Megbocsátás, ima ellenségeinkért

Írta: Super User. Beküldve: Egyéb alkalmakra

A hit és a szeretet új kihívásaival kénytelen szembenézni a mai emberiség

 • Eddig is ismert volt Jézus parancsa: ne csak azokat szeressük, akik minket szeretnek, akik úgy gondolkodnak mint mi, hanem szeressük ellenségeinket is. Ezt a parancsot különösen is aktuálissá tették az egyház irányvonalában a legfelsőbb vezetés szintjén pár éve végbemenő változások. Egy éve pedig az egészségügyben és a politikában végbement változások. Ezeknek a kérdéseknek a megítélése, legfrissebben pedig az oltás kérdése, még inkább megosztottá tették az embereket. Ha nem akarjuk meglévő bajainkat, ellentéteinket még újabbakkal is tetézni, különösen is komolyan kell vennünk Jézus megbocsátásra, ellenségszeretetre vonatkozó parancsát.

Az ellenségszeretet parancsa

 • Hallottátok a parancsot: Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek: szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért! (Mt 5,43-44)

Jézus ezt a parancsot nemcsak hirdette, hanem meg is élte. Keresztre feszítésekor így imádkozott: Atyám bocsáss meg nekik, mert nem tudják mit cselekednek. Jézus és az Atya egymással egy volt. Ha Jézus ezt kérte az Atyától, akkor abban az is benne volt, hogy én is megbocsátok nekik. Ugyanígy imádkozott megkövezőiért Szent István vértanú is.

Sokan azt gondolják, hogy csak akkor lehet, szabad megbocsátani, ha az engem bántó bocsánatot kér. De ez az ő dolga. Ennek a gondolkodásmódnak egyértelmű cáfolata Jézus és Szent István imája. Vajon a Jézust keresztre feszítők közül, és a Szent Istvánt megkövezők közül egy is bocsánatot kért akkor tőlük? Ők azonban már akkor megbocsátottak, amikor úgy bántak velük.

Mi is csak akkor nyerünk bűneinkre bocsánatot, ha mi is megbocsátunk. Ez egyértelmű a Miatyánk szavaiból és az adósaival szemben nem engedékeny hitelező példabeszédéből. Ha ti nem bocsátotok meg az ellenetek vétőknek, Mennyei Atyátok se bocsát meg nektek. Miután a példabeszédben szereplő hitelező elengedte az adós tartozásait, és az nem cselekedett hasonlóképpen, hanem börtönbe vettette saját adósait, azután vele is ugyanezt tette a példabeszédbeli hitelező, azaz Isten.

 

Ezeknek a gyógyító miséknek kezdettől egyik alapigéje volt a megbocsátás. Ha tudunk megbocsátani, akkor nemcsak az történik, hogy mi magunk is bocsánatot nyerünk a bűneinkre, hanem ez saját gyógyulásunknak a forrása is. Rengeteg testi és pszichés betegségnek az oka ugyanis a megbocsátani nem tudás, a magunkban ápolt negatív érzelmek, indulatok.

 A megbocsátás, az ellenségeinkért való imádkozás létkérdéssé vált. Most, amikor a meglévő bennünk mélyen gyökerező kiengeszteletlenség, megbocsátani nem tudás (vagy nem akarás, a megbocsátással való elvi szembehelyezkedés) mellé még az elején felsorolt ellentétek is felsorakoznak, sőt még a kifejezett üldözések is a közvetlen látóhatárunkon vannak, különösen létkérdés ez az ellenségeinknek, üldözőinknek való megbocsátás, az értük való imádkozás.

A végén majd elimádkozzuk egy osztrák misztikusnak az imáját, amit az égiek már akkor a figyelmünkbe ajánlottak, amikor a jelenbeli történések még távol voltak tőlünk. A Mennyei Atya ezt mondta ennek a Lemberger Antóniának: Ti nem imádkoztok ellenségeitekért, ezért vagytok az ő önkényüknek kiszolgáltatva… De Én azt mondom, imádkozzatok értük, hogy kiárasszam rájuk Atyai szeretetemet, és Én meg fogom azt tenni! Könyörögjetek hozzám akaratom szerint, akkor ellenségeitek tehetetlenek lesznek veletek szemben. Legyen ez az ima számotokra egy mentőhorgony az eljövendő bajok idején.

 

Fontos néhány félreértés tisztázása

A szeretet, és annak különleges aktusa, a megbocsátás nem érzelmi kérdés. Nem arról van szó, hogy az ellenségemmel, az engem üldözővel szemben alapból ugyanolyan, vagy hasonló érzéseim legyenek, mint a szerelemben, vagy egy anyának, apának az újszülött, vagy kicsi gyermekével szemben. A szeretet és a megbocsátás akarati kérdés. A megbocsátás első lépésben azt jelenti, hogy nem akarok rosszat az engem bántónak, nem forralok ellene bosszút, hanem jót akarok neki és akarok és tudok érte imádkozni. Ha magam képtelen lennék rá, akkor tegyem ezt Jézus nevében, kérjem az Ő segítségét. Uram, én most erre képtelen vagyok, de Te bocsáss meg bennem.

