervezete világosan ellentmond az Egyház tanításának, ezért a bíboros a meglepettségét fejezte ki, amiért azt Ferenc pápa nem utasította el azonnal. „A Szentatyának világos irányelveket kellett volna adnia a német püspöki konferencia küldöttségének, az Egyház egyértelmű tanítása és gyakorlata alapján" - nyilatkozta a bíboros. Kijelentette továbbá, hogy Ferenc pápa „nagy zavart keltett a hívek között”, és „veszélybe sodorta” az Egyház egységét. A bíboros szerint az Egyház jelenlegi helyzete a végidőket idézi, a Katekizmus 675. pontja szerint, amely „egy vallási megtévesztésről” szól, „mely az embereknek a problémáik látszólagos megoldását kínálja föl cserében azért, hogy elpártolnak az igazságtól”.

A 3. kommentáló Hamburg érseke Stefan Hesse. Ő a másik oldalt képviseli. Az érsek szerint azzal, hogy a német püspöki konferencia tagjaitól egyhangú álláspontot kérve a kérdést visszautalta hozzájuk, Ferenc pápa azt fejezte ki, hogy a püspöki konferencia az illetékes dönteni a katolikus hívek protestáns házastársainak áldoztatásáról.

A 4. kommentáló Reinhard Marx bíboros, a német püspöki konferencia elnöke, aki az előző nyilatkozóhoz hasonlóan nyilatkozik. Számára világos, hogy mit jelentenek Ferenc pápa szavai a német püspökök interkommunio-tervezete kapcsán. A bíboros szerint a lényegi üzenet az, hogy a katolikus hívek protestáns házastársainak áldoztatásáról a német püspöki kar maga dönthet, és nem szükséges ebben a kérdésben a teljes világegyházzal egyetértésre jutnia.

Csak zárójelben jegyzem itt meg, hogy a kézbeáldozást is a német püspökök kezdeményezték, és a kivételnek számító szabály általánossá lett napjainkban az egész egyházban. Ha valaki ma nylevre akar áldozni és térdelve, azokat bizonyos papok nem áldoztatják meg, pedig ehhez nincs jogunk.

Azt is kifejezte Marx bíboros, hogy ha nem születik egységes álláspont, egyházmegyénként fogják bevezetni Németországban az interkommuniót.

A következő bíboros, aki nyilatkozik a kérdésben a nigériai Arinze bíboros, aki korábban az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció prefektusa volt, valamint II. János Pál pápa és XVI. Benedek pápa tanácsadója is. Ő azt mondja, hogy az Oltáriszentségben kizárólag a kegyelem állapotában lévő katolikusok részesülhetnek, és ez nem olyasmi, amit meg lehetne osztani, mint a sört vagy a tortát.

Hatodikként Köln érsekét, Rainer Maria Woelki bíborost idézem, aki közvetíteni próbál a két fél között. Élet-hall kérdésnek nevezte a németországi interkommunió vita rendezését. Beszédét mintegy 1000 hívő előtt mondta a kölni dóm előtti téren. Sok vita volt az Oltáriszentségről az elmúlt hetekben. Egyesek azt mondták: 'Miről szól ez az egész? Ez ostobaság!'. Mások még azt is mondták: 'Ez egy vásári komédia!'. Én azt mondom: ez élet-halál kérdés... Ez fundamentális kérdés! És ezért kell küzdenünk, és a jó utat keresnünk. Nem akármilyen utat, hanem az Úr útját.

Woelki bíboros felidézte azokat a erősödő nemzetközi kritikákat is, amelyek szerint a német egyház önmagába forduló és önmagát túlzottan nagyra tartó, aki a kiemelkedő pozícióját úgy próbálja megőrizni egy változó társadalmi környezetben, hogy meghajol a szekuláris követelések előtt. „Megismételném, hogy mi itt Németországban nem egy 'boldog szigeten' élünk, nem vagyunk egy nemzeti egyház. Részei vagyunk a nagyszerű Egyetemes Egyháznak, és valamennyi német egyházmegyénk tagja a globális egésznek, ami egyetlen fő, a Szentatya alatt egyesül”. Woelki bíboros a beszédeiben a vitázó felek megbékélését szorgalmazta, hangsúlyozva, hogy az Egyház tagjainak mindig „egymással és egymásért” kell lenniük. A szavaira a hallgatósága tapssal reagált.

