30 éves érettségi találkozó

Írta: Administrator. Beküldve: Egyéb alkalmakra

 

Szeretem a mondanivalómat arra építeni, ami az aznapi szentírási olvasmányokban szerepel

 • Mik szólítottak meg?
  • Gyermekeket vittek Jézushoz, de a tanítványok elutasították őket
   • Ebben a verzióban, amit most hallottunk, az szerepel, hogy Jézus helytelenítette az apostolok magatartását

Egy másik helyen egyenesen az szerepel, hogy Jézus emiatt haragra gerjedt

 • Miért?
  • Mert mindenkit megillet az a jog, hogy Jézushoz menjen, vele találkozzék
  • A gyermekeket különösen is
  • És ki az, aki első helyen felelős azért, hogy a gyermek Jézussal találkozzék, őt megismerje?
   • Nyilvánvaló, hogy a szülők
 • Miért nem viszi hozzá mégsem sok szülő a gyermekeit?
  • Ennek több oka lehet.

Egyik gyakori ok, hogy eltávolodott a szülő maga is Istentől

És miért?

 • A legtöbbször azért, mert nem jött össze a házassága, és esetleg már egy másik kapcsolatban él.

Jó esetben tudja, hogy emiatt ő maga nem járulhat szentségekhez, és ez meglazítja a kapcsolatát Istennel.

 • A másik, ami megszólított az a szentleckének a befejező mondata: Ha valaki közületek letér az igazság útjáról, és akad, aki visszatéríti... az megmenti a lelkét a haláltól és a bűnök sokaságára fátylat borít.
  • Azt gondolom vannak jónéhányan közülünk, akik érzik magukról is, hogy valahol letértek az igazságnak erről az útjáról. Esetleg szeretnének visszatérni, de nem tudják hogyan

Ez a 30 éves találkozó talán egy ösztönző  lehet erre.

 • Visszatekintés a 30 egynéhány évvel ezelőtti időre, az akkori önmagunkra, és az akkor kialakult barátságokra talán elindíthatnak bennünk változásokat.

Ehhez szeretnék most néhány gondolatindítót elmondani, amit aztán az egyéni életünkről szóló beszámolóban és a közös beszélgetésekben lehet egy reflexiós alap.

Hogy nem úgy mennek a dolgok, ahogy annak idején szerettük volna annak sok oka lehet.

 • Azt gondolom a legfőbb ok az, hogy letértünk az igazság útjáról, Istennek az útjáról.

Az élet csábításai, vagy legtöbbször nehézségei megpróbáltak minket.

 • Egzisztenciális problémák
 • Párkapcsolati problémák

Ez utóbbira szeretnék kicsit részletesebben kitérni, mert azt látom, hogy ez az egyik leggyakoribb oka az igazságtól való eltávolodásnak.

Jó néhány éve már tartok havonta egyszer ún. családfa gyógyító miséket a váci templomban

 • Ezek tapasztalatai alapján is beszélek

Sok probléma, nehézség van még az un. rendezett családokban is, amelyek a formát tekintve úgymond helyesen élnek

 • Ahol pedig ez az egyház által, azaz Isten által megkívánt rendezettség sincs meg, ott hatványozottan jelentkeznek a gondok

Hogyan is tekint Isten az elváltakra és újraházasodottakra, ill. azokra, akik csak egymás mellett, polgári kötésben, vagy még abban sem élnek?

 • Ez olyan téma, amelyről sok szó esik mostanában az egyházban is, és a legmagasabb szinteken
  • két püspöki szinódus is erről szólt
  • A pápa is kiadott a közelmúltban erről egy írást.

Aki érintett, annak, tudom, fájdalmas lehet a témáról már beszélni is.

Amit mondani fogok, azt ne elítélésként fogadjátok, hanem diagnózisként, sebfeltárásként, amely fájdalmas lehet, de a célja a gyógyítás.

Jobb az igazságot még a halál előtt meglátni, mert most még változathatunk a dolgokon, akkor már lehet, hogy késő lesz.