Azután a rosszat nem viszonoznom rosszal. Lemondok a harag, a megbántottság érzésének magamban való ápolásáról. Amikor éppen bántanak, akkor ott lehetnek bennem ezek a negatív érzések, de nem adok nekik teret, hanem Isten kegyelmével igyekszem legyőzni ezeket magamban. Kell hozzá az én erőfeszítésem, az én akaratom. Ha ezt a szándékot látja Isten bennem, ezért újra meg újra imádkozom, biztos lehetek benne, hogy Ő megadja hozzá a kegyelmet, hogy kitartsak ebben a lelkületben.

Nem azzal kell foglalkoznom, hogy mit tesz a másik. Az nem az én harcom, az az övé. Az én harcom az, hogy leküzdjem magamban a negatív érzéseket, és imádkozzam az engem bántóért, vagy a fontos kérdésekben az enyémmel ellentétes platformon állókért.

„Ez nem a te harcod”. Talán a Marana Tha adta ki ezt a könyvet. Egy híres francia írónő házassága teljesen tönkremenőben volt, a gyermekeivel való kapcsolata is. Az egyik lánya egy karizmatikus közösségben megtért, magával vitte az anyját is. Ő is megtért és elkezdett a kapott útmutatások szerint cselekedni. Házassági krízisének az oka az volt, hogy megcsalta őt a férje, ráadásul az írónőnek a legjobb barátnőjével. És ezt éveken keresztül tette. De ő kitartott az imában és a megbocsátásban. Sok-sok éves imádság után visszatért a férj, és a szerelmük megújult. Évekig imádkozott, hogy a barátnőjének is meg tudjon bocsátani. Lassan-lassan elmúlt a harag, először semlegesség érzését adta neki Isten a barátnőjével szemben. Mialatt hosszan-hosszan imádkozott, az Úr mindig csak azt mondta neki: ez nem a te harcod. A vége az lett, hogy mindent elsöprő hatalmas szeretetet érzett a barátnője iránt is, akit az elején egy kanál vízben megfojtott volna. Hosszan imádkozott és kialakult mindkét féllel az érzelmi kapcsolat is. De az elején egyáltalán nem voltak ezek a pozitív érzelmek, hanem éppen az ellenkezője.

Még az is egy félreértés lehet, hogy amikor megbocsátok, vagy az ellenségeimért imádkozom, akkor nem a rosszra mondok-e igent. A rosszra nem szabad soha igent mondani, de a rosszat elkövetőt is szeretni kell. És ha megbocsátok, akkor nem leszek-e kiszolgáltatott, nem kell-e az önvédelemről is lemondanom. De a megbocsátás éppen a legjobb önvédelem. Mert óriási terheket vesz le az emberről. Időt, energiát szabadít fel. A negatív érzelmek súlyosan kihatnak minden területre. Az általuk létrejövő diszharmónia betegít, elszívja életerőinket.

Aki ellenségért imádkozik, és jót tesz vele, az a Szentírás tanúsága szerint parazsat gyűjt a fejére. A Példabeszédek könyvében olvassuk: Ha éhezik, aki gyűlöl téged, adj neki kenyeret, és ha szomjazik, adj neki vizet, mert parazsat gyűjtesz a fejére, az Úr pedig visszafizeti, amit adtál. (Péld 25, 21-22) De ez a parázsgyűjtés éppen hogy nem a bosszúnak az érzése, hogy csak égesse a fejét. A parázs a Szentírásban a megtisztulás jelképe. A próféta nyelvét is izzó parázzsal tisztítja meg az angyal, ahogyan Izajás könyvében olvassuk (Iz 6,6). Az ellenségért mondott ima, az iránta végzett jócselekedet megtisztítja őt, előbb-utóbb bűnbánatra és megtérésre sarkallja, és gátolja ártó, gonosz cselekedete véghezvitelében.

Isten szemében, és következményeiben egyik legsúlyosabb bűn az ítélkezés, a kiengeszteletlenség. A túlvilágról jövő üzenetek alapján mondhatjuk, hogy sok ember azért tölt el hosszú időt a tisztítótűzben, mert kiengeszteletlenség, neheztelés volt benne.

Megbocsátó ima

Amikor Bing atya két évvel ezelőtt lelkigyakorlatot tartott itt templomunkban a következő megbocsátó imát hozta. Most csak egy részt idézek belőle. De az egész ima megtalálható az Engesztelők lapján, és ez a mostani beszédem is felkerül oda, és a megbocsátó imára mutató link is.

A megbocsátásban benne van az is – első helyen –, hogy megbocsátunk Istennek is. Ez most különösen is aktuális, hiszen sokakban feltolul a kérdés, hogy miért engedi meg Isten, hogy ezek történjenek velünk, amik most történnek.