 

Roma locuta, causa finita. Az egyházban eddig érvényes mondás: Róma szólt, az ügy befejeződöt. Május 4-én ez a hír jelent meg: Nyilvánosan is az ellenzők mellé állt a Hittani Kongregáció és Ferenc pápa a német interkommunio-tervezet vitájában. Egy levelet hozott nyilvánosságra a szentszék, amelyet a Hittani Kongregáció prefektusa, Luis Ladaria érsek írt a német püspöki konferencia elnökének, Reinhard Marx bíborosnak. A német nyelven írt és május 25-ei keltezésű levelet maga Ferenc pápa is aláírta.

A Hittani Kongregáció a hivatalos levelében megerősítette annak a hét német püspöknek az álláspontját, akik a világegyházra tartozónak és elfogadhatatlannak tartották a februárban a német püspöki konferencia háromnegyedének szavazataival jóváhagyott interkommunio-tervezetet. A tervezet értelmében egyedi mérlegeléssel áldoztathatóvá válnának Németországban a katolikus hívek protestáns házastársai. A tervezetet támogató német püspökök ezt pusztán lelkipásztori kérdésnek ítélték, ami szerintük nem tartozik a világegyházra, és mint ilyenhez, nem szükséges hozzá a szentszék jóváhagyása. Ladaria érsek ebben a levélben azt írja, hogy Ferenc pápa „arra a következtetésre jutott”, hogy a német püspökök dokumentuma, amelyben engedélyt adnának az interkommúnióra, „nem áll készen a publikálásra”. Az érsek ennek indokait is megnevezi, ezek szerint: „Az, hogy a vegyesházasságokban élő protestáns keresztények részesülhetnek-e szentáldozásban, olyan kérdés, amely az Egyház hitét érinti, és a világegyház számára is jelentőséggel bír”. A Kongregáció szerint emellett a kérdésnek „olyan következményei vannak a más egyházakkal és egyházjellegű közösségekkel meglévő kapcsolatokra, amelyeket nem szabad alábecsülni”. A levélben a Hittani Kongregácó azt is világossá teszi, hogy „a téma az egyházjogot is érinti, különösen az Egyházi Törvénykönyv 844. kánonjának értelmezését”.

Kérdezhetjük: Róma szólt, az ügy valóban befejeződött?  - Korántsem!

A katolikusvalasz.blog.hu oldalon, aminek alapján most ezt az összeállítást is készítettem, látható egy Németország térkép, amelyen be vannak jelölve a német katolikus egyházmegyék. Közöttük sárga kerettel jelölve annak a 10 egyházmegyének a neve, amelyek 2018. július 12-éig bevezették az interkommuniot a katolikus házastársú protestánsok számára.

Aki tisztán akar látni a jelenkori egyháztörténelemben, annak érdemes ezt a cikksorozatot végigkövetnie a Katolikus Válasz blogon. Ha valaki nem akarna belemélyedni ebbe a témába, érdemes legalább az ügyben érintett szereplők arcára vetni egy pillantást.

Mi ez – tehetjük fel joggal a kérdést – ha nem egy második reformáció magas egyházi tisztségviselők által a Katolikus Egyházon belüről vezérelve?

„Jaj a pásztoroknak, akik elvesztik és szétszélesztik  legelőm juhait - mondja az Úr. Szétszélesztettétek nyájamat, szétkergettétek, s nem törődtetek vele. Nos, nekem majd lesz gondom rátok, mégpedig gonosz tetteitek szerint - mondja az Úr”.

De ne féljünk, az Úrnak nemcsak a nyájat szétziláló pásztorokon tartja rajta a szemét, hanem sokkal inkább vigyáz magára a nyájra. „Pásztorokat rendel föléjük, hogy gondjukat viseljék, és legeltessék őket, nem félnek és nem remegnek többé, és egy sem vész el közülük – mondja az Úr… Királyként uralkodik majd, bölcsen kormányoz, s gondja lesz a jogra és az igazságra az országban”.