 • Annyian halnak meg manapság 50-es éveikben járók
 • És annyira bizonytalan ma a politikai helyzet, hogy érdemes vészforgatókönyvekkel is foglalkozni

Bár a házasságról, a házasság jellegű kapcsolatokról lesz szó, de a téma sokkal általánosabb: valójában az üdvösség kérdéséről van szó

 • „Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, elkárhozik.”
 • Ez egy nagyon súlyos mondata Jézusnak. Mit is tartalmaz?
  • Ez nemcsak a keresztvízzel való egyszeri leöntést jelenti
  • És még csak az sem, hogy én a piárban érettségiztem
  • A hitet élni is kell, abban ki is kell tartani mindhalálig
  • Sokan mondják beszélgetésben, hogy én hiszek Istenben.
   • De ha rákérdez az ember, hogy milyen gyakran jársz templomba, és érvényes egyházi házasságban élsz-e, mindjárt kiderül, hogy nincs élő hite. Mert  nem az elméleti, hanem csak a megélt hit üdvözít.
 • Az élet és a hit szorosan összetartoznak
  • Az embernek úgy kell élnie, ahogy azt Isten parancsolja. Ha nem ezt teszi, könnyen elveszítheti a hitét is, Istennel, az egyházzal és önmagával meghasonlásba kerül, és ez a legbiztosabb útja a kárhozatnak.
   • Aki hisz és megkeresztelkedik üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik.

Az egyház 5 parancsában szerepel: Házasságodat az egyház törvényei szerint éld, gyermekeidet a hitben neveld!

 • Itt a világhoz való hasonulásról van szó. A világi értékrend rengeteg rombolást vitt végbe

„Az is egyre gyakrabban előfordul, hogy katolikusok – ideológiai vagy gyakorlati megfontolások alapján – csupán polgári házasságot akarnak kötni és elutasítják, vagy legalábbis elodázzák a szentségi házasságot. (Az ilyenek nem azonosíthatók minden további nélkül azokkal, akik a kötelék nélküli szabad szerelemben élnek, mert legalább bizonyos mértékben vállalnak egy adott és valamennyire stabil életformát, ámbár gyakran fenntartják maguknak a válás lehetőségét. Amikor a házastársak azt akarják, hogy az Állam nyilvánosan ismerje el e köteléket, késznek mutatkoznak arra, hogy az előnyökkel együtt a kötelezettségeket is vállalják.) Mindezek ellenére egy ilyen megoldást az Egyház nem fogadhat el. Ilyenkor a lelkipásztoroknak arra kell törekedniük, hogy megértessék: az életforma megválasztása szükségszerűen összetartozik a vallott hittel, s amennyire lehetséges, törekedniük kell arra, hogy ezeket az embereket rávezessék házasságuk keresztény elvek szerinti rendezésére és folytatására. S bármilyen nagy szeretettel kezelik őket, bármennyire sürgetik a vallásos közösséggel való egységet, a szentségekhez, sajnos, az Egyház pásztorai nem bocsáthatják őket.” (II. János Pál. Apostolic Exhortation Familiaris consortio, no. 82, November 22, 1981)

Hogyan tanított erről Jézus, és hogyan gondolkodott erről a témáról az egyház már 2000 éve?

 • Szentírás
  • Aki elbocsátja feleségét és mást vesz el, házasságot tör
   • Aki elbocsátja feleségét és mást vesz el, házasságot tör, és az is házasságot tör, aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el. (Lk 16,18)
  • isteni parancs: akik különválnak ne lépjenek új házasságra
   • „A házasoknak meg nem én parancsolom, hanem az Úr: A feleség ne hagyja el férjét. Ha mégis elhagyná, maradjon férj nélkül, vagy béküljön ki férjével. A férfi se bocsássa el feleségét.” (1 Kor 7,10-11)
 • Az egyház hagyománya
  • Szent Ágoston
   • Senki sem léphet másik kapcsolatra, még a gyermekek kedvéért sem
  • Aquinói Szent Tamás
   • A házasságtörés mindig halálos bűn
  • IX. Pius pápa
   • A szentségi házasságon kívül minden hívő férfi és nő közötti kapcsolat csak vadházasság
  • Szent X. Pius pápa katekizmusa
   • Azok, akik csak a polgári házasságban élnek együtt, megrögzötten a halálos bűn állapotában vannak
  • A Katolikus Egyház Katekizmusa
   • Az újra házasodott házastárs ilyen esetben a nyilvános és állandó házasságtörés állapotában van: „A férjnek, miután feleségét elbocsátotta, nem szabad mást feleségül vennie; az elbocsátott asszonyt sem veheti más feleségül.".(A Katolikus Egyház Katekizmusa, no. 2384)

„Az elváltak új házassága a törvényes házastárs életében áthágja Isten tervét és törvényét, melyeket Krisztus tanított. Az Egyháztól nem szakadtak el, de szentáldozáshoz nem járulhatnak. Keresztény életüket főként úgy élhetik, hogy gyermekeiket hitben nevelik.” (A Katolikus Egyház Katekizmusa, no. 1665)