Néhány részlet ebből az imából

 • JÉZUS KRISZTUS ma azt kérem, hogy mindenkinek meg tudjak bocsátani az életemben. Tudom, hogy megadod az erőt hozzá, és köszönön, hogy Te jobban szeretsz, mint én önmagamat és nálam is jobban szeretnéd, hogy boldog legyek.
  Atya, megbocsátok Neked, ISTENNEK, azokért az alkalmakért, amikor haláleset történt a családomban vagy nehéz időket éltünk meg, vagy anyagi nehézségekkel küszködtünk vagy úgy gondoltam, hogy büntetsz minket, de az emberek azt mondták „ez Isten akarata”, ezért haragudtam, és nehezteltem Rád. Kérlek, tisztítsd meg ma szívemet és értelmemet.
  Uram, megbocsátok MAGAMNAK bűneimért, hibáimért és gyengeségeimért, és mindenért, ami rossz bennem, vagy amit én rossznak gondolok. Megbocsátok magamnak minden babonás hiedelemért, jövendőmondókhoz való folyamodásért, szerencsehozó tárgyak viseléséért. Elvetem magamtól ezeket a babonaságokat, és egyedül Téged választalak Uramnak és Megváltómnak. Kérlek, tölts el engem Szentlelkeddel! Továbbá megbocsátok MAGAMNAK azokért az alkalmakért, amikor hiába vettem a nevedet, nem mentem templomba, hogy imádjalak, megbántottam a szüleimet, lerészegedtem, paráználkodtam, házasságtörést követtem el, vagy homoszexuális cselekedetet végeztem. Te megbocsátottál nekem és ma én is megbocsátok magamnak.  
  Teljesen megbocsátok ÉDESANYÁMNAK. Megbocsátok azokért az alkalmakért, amikor megbántott, neheztelt rám, vagy mérges volt rám és minden alkalomért, amikor megbüntetett engem. Megbocsátok neki azért, ha a testvéreimet nálam jobban szerette. Megbocsátok azokért az alkalmakért, amikor némának, csúnyának, butának és a legrosszabb gyereknek nevezett, vagy azt mondta, hogy a családnak sok pénzébe kerülök. Megbocsátok azokért az alkalmakért, amikor azt mondta, hogy nem kívánatos gyerek voltam, véletlen vagy hiba folytán születtem, vagy nem az lettem, akire számított.   
  Megbocsátok ÉDESAPÁMNAK. Megbocsátom, amikor nem támogatott, nem szeretett, nem fejezte ki az érzelmeit vagy nem figyelt rám. Megbocsátok neki azért, ha nem volt ideje rám, nem foglalkozott velem, ivott, veszekedett vagy verekedett édesanyámmal vagy testvéreimmel. Megbocsátok neki a szigorú büntetésekért, azért, ha elhagyott minket vagy távol volt otthonról, ha elvált édesanyámtól vagy hűtlen volt hozzá.  
  Uram, megbocsátok TESTVÉREIMNEK is. Azoknak, akik elutasítottak, hazudtak velem kapcsolatban, gyűlöltek, nehezteltek rám, versenyeztek szüleim szeretetéért, bántottak vagy testi fájdalmat okoztak.  Megbocsátok azoknak a testvéreimnek, akik túl szigorúak voltak velem, megbüntettek vagy bármi módon megnehezítették az életemet, nekik is megbocsátok.
  Uram, megbocsátok HÁZASTÁRSAMNAK a szeretetlenségért, az érzelmek hiányáért, vagy amikor nem vett engem figyelembe, nem támogatott, nem kommunikált velem. Megbocsátom a hibáit, hiányosságait, gyengeségeit és minden olyan cselekedetet vagy szót, ami bántó vagy zavaró volt számomra.
  Jézus, megbocsátok GYERMEKEIMNEK a tiszteletlenségért, engedetlenségért, szeretetlenségért, az odafigyelés, támogatás, kedvesség, megértés hiányáért, rossz szokásaikért, az egyház elhagyásáért és minden olyan rossz cselekedetért, amivel megbántottak.
  Uram, megbocsátok házastársam rokonainak, anyósomnak, apósomnak, vejemnek, menyemnek és minden más rokonnak, akik szeretetlenül bánnak a családommal. Megbocsátom szavaikat, gondolataikat, cselekedeteiket vagy mulasztásaikat, melyek sérülést és fájdalmat okoztak.
 • Az ima teljes egészében itt található: https://engesztelok.hu/bocsima.pdf
  •  

Nehéz időknek nézünk elibe. Azt, ami jön csak úgy tudjuk elviselni, ha megbízunk Istenben. A megbocsátás gyakorlásával a gyermeki bizalom is növekedni fog: azáltal, hogy mindent átadok Istennek, mindent rábízok. Elfogadok mindent az Ő kezéből, még a fájdalmas, rossznak látszó dolgokat is, még szeretteim halálát is. Ő az élet és a halál ura, Ő tudja, és rendezi isteni bölcsességében és szeretetében, hogy kit mikor hív magához.

 •  

Minden gonoszt megkötöző ima

Nemrég raktam fel az Engesztelők lapjára a minden gonoszt megkötöző imát. Ez egy amerikai protestáns hölgyön keresztül kaptuk az Égtől fegyverként a mi időnkre.

Ezt nem imádkozom el most egészében, csak néhány részletet belőle. Két hete van fenn, de azóta nagyon sok pozitív visszajelzés érkezett vele kapcsolatban.