 

A krisztusi papság

Beküldve: Vasár- és ünnepnapokra

Homilia az évközi 31. vasárnap olvasmányaihoz (A/ sorozat)

Furcsa érzései és gondolatai támadhatnak az embernek ezeket a mai olvasmányokat hallgatva. Az egyház ezeknek a szentírási részeknek az egymás mellé vágásával maga ellen prédikáltat? A papokat arra kényszeríti, hogy maguk ellen prédikáljanak? Mert igaz ugyan, hogy itt az ószövetségi papságról van szó, de az ó és az újszövetségi papság egymással - logikailag legalábbis - könnyen helyettesíthető. Nagyon kemény szavak hangzanak el mind Malakiás próféta, mind Jézus szájából. Még olyan érzései is támadhatnak az embernek, hogy Jézus, aki a szeretetet hirdeti és az ítélkezéstől óv, maga is szeretetlen, és ítélkezik.

A főparancs

Beküldve: Vasár- és ünnepnapokra

Homilia az évközi 30. vasárnap olvasmányaihoz (A sorozat)

A Jézus korabeli zsidók között különféle csoportok, pártok voltak. A mai evangélium ezek közül kettőt említ: a farizeusok és a szadduceusok pártját. Jézus egyik párthoz sem csatlakozik, bár ezek megpróbálnak mindent, hogy vagy a maguk pártjára állítsák, vagy elgáncsolják. Jézus ezek felett a csoportosulások felett áll. Ő nem párt alapon gondolkodik, hanem az igazságot képviseli, hirdeti, Ő maga az Igazság. A mai evangéliumi részlet is egy ilyen pártoskodó felállásból indul, egy alattomos szándékkal feltett kérdéssel, de Jézus most is olyan választ ad, amely olyan igazság, amelyre ráépül az egész Ószövetség, és amelyre ráépül a keresztény élet is.

A menyegzős ruha

Beküldve: Vasár- és ünnepnapokra

Homilia az évközi 28. vasárnapon - A sorozat

A most hallott Alleluja vers kibontása a mai evangélium és a mai olvasmány: „Urunk, Jézus Krisztus Atyja, világosítsa meg lelkünket, hogy megértsük, mily reménységre hívott meg minket”. Ef 1,17-18

Isten országát egy menyegzőhöz, menyegzői lakomához hasonlítja mind az evangélium, mind pedig Izajás próféta szövege.

Szentháromság vasárnapja

Beküldve: Vasár- és ünnepnapokra

Az ember Isten képére teremtetett. Isten pedig Szentháromság. Éppen ezért mindaz, ami a Szentháromság életében megtalálható, annak ott kell lennie az emberiség életében is, személyes, gazdasági, politikai és kulturális szinten egyaránt. Ha mégsincs ott, akkor az az emberiség szegénységi bizonyítványa, a Szentháromság Egyistentől való eltávolodásának a jele, mutatkozzék ez akár a gazdasági, szociális emberi kapcsolatok, akár a teológia területén. Ha nem látszik ezeken a területeken az emberiség Istenhez tartozása, ha nem tükröződik ezekben a Szentháromság képiség, akkor nagy megtérésre és megújulásra van szüksége az emberiségnek.

A Szentháromság titka önmagában felfoghatatlan. Magunktól nem tudunk rájönni, sem a tényére, sem a hogyanjára. De Isten kinyilatkoztatta nekünk. Jézus beszél az Atyáról és a Szentlélekről, és hármuk kapcsolatáról. Ennek alapján mi is beszélhetünk, elmélkedhetünk róla, bár a puszta beszéd önmagában veszélyeket is rejt magában. A Krisztus Követésében szerepel ez a mellbevágó mondat: mit használ neked ha magasröptű doglgokat tudsz mondani a Szentháromságról, de ugyanakkor nem vagy tetszésére a Szentháromságnak.

Húsvét 2017

Beküldve: Vasár- és ünnepnapokra

A Megváltót eltemették, három napon át a Föld mélyében nyugodott. Ez az Ő ott tartózkodása a Föld újjászületésének a kezdete.

 • Még ha évszázadokon keresztül is fog szülési fájdalmaiban időzni, egyszer levethet magáról minden enyészetet, és ismét szűzzé, tisztává, újjá válhat.

Sok jel arra mutat, hogy nincs már messze ez az újjászületés.