 • A halálos bűnöknek súlyos következményei vannak
  • Ideiglenes, vagyis ebben a földi életben ható következmények
   • akik vétkeznek és rosszat tesznek, azok ellenségei saját életüknek. (Tob 12:10)
    • - A házasságtörő tönkreteszi a saját lelkét (Aquinoi)
   • Különféle károkat szenved az ember
    • De ha nem hallgattok rám, és nem tartjátok meg parancsaimat, ha elvetitek törvényeimet, figyelmen kívül hagyjátok utasításaimat, s megszegitek szövetségemet azáltal, hogy nem igazodtok előírásaimhoz, akkor én is úgy bánok veletek. Meglátogatlak benneteket remegéssel, sorvadással és lázzal, amely elemészti a szemet és kioltja a leheletet. Hiába vetitek el a magot, az ellenségeiteket fogja táplálni. (Lev 26,14-16)
   • A hűtlenek büntetése kiterjed a gyermekeikre is
    • Így jár az asszony is, aki férjét elhagyja, és idegen embertől állít örököst. Először, mert Isten törvényét megszegte, másodszor, mert vétett saját férje ellen. Végül: bujálkodott házasságot törve, s idegen férfitől szerzett gyermekeket. A gyülekezet elé vezetik az ilyet, és a gyermekei szenvednek meg érte. Nem fognak gyökeret verni gyermekei, és az ágaikon nem terem majd gyümölcs. Utána átokként marad az emléke, eltörölhetetlen lesz a gyalázata. A hátrahagyottak be fogják majd látni, nincs jobb a világon, mint az Úr félelme, s nincs édesebb, mint törvényeinek megtartása. (Sir 23,22-27)
     • Nem fognak gyökeret verni gyermekei: egy csomó bizonytalanság, állhatatlanság, tartás nélküliség bizony a szülők bűneinek a következménye

ágaikon nem terem gyümölcs: hogy nem születhet egy házasságban gyermek, az is lehet az ősök bűneinek a következménye

Átokként marad az emléke, eltörölhetetlen lesz a gyalázata

 • A családfa gyógyításban azt tapasztaljuk, hogy ezek az átkok megtörhetők. Akár azok, amik az ősök bűneinek a következményei, akár azok, amik kifejezett átokként szállnak ránk

A hátrahagyottak be fogják majd látni, nincs jobb a világon, mint az Úr félelme, s nincs édesebb, mint törvényeinek megtartása.

 • Ha az ősök bűnéből ilyen belátás származik, az már a gyógyulás
 • A halálos bűn kizár minden kegyelmet
  • „A bocsánatos bűn nem zárja ki a kegyelem minden tettét, mert az eltávolítható, a halálos bűn azonban kizárja a kegyelmi adományok összességét (Aquinói Szent Tamás. Summa Theologica, III, q. 87, a. 4)

Mai nyelven ezt úgy fogalmazhatjuk, hogy nem kap meg minden táplálékot az ember, amire szüksége van, ezért hiánybetegségek alakulhatnak ki, amikbe bele is halhat az ember.”

Ugyanezt teológiai nyelven így fogalmaz a Trienti zsinat katekizmusa

 • „az Istentől vett ily sok és nagy kegyelemben és jóban csak azok részesülnek, akik a kegyelem állapotában keresztény életet élnek, igazak, és Isten előtt kedvesek. A holt tagok, ellenben... azon szellemi haszonban, mely az igaz és jámbor emberekre áramlik, nem részesülnek.” (Trienti Zsinat Katekizmus, Article IX, Second Part)
 • Ki követ el halálos bűnt?
  • Nemcsak a hitetlen, aki kizárja Istent az életéből, hanem azok is, akik szembe helyezkednek Isten konkrét parancsaival
   • „Óvakodnunk kell attól, hogy a halálos bűnt lefokozzuk az optio fundamentális aktusává, azaz egy Isten elleni alapvető elhatározásra, amely kifejezetten és formálisan megsérti Istent vagy a felebarátot. Halálos bűnről van szó akkor is, amikor az ember tudatosan és szabadon, bármilyen indítékkal valamit elhatároz, ami súlyosan ellentmond az erkölcsi rendnek. Valójában egy ilyen elhatározásban benne van az isteni parancs megvetése, Istennek az emberek és minden teremtmény iránti szeretetének visszautasítása: az ember elfordul Istentől és elveszti szeretetét.” (II. János Pál. Apostolic Exhortation Reconciliatio et paenitentia, no. 17, December 2, 1984)
 • A túlvilágon ható kövekezmények (II. János Pál)
  • A bűn kettős következménye
   • A legsúlyosabb következmény a kárhozat, ha az ember a halálos bűn állapotában hal meg.
   • Ideig tartó büntetés
    • Ezenkívül  „minden bűn, még a legkisebb is, a teremtményekhez való rendetlen ragaszkodással jár, ami szükségessé teszi a tisztulást, akár itt a földön, akár a halál után, az úgynevezett purgatóriumban (tisztítótűz, tisztítóhely). E tisztulás szabadít meg attól, amit a bűn „ideig tartó büntetésnek” nevezünk,[17] és ez a vezeklés az, ami eltörli mindazt, ami az Istennel és a testvérekkel való teljes közösség útjában áll. (II. János Pál Incarnationis mysterium, Bull of Indiction of the Great Jubilee of the Year 2000, no. 10, November 29, 1998)