Uram Jézus, kérlek küldd el szent angyalaidat, hogy őrködjenek! Fésülj át mindent, és távolíts el minden démont és gonoszt a határainkról; gátolj, akadályozz meg minden kivetítést; hatástalaníts minden megátkozott tárgyat, csapdát és időzített bombát; háríts el minden erőt, amely ellenünk irányul, aminek mi vagyunk a célpontjai! Uram Jézus, kérlek erősítsd meg és tedd áthatolhatatlanná a minket körülvevő angyali védelem burkát, bárhová is megyünk! Jézus szent Vérével lepecsételek a területünkön, a birtokunkon minden gonosz, ördögi behatolási pontot a levegőben, a földön, a tűzben, a vízben és az inter-dimenzióban.

Kérjük, küldd el szent angyalaidat, hogy őrködjenek és állítsák meg ellenségeinket, akadályozzák meg a gonosz erőinek behatolását!

Jézus nevében, megkötözök minden hazug lelket, a megosztottság minden szellemét, amely mindennemű kommunikációnkat zavarja és zaklatja. Jézus lábához küldelek benneteket a hazugságaitokkal és minden mocskotokkal együtt. Itt befejeződött a küldetésetek!

Jézus nevében, most megtörök minden átkot, boszorkányságot, rontást, gonosz kívánságot és varázslatot, ami ellenünk irányul.

Jézus Krisztus nevében, megtörök minden halálos átkot, amit ellenünk mondtak. Élni és boldogulni fogunk, hogy az Úr dicsőséges tetteit hirdessük.

 Ezt egy protestáns nő kapta, de egy nagyon erős imádság. A következőt egy katolikus, Lemberger Antónia. Ebben már ott van a Szűzanya is, aki már a Szentírás első lapjain megkapta az ígéretet, hogy sarkaival széttapodja az ősi kígyó fejét.

Ima ellenségeinkért (Lemberger Antónia) Mennyei Atya, küldd le szeretett Fiaddal, Jézus Krisztussal, a mi Megváltónkkal és Boldogságunkkal szent atyai szeretetedet a sötétség minden terjesztőjére, hogy általa megtérjenek vagy saját területükön maradjanak!

Atyánk küldd le atyai szeretetedet, hogy mindazt, aki üldözni akar minket, vagy elárulni, vagy más rosszat forral ellenünk, jelenléted megakadályozza, terve véghezvitelében!

Küldd le szeretet-tüzedet minden hazugra, rágalmazóra, képmutatóra, hogy helyesen ismerjük fel őket és meg tudjuk védeni magunkat velük szemben!

Atyánk, áraszd ki szeretetedet minden bűnözőre, az erőszak, a gyilkosság, a vad hatalomvágy eszközeire, hogy ne tudjanak nekünk és az emberiségnek ártani!

Atyánk bocsásd le szent szeretet-erődet, mint villámot a földre, ha gyilkosok vonulnak majd át a világon, és rosszat akarnak tenni minden népnek! Atyánk légy akkor velünk, légy a mi védelmezőnk, a mi vezetőnk. Légy a mi oltalmunk, erőnk és erősségünk.

Atyánk áraszd szent atyai szeretetedet minden népre! Töltsd el őket szent tüzeddel, hogy felismerjék az idő veszedelmét, melyet az ősi kígyó ravaszsága okozott. Atyánk, légy mindenütt az igaz parancsoló! Parancsolj a sötétségnek, hogy távozzék és kerülje az embereket!

Atyánk, Te legjobb Atya, tedd amit atyai szereteted jónak, igaznak és üdvösnek talál! Ámen.

 

A Szűzanya a Szentséges Vér Királynőjeként azt is mondta Lemberger Antóniának: „Vegyétek körül házatokat a Szentséges Vér koszorújával! Ezen nem tud áthatolni a gonosz, Gyakran mondjátok, ha lehet, óránként:

Örök Atya! Felajánlom Neked Jézus Krisztus drága Szent Vérét és Sebeit, Szűz Mária fájdalmas és Szeplőtelen Szíve által, hogy a Szűzanya a sátán hatalmát megtörje, Szent Mihály Arkangyal és az összes angyalok segítségével a gonosz szellemeket elűzze, műveiket és terveiket megsemmisítse – különösen most, ebben az órában és hazánkban. Ámen.”

Szintén Lamberger Antóniának mondta a Mennyei Atya: Gyermekeim! El tudjátok képzelni ezeknek a szavaknak a hatalmát, ha tiszta, odaadó, szerető lélekből száll Hozzám? Bizony mondom, egy lélek, aki szívből könyörög Hozzám, erősebb, mint egy egész hadsereg ördög! Mert Én vagyok az ereje, és eléje sietek seregeimmel.

 

 
 

Családfagyógyító mise 2020 december

Írta: Super User. Beküldve: Egyéb alkalmakra

 

A mise elején

 • 3 dologról lesz szó ebben a szentmisében
  • A héten volt a guadalaupei Szűzanya ünnepe. Annak zsolozsmájából két dolog is megérintett. Ezt szeretném közvetíteni számotokra.

Kezembe került egy szentség hírében meghalt nápolyi papnak a tanítása a teljes Istenre hagyatkozásról.

   • Ezt már feltettem az Engesztelők lapjára, ezért csak röviden idézek belőle, hiszen ott a teljeset elolvashatjuk, átelmélkedhetjük.

És kaptam postán az USA-ból egy áldást, ezt is szeretném közvetíteni számotokra.