A Föld számára a Megváltó földre érkezése, sírban nyugovása minden áldásnak a forrása

 • A Föld angyala így imádkozik Húsvétkor
  • „Add áldásodat a Földre, ó Urunk, Te, Aki a Földet abban a kegyelemben részesítetted, hogy körülzárhatott, hogy a sírban való nyugvásod idején Veled lehettek a gyolcs és a fűszerek olaja! Áldd meg a földet, amelyen apostolaid és tanítványaid fognak járni, hogy hirdessék a Te szavadat! Áldd meg a kenyeret, amelyet papjaid átváltoztatnak a Te Testeddé! Áldd meg a bort, amely a lelkek megmentésére a Te Véreddé lesz átváltoztatva! Áldd meg az olajat és a tömjént! Áldd meg kelyheid számára az aranyat és gyertyáid számára a viaszt! Áldd meg a virágokat örömödre és a gyümölcsöket tiszteletedre! Áldj meg minden életet ezen a Földön, hogy Neked szolgáljon, mert amit Te cselekszel, az jó. Jöjj, ó Urunk, hogy jegyesed felölthesse koszorúját, és Alleluját énekelhessen!”

Amikor Urunk és Üdvözítőnk a Kereszten elvérzett, és legkeserűbb elhagyatottságában felkiáltott az Atyához, megtörő szeméből egy könnycsepp csordult ki.

 • Az Úr utolsó könnycseppjét  kezeivel egy angyal fogta fel, úgy, hogy drágagyöngyként nyugodhasson abban. Urunknak ez az utolsó könnycseppje drága kincs minden embernek. Ez számunkra már egy húsvéti könnycsepp.
  • mert egyetlen embernek sem kell Urunk halála óta ezt az elhagyatottságot elszenvednie.

Jézus ott várakozik szívünk kapuja előtt, amíg ki nem nyitjuk számára. Ő nem hagy egyedül bennünket.

Urunk elhagyatottsága megnyitotta számunkra a gyermek Atyjánál való rejtettségét, védettségét.

Még a bűn sem tud olyan messzire kivetni ebből minket, hogy saját akaratunk ellenére ISTEN-nélküliek, ISTENTŐL elhagyottak maradjunk, mert az Úr utánunk jön.

Ha a keserű elhagyatottság órái jönnénk is el, tekintsünk erre a könnycseppre, ebben tükröződik ISTEN egész szeretete.

Akkor felismerjük, milyen közel jött hozzánk ISTEN, hogy segítsen, vigasztaljon, és a közelünkben maradjon.

Ki részesülhetett először a feltámadás örömhírében?

 • Habár a Szűzanya sehol nincs a húsvéti Evangéliumban név szerint megemlítve, mégis ő volt az első, aki csendben és rejtve imádhatta a Feltámadottat. Ezt mondta Szent II. János Pál pápa, és sok misztikus is ezt így látta. Nem is lehetett ez másként.
  • Képzeljük el, hogy a hajnal első sugarával megjelent Jézus szent édesanyjának. Mária hogyan imádta őt, majd pedig Szent Fia hogyan ölelte magához.
  • Vajon milyen lehetett ez a találkozás, ez az ölelés?

Ha ott lehetett volna a Szűzanya a Gecemáni kertben nagycsütörtök éjjelén, talán nem lett volna olyan borzalmas Szent Fia számára az a gyötrő elhagyatottság.

Ugyanígy, ha végig mellette lehetett volna elfogatásakor és a borzalmas kínzások alatt.

 • Bár ki tudja... lehet hogy csak még nagyobb lett volna a szenvedése, mert látnia kellett volna, hogyan szenved Édesanyja az ő szenvedésének a látásától…

Egyiküknek sem adatott meg, hogy egymás jelenlétéből vigaszt merítsenek. Csak a keresztúton egy találkozás erejéig, és a kereszt alatt, az agónia pillanataiban adatott meg ez  számukra.

De nekünk megadatik – és Jézus ezt éppen a kereszten haláltusájában ajándékozta nekünk, amikor édesanyánkul adta őt – hogy bármilyen legyen is a mi szenvedésünk és elhagyatottságunk, Jézus és a Szűzanya ott vannak velünk.

Abba a feltámadás utáni első boldog ölelésbe beleölelnek minket is, minnyájunkat egyenként, mert Jézus az ő istenségénél fogva, és a Szűzanya – a neki adott édesanyai hatalommal – mindnyájunkat egyenként, teljesen egyedi módon szeret.

Maradjunk meg az egész Húsvét folyamán ebben a boldog ölelésben – és utána is.

Azt kívánom mindnyájunknak, hogy legyen ilyen boldog húsvéti ölelés minden szentmise, minden szentáldozás, minden szentségimádás számunkra.