Mit tehetnek a halálos bűnben (pl. az Isten előtt nem érvényes házasságban) élők?

 • A halálos bűnből minél előbb kimenekülni, azt meggyónni, azzal szakítani
  • De a házasságnál, az együttélésnél, különösen ha gyerekek is vannak, ez nyilván nem olyan egyszerű

Amíg Isten előtt és az Egyház előtt nincs rendezve a házasság, addig nem járulhatnak szentségekhez.

 • Ez keménynek hangzik, kirekesztésnek hangzik, de ennek védelmi, gyógyító szándéka van
  • Annak számára is, aki ebben benne van, és a többiek számára is, akik igyekeznek úgy élni, ahogy azt az Egyház Jézus nyomán tanítaja.
 • Viszont fontos tudni, hogy minden helyzetet überel a halálveszély
  • Halálveszélyben mindenki feloldozható, áldozhat és megkaphatja a betegek kenetét is.

Rossz megoldások

 • A saját bizonyítvány megmagyarázása
  • Ez felébreszthet bennünk diákemlékeket

Nem is én vagyok a hibás, hanem a tanár, az iskola, a rendszer

 • Lehet, hogy azok is hibásak, de mindenkinek saját magának kell elszámolnia Isten és emberek előtt is a saját bizonyítványáról, a saját tetteiről.

Az egyház képvisel maradi tanokat, nem tart lépést a világgal

Csakhogy: Az igazság egy, és nem lehet megfelezni, mindörökké tart, és nem függ az idők viszontagságaitól. ‘Jézus Krisztus ugyanaz ma és tegnap, és mindörökké’ (Heb 13: 8). (X. Pius. Encyclical Iucunda sane, no. 25-26, March 12, 1904)

 • Jézus tanítását nincs joga megváltoztatni senkinek
 • A személyes, téves lelkiismeretre való hivatkozás
  • „A szekularizált társadalom vámszedői és az evangélium előírásai között mély szakadék keletkezett. Nagyon sokan vannak olyanok, akik részt kívánnak venni az egyház életében, de nem találják az összefüggést az Evangéliumi igazságok és a világ között, amelyben élnek. Úgy tartják, hogy az Egyház csupán merevségének köszönhetően ragaszkodik mereven a normáihoz, és ez ellentétben áll az irgalmassággal, melyre Jézus példát adott az Evangéliumban. Jézus súlyos felszólításai, az Ő szavai: ’Menj, és többé ne vétkezz’ figyelmen kívül vannak hagyva. Gyakran hivatkozunk a személyes lelkiismeretre, azonban megfeledkezünk arról, hogy a lelkiismeret, akár a szem, nem birtokolja a fényt önmagában, csak amikor a fény eredeti forrása felé tekint.” (II. János Pál. Allocution to the German Episcopal Conference, no. 6, November 17, 1980)

A lelkiismeret akkor működik helyesen, ha Isten törvényeit figyelembe veszi

 • Az emberben nagyon erős az öncsaló mechanizmus.

Ma szívesen hivatkoznak a szabadságra

 • De a lelkiismeret Isten törvényével szemben nem lehet szabad. Csak akkor működik jól, ha aláveti magát Isten törvényének
 • A mérce alacsonyabbra tétele, kiskapuk keresése
  • Az Egyházban ez zajlik most a legmagasabb szinteken: annak követelése, hogy az ember járulhasson szentségekhez úgy is, hogy rendezetlen a házassága.

Ez az értékrend összezavarodásához, konfúzióhoz vezet, a szentségek lerombolásához, amelyeket pedig Jézus alapított, és amelyeket az üdvösség legfőbb közvetítőivé tett

Ez csak tetézi a bajt

 • Aki méltatlanul veszi magához az úr testét és vérét, az a saját ítéletét eszi és issza, írja Pál apostol. (1Kor 11,29)

A szentségtörő áldozás csak még nagyobb bajokat okoz: nemhogy növelné a kegyelmet, hanem még inkább a sátán karmai közé taszít.