 • Minden bűn, amit nem bánunk meg, és nem kérünk értük bocsánatot, átokként hat az életünkben, és ezek az átkok generációkon keresztül is öröklődhetnek, kifejthetik hatásukat.
 • Most ezekből hozunk ide egy csokorra valót Isten elé, és bánni akarjuk ezeket őseink, leszármazottaink nevében is. És kérjük Istent, hogy törje meg ezeket az átkokat, és adja meg számunkra a bocsánatot és a gyógyulást.
 • A következő fohászokra válaszoljuk: Könyörülj rajtunk, Urunk
 • Eléd hozunk Urunk, most minden haragot, gyűlöletet, bosszút, amelyek generációkon keresztül akadályozták a családunkban a megbocsátást és a békességet.
 • Eléd hozunk minden elutasítottságot, amely családunkban előfordult: amikor a férj vagy a feleség nem fogadták el, hanem elutasították egymást vagy a másik házasfél rokonait, valamelyik családtagot, gyermeket, vőt, menyet, sógort, anyóst, apóst, megszólták őket, ártottak nekik, vagy valamilyen visszaélést is elkövettek ellenük.
 • Eléd hozzuk mindazokat a kifejezett átkokat, amelyekkel a szülők, nagyszülők, dédszülők átkozták meg leszármazottaikat, és azok családjait.
 • Eléd hozzuk mindazokat az átkokat, amelyek őseink okkult praktikái miatt nehezednek a családunkra.
 • Eléd hozzuk mindazokat az átkokat, káros következményeket, a melyek a szexualitással kapcsolatosak: a paráznaságokat, önkielégítéseket, házasságtöréseket, abortuszokat, homoszexualistást, leszbikusságot, vérfertőzést, pornográfiát, mindenféle perverziókat.
 • Eléd hozzuk mindazokat a terheltségeket, pánik és egyéb betegségeket, gyengeségeket, amelyek valamilyen traumából, fizikai, pszichés, vagy szexuális bántalmazásból származnak.
 • Eléd hozzuk a csalások átkait, amikor őseink megcsaltak, becsaptak, megtévesztettek másokat, és ennek következtében a megkárosítottakat és saját családjukat is szellemileg tönkretették, és gátolták az utánuk következő generációk előre haladását.
 • Eléd hozzuk azokat az őseinket, akik erőszakosak voltak, gyilkoltak, mások vérét ontották, és ezért a halál és a pusztulás átkát örökítették át udódaikra.
 • Eléd hozzuk az irigység átkait, amikor irigy és kapzsi őseink mások javaira nyújtották a kezüket, és ennek érdekében okkult eszközöket is igénybe vettek.
 • Eléd hozzuk az aposztázia, a hitehagyás bűnét, az okkult bálványimádásokat, a pénz, a mammon szeretetét, amelyek anyagi és szellemi romokat hagytak maguk után.
 • Eléd hozzuk azokat a bűnöket, átkokat, amelyek egyéb romokat hagytak maguk mögött, az okkultizmust, a varázslást, a szerencsejátékot, a pazarlást, a házasságtörést, a prostitúciót, a megerőszakolást.
 • Eléd hozzuk a különféle dolgokhoz, főleg az anyagiakhoz való ragaszkodásokat, amelyek ehhez a földhöz kötnek még a halál után is, és nem engednek a mennybe szállni.
 • A következő kérésekre Ámen-nel válaszoljunk!
  • Kérünk Jézus, bocsáss meg őseinknek, szabadítsd ki őket a tisztítótűzből, engedd el adósságaikat, és nekünk pedig, akik még ezen a földön élünk  add meg a jóvátétel, a vezeklés, az engesztelés lelkületét. Ámen.

Uram, Jézus Krisztus, eléd hozom önmagamat, és közbenjáró képviselőként családomat, rokonságomat, családfámat. Eléd hozok minden meg nem gyónt, meg nem bánt, ki nem engesztelt bűnt, átkot, rontást. Jézus Krisztus, a Te Nevedben, valamint családom, rokonságom közbenjárójaként bocsánatot kérek mindenkitől, akit én vagy családom… megbántottunk vagy rosszat kívánva nekik megátkoztunk. Ámen

Jézus Krisztus, a Te Nevedben és Irántad való szeretetből és engedelmességből, teljes szívemből megbocsátok önmagamnak és mindenkinek minden bűnt, sértést, átkot, amellyel nekem vagy családomnak kárt okoztak. Kérlek Jézus, hogy szereteted és irgalmad végtelen nagy mértéke szerint Te is bocsáss meg mindnyájunknak, és add meg a kölcsönös kiengesztelődés ajándékát minden érintettnek. Ámen.

Kérünk, hogy mindannyiunkat pecsételj el Önmagadnak, és Szent Véreddel tisztítsd meg és mosd át azokat a sebeket, amiket a bűnök, bántások okoztak. Dicsőítünk és áldunk Téged irántunk való nagy irgalmadért! Ámen.

Eléd hozok minden átkot és rontást, melyet rám, vagy családomra mondtak, vagy amelyet én, vagy családom mondtunk másokra. Kérlek Jézus, Neved Hatalmával és Szent Véreddel törj meg minden átkot és rontást, tedd ezeket semmissé és érvénytelenné. Ámen. Most pedig magam és a családfám valamennyi generációja közé helyezem Jézus Krisztus véres keresztjét. Jézus nevében kijelentem, hogy a generációk között valamennyi kapcsolat Jézus Krisztus drága vérén legyen átszűrve! Szűnjön meg minden rossznak a továbbadása, csak a jó származzon tovább. Ámen.

 

 

Homilia

 • A guadalupei Szűzanya Juan Diegonak
  • Ne aggódj nagybátyád betegségével vagy bármi más bajoddal kapcsolatban. Nemde én a te Anyád vagyok? Nemde oltalmam és védelmem alatt állsz? Nemde én vagyok életed forrása és boldogsága? Jól tudod, hogy az én ölemben és karjaimban vagy! Vajon szükséget szenvedsz-e bármiben? Ne szomorkodj, és ne aggodalmaskodjál!

Ma sok féle félelem, aggodalom keríti hatalmába az embereket. A Szűzanya bártorító, édesanyai szavai a guadalupei látnoknak, Juan Diegonak, számunkra is bátorítást jelenthetnek, a neki mondott kedves bátorító édesanyai szavak nekünk is szólnak.

 • De nemcsak édesanyánk van, aki ölelő karjaiban tart minket, hanem van Mennyei Atyánk is, aki képes minket megvédeni minden veszélytől, és atyai áldásával fel tud készíteni minket mindara, ami az életben ránk vár.
  • A guadalupei Szűzanya zsolozsmájából
   • Kantikum – MTörv 32, 1-12
   • Vajon nem tulajdon Atyád ő neked, *
   • aki létrehívott, alkotott, és fönntart?
   • 7Emlékezz csak a régi időkre, *
   • vedd sorra az egyes nemzedékeket!
   • Kérdezd atyádat, és ő megtanít, *
   • vagy őseidet, ők majd elmondják neked!

A teljes Istenre hagyatkozás

  • Isten elsősorban a mi Mennyei Atyánk. Alapvető, hogy bízzunk benne, és mindenben rá hagyatkozzunk

A múlt héten tettem fel az Engesztelők Lapjára a teljes Istenre hagyatkozás imáját.

   • (Egy szentség hírében meghalt nápolyi papnak, Don Dolindo Ruotolonak adta ezt a tanítást az Úr)

A teljes szöveget megtaláljuk az engesztelok.hu oldalon. Most csak néhány gondolatot szeretnék idézni belőle.

   • Miért vagytok nyugtalanok és megzavarodottak? Hagyjátok Rám a gondjaitokat, minden ügyeteket és megnyugszotok.

A Rám hagyatkozás ezt jelenti: nyugodtan csukjátok be a lelketek szemét és adjátok át magatokat Nekem, hogy a karjaimba vegyelek és átvigyelek a túlsó partra, mint egy anya az alvó kisgyermekét.

Ami összevisszává tesz és nagyon árt nektek, az a grüblizés, az egy gondolat körül forgás és az aggodalmaskodás, amivel kínozzátok magatokat, mert azt hiszitek minden áron nektek kell mindent megoldani.

Mennyit tudok Én tenni, ha a lélek lelki és anyagi szükségeiben Hozzám fordul, Rám néz és azt mondja: „Gondoskodj TE!” és közben becsukja a szemét és elnyugszik Bennem.

A szenvedésben imádkoztok, hogy vegyem el azt, de úgy vegyem el, ahogy ti elképzelitek... Hozzám fordultok, de azt akarjátok, hogy alkalmazkodjam a ti elgondolásotokhoz. Olyanok vagytok, mint az a beteg, aki az orvostól egy kúrát kér, de ő maga akarja előírni, hogy az milyen legyen.
Ne így imádkozzatok, hanem úgy, ahogy tanítottalak a Miatyánkban! „Szenteltessék meg a TE Neved” - ez azt jelenti: „Dicsőítsen meg ez a bajom és szorongatásom”. „Jöjjön el a TE Országod” - ez azt jelenti: „Minden építse a Te Országodat bennünk és a világban”. „Legyen meg a TE akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is” azt jelenti: „Tégy ebben az ügyemben úgy, ahogy a legjobbnak látod az örökéletünk és a földi életünk szempontjából”

Ha igazán azt mondjátok: "Legyen meg a TE akaratod" vagy: „Gondoskodj TE!” akkor beavatkozom egész mindenhatóságommal és megoldom a kilátástalan helyzetet. És ha azt látod, hogy a helyzet rosszabbodott, ahelyett, hogy javult volna - ne nyugtalankodj! Csukd be a szemed és mond bizalommal: „Legyen meg a TE akaratod, gondoskodj TE!”

Bizony mondom neked, gondoskodni fogok, beavatkozom, mint egy orvos és akár csodát is teszek, ha kell. Azt látod, hogy a beteg állapota rosszabbodott? Ne nyugtalankodj, hanem csukd be a szemed és mond: „Gondoskodj Te!” Bizony mondom neked, gondoskodni fogok.

Csukjátok be a szemeteket és engedjétek, hogy a kegyelem áradata hordozzon!
Csukjátok be a szemeteket és engedjetek Engem munkálkodni!
Csukjátok be a szemeteket és forduljatok el a jövőért való aggodalmaskodástól, mint valami kísértéstől!