A mennyországba nem lehet kiskapukon keresztül, protekcióval bejutni

Mindenkinek teljesítenie kell a mércét

Ismerje el az ember a helyzetét, amiben van, és azt nézze, hogy mit lehet itt tenni, nehogy egy még nagyobb rossz következzék.

 • Ismerje el az ember, hogy nagy veszedelemben van
  • „Amint a hajó, ha a kormányrúdja eltörik, oda megy, ahová hajtja a vihar, úgy az ember is, ha vétkei miatt az isteni kegyelem segítségét elvesztette, már nem azt csinálja, amit ő akar, hanem amit az ördög. Ezért ha a könyörületes Isten erős kezével fel nem oldozza őket, akkor egészen haláláig marad a vétkei bilincseiben. Ezért mondta Jézus: Oldjátok és tanítsátok […] az én dicsőségemre térítsétek őket.” (Aquinói Szent Tamás, citing Pseudo-Chrysostom, in the Catena Aurea Mt 21:1-9)
 • Hagyatkozzon azokra, akiknek több tudása van erről a témáról.
  • „Miként a testi betegségek között sok olyan van, amelyet az érintett nem érzékel, de inkább bízik az orvosok véleményébe vetett hitében, mint a saját érzéketlenségében. Ugyanígy, a lélek betegségeiben, amikor valaki nincs tisztában a benne lévő bűnnel, azokra kellene hagyatkoznia, akiknek több tudásuk van erről.” (Nagy Szent Baszileiosz cited by Aquinói Szent Tamás. Catena Aurea in Lk 22:21-23)

Kösse élete megrongálódott hajóját olyan hajóhoz, aminek még ép a kormánya

 • Ápolni a közösséget olyanokkal, akiknek alapvetően rendben van az élete, tudnak legalább szentségekhez járulni

Járjon el továbbra is misékre, vallásos összejövetelekre még akkor is, ha pillanatnyilag nem gyónhat, és nem áldozhat.

 • Az elvált újraházasodottak mikor bocsáthatók szentségekhez?
  • Akkor, ha kimondta egy egyházi bíróság, hogy az előző házasság nem volt érvényes, és utána a jelenlegi élettárssal érvényes egyházi házasságot kötnek.

Ha megmarad ugyan a 2. házasság, de lemondanak a szexről, vagyis megígérik, hogy Szent József házasságban élnek

Ha meghal a korábbi házastárs, akkor is rendezhető a házasság

 • És ehhez nem kell nagy templomi esküvő, a pap és két tanú előtt a plébánián vagy a saját otthonban is elrendezhető

Ha netalán lehetetlenné válik valami miatt a szex, akkor is lehetőség nyílhat a dolgok átgondolására

 • a gyónásra és az áldozásra

Mi az, ami megtehető? Milyen kegyelmi eszközök állnak rendelkezésre a rendezetlen kapcsolatokban élőknek?

 • A szenvedések türelmes elviselése - vezeklésként, engesztelésként, jóvátételként  
 • Gyermekek megfelelő keresztény nevelése
  • Érdemes végig gondolni, hogy ez konkrétan mit is jelent
   • Keresztség
   • Rendszeres, minden vasárnap misére járás
   • Hittanra járatás
    • Elsőáldozásra, bérmálásra való felkészítés
   • Megfelelő ifjúsági programokon való részvétel szorgalmazása, lehetővé tétele
 • A vágy ébren tartása a kegyelmi állapot elnyerésére
  • Most ugyan nem járulhatok még szentségekhez, se szeretnék
  • A bűnbánat állandó készségének a fenntartása
   • Ha az utolsó pillanatban ki tudja mondani az ember, hogy Istenem irgalmazz nekem, bűnösnek, megmenekül

Ismételgessük ezt gyakran magunkban!

                              Lelki áldozást is végezhet az ember.

 • A bűnbánat, a kiengesztelődés gyakorlása.
  • Szentségi formában nem, de a mindennapi életben gyakorolhatja az ember a bocsánatkérést, és a megbocsátást.
 • Szentmisére járás, imádság, zarándoklatok, megfelelő vallásos összejövetelek, lelkigyakorlatok
  • az egyház életében való részvétel, de nem az első sorokban, mutogatva, hogy én vagyok a példás keresztény, hanem szerényen, alázattal.

Türelmes várakozás, hogy hátha megkönyörül rajtam Isten

Hit, szeretet, alázat, türelem, szerénység ezek az igazi alapok

 • Csak ezekre lehet építkezni, bármit is építeni