Egyedül Bennem bízzatok! Nyugodjatok el Bennem! Hagyatkozzatok Rám egészen! Csodákat teszek, abban a mértékben, amilyenben átadjátok magatokat Nekem, amennyire bíztok Bennem.

Ha azt látod, hogy minden csak egyre jobban összezavarodik, mond becsukva a lélek szemét: „JÉZUS, gondoskodj TE!” és tereld el a gondolataidat aggódásod tárgyától, mert nehéz neked a bajt látni és mégis bízni Bennem.
Tereld el a gondolataidat önmagadról! És cselekedj így minden szükségleteddel kapcsolatban!
Tegyetek mindnyájan így és állandó, nagy, csendes csodákat fogtok látni! Gondoskodni fogok mindenről, biztosítalak benneteket!
Imádkozzatok mindig így Rám hagyatkozva és nagy békesség fog eltölteni, akkor is, ha az áldozat és engesztelés kegyelmét adom nektek. Akkor is, ha szeretetem szenvedést rak rátok.
Lehetetlennek tűnik ez? Csukd be a szemed és mond egész lelkedből; „JÉZUS, gondoskodj TE!” - Meglátod, gondoskodni fogok.

 

Végül a hármas áldás, amit most elmagyarázok, hogy miket is tartalmaz, a mise végén pedig majd közvetlenül is adom nektek ezt az áldást.

  • A fény áldása megvilágítja a lelket, hogy hol áll, hogyan is áll Isten előtt.
   • Ez bizonyos szempontból a Nagyfigyelmeztetés elővételezése.
   • Azt közvetíti számunkra, hogy hogyan lát Isten minket.

A 2. áldás az un. apokaliptikus áldás. Sokan nem látják a körülöttünk zajló események igazi mozgatóit, csak emberileg akarják értelmezni azt, ami velünk történik, és többnyire úgy, ahogy a média azt nekik sugallja. Pedig már jócskán benne vagyunk az apokalipszisben, az utolsó időkben.

   • Ez az áldás felkészíti a lelket az olyan változásokra, amelyeket még soha át nem élt, és amelyekről még talán soha nem is hallott. Az ember szívébe helyezi a vágyat, hogy minden szempontból közelebb kerüljön a Mennyei Atyához, megnyitva ezzel a megtérés iránti vágyat. Tudást ad a léleknek, hogy békével elfogadja a változásokat, amelyek körülöttük és bennük végbe mennek, és a nehézségeket, amelyekkel szembe találjuk magunkat.

Az atyai áldás

   • magában hordozza a jó és a rossz megkülönböztetésének az ajándékát, és mélyebbre vonja a lelket Isten atyai szívébe és az isteni akarattal való egyesülésbe.

Ezeket az áldásokat azok is megkapják, akiket lélekben ide hoztok. Kérjétek meg őrangyalaitokat, családotok angyalait, hogy közvetítsék számukra.

 

Az áldás a mise végén. Az egyes fohászokra Ámennel válaszoljunk!

 • Szentlélek Isten jöjj fényeddel, világosítsd meg gyermekeid szívét, hogy úgy lássák magukat, ahogyan Te látod!

Szentlélek Isten, add világosságodat gyermekeidnek, hogy ne dugják a fejüket a homokba, hanem úgy szemléljék a körülöttünk lévő eseményeket, mint az utolsó idők eseményeit. Hogy ne emberi megoldásokat várjanak, és különösen ne fogadjanak el káros, romboló, betegítő megoldásokat, amelyek egyenesen a gonosztól valók!

Nyisd meg a szemüket arra, hogy mit és hogyan cselekszik ma a gonosz. De főleg arra, hogy hogyan cselekszel Te, Mennyei Atyánk.

Segítsd testvéreimet, hogy képesek legyenek becsukni a szemüket a gonosz megoldásai, kísértései előtt, és arra figyeljenek, hogy hogyan cselekszel Te, Mennyei Atyánk!

Szítsd fel, Szentlélek minden testvéremben a megtérés utáni vágyat, és add meg nekik, hogy békével el tudják fogadni azokat a változásokat is, amik bennük és körülöttük végbe mennek, és el tudják fogadni azokat a nehézségeket is, amelyekkel szembe találják magukat az elkövetkező időkben.

És végül a Szentlélek vond be testvéreimet, az ő szívüket, lelküket Isten atyai szívébe, és az isteni akarattal való tökéletes egyesülésbe!

 

 

Az engesztelés és Isten haragja

Írta: Administrator. Beküldve: Egyéb alkalmakra

Elhangzott Nagyfaluban a Szeháromság hegyen Csilik János atya síremlékének a megáldásakor 2017. augusztus 5-én

 

Csilik atyával, Éva asszonnyal, a nagyfalui engesztelő közösséggel való kapcsolatom, ismeretségünk éppen 10 évre nyúlik vissza. Most idejövet felidéztük első jövetelünket busszal. A busz akkor még nem tudott feljönni a hegyre. A közvetlenül a hegyre vezető útnál tett le. Amíg beértünk, olyan eső kerekedett, hogy mindenki bőrig ázott. A hit első próbája az volt, hogy ki-ki el tudja-e engedni az aggodalmát. Ez nem ilyen kánikulában való zápor volt, amitől felüdül az ember, hanem tavaszi-koranyári időben volt. Végül senkinek nem lett semmi baja.

Akkor találkoztam először Éva asszonnyal. Szavát már csak nehezen értettem. És akkor találkoztam először Csilik atyával is. Így indult a kapcsolatunk. Tőlük kaptam az indíttatást, hogy vállaljam fel az engesztelés ügyét. Rajtuk keresztül indultak be a kiengesztelődési találkozók Magyarországon.

Amikor közvetítettem a Bíboros úr felé a vele való találkozóra való kérésüket, és már megvolt az időpont, akkor meghívtam őket Vácra is. A meghíváskor csak az a gondolat vezérelt, hogy akik Nagyfaluba járnak, ne kelljen annyit utazniuk, legyen lehetőség Éva asszonnyal, Csilik atyával, a nagyfalui közösséggel Magyarországon is találkozniuk

Mást, ennél nagyobb szabású dolgot terveztek az Égiek. Azóta is októberben mindig megrendezzük ezeket a kiengesztelődési találkozókat. Az első néhányon még Éva asszony is ott volt, az utolsón tavaly már Csilik atya sem volt ott - legalábbis testi mivoltában. A két évvel ezelőttin már úgy, hogy utolsó erejét összeszedte. Én az ő helyében már biztos nem vállalkoztam volna ilyen megerőltető útra olyan betegen.

Ő nemcsak hirdette, hanem élte is az engesztelést különösen ezzel az utolsó kegyetlen betegségével. Valami hasonlót élhetett át mint Fausztina nővér. Így olvashatjuk a naplójában: „Azt mondtam az Úrnak: ,,Jézusom, ma mindent a bűnösökért ajánlok fel. Igazságosságod csapása engem sújtson, és az irgalmasság tengere jusson a bűnös lelkeknek.– Az Úr meghallgatta kérésemet. Sok lélek megtért az Úrhoz, de én haldokoltam Isten igazságosságának a súlya alatt. Éreztem, hogy a felséges Isten haragjának vagyok a tárgya” (927). Nagyon nehéz volt Éva asszony és Csilik atya szenvedésének az utolsó szakasza. Testük megváltásaként érte őket a halál.

Most, hogy Csilik atya már nincs itt fizikai mivoltában közöttünk, rám hárult a feladat, hogy az engesztelőket felkaroljam, és az engesztelés ügyét előmozdítsam. Most fejeztem be egy könyv megírását, aminek a címe „Az engesztelő lelkiség”. Papok, teológiában is jártasok számára akarja az engesztelést úgy bemutatni, hogy ha valaki jószándékú és nem túl nagy a maga szemében, akkor tudjon mit kezdeni az engeszteléssel, tudja az elhelyezni a lelkiségi irányzatok között, az általános emberi és a teológiai gondolkodásban. A könyv egyik vezérigéje Jézus felfohászkodása az Atyához: „Áldalak téged, Atyám, mennynek és földnek Istene, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, de feltártad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett ez neked.

Az egyik, amibe beleütköznek sokan az engeszteléssel kapcsolatban, az éppen Isten haragja, amiről itt a Fusztina nővér idézetben szó van. Nem tudják elképzelni, képtelenségnek tartják, hogy a szerető Istenben harag lenne.

Emberi ésszel gondolkodva valóban botránynak számít Istennel kapcsolatban haragról beszélni. De emlékezhetünk rá, hogy a Szentírásban sok helyen van szó Isten haragjáról. Felhívtam egy Rómában szentírástudományi tanulmányokat végzett tanítványomat, és kérdeztem, hogy hogyan magyarázzák ezt a kérdést a szentírásmagyarázók. Azt ajánlotta, hogy nézzem meg a szakemberek körében alapműnek számító Biblikus Teológia Szótárt. Elég megdöbbentő volt számomra is, amit Isten haragjáról ír, ahogyan idézi mind az ószövetségi, mind az újszövetségi Szentírásban ezzel kapcsolatos helyeket. Ehhez kapcsolódóan megnéztem még azokat a helyeket is, ahol a Biblia az ember számára negatívnak tűnő jelzőt alkalmaz Istenre.

Eszerint a szótár szerint a Biblia ugyan elítéli az emberben a haragot, de tud szent haragról is. Megvolt ez például Mózesben, Illésben, de Jézusban is. Jézust nem ilyennek szokták láttatni a jámbor prédikációk, mint amiket vele kakpcsolatban ez a szótár idéz: „Jézusban előttünk áll Isten haragja. Indulatosan parancsol a Sátánnak (Mt 4,10; 16,23), keményen megfenyegeti a démonokat (Mk 1,25), szinte magán kívül van az emberek (Jn 8,44), és főleg a farizeusok (Mt 12,34) ördögi ravaszsága láttán, akik megölik a prófétákat (Mt 23,33), képmutatók (Mt 15,7). Mint Jahve, Jézus is haragra gerjed azok iránt, akik Isten ellen támadnak. Jézus megpirongatja az engedetleneket is (Mk 1,43; Mt 9,30), a kishitű tanítványokat (Mt 17,17). Mindenek fölött azokra haragszik meg, akik nem gyakorolnak irgalmasságot (Mk 3,5)... Végül Jézusban megnyilvánul a bíró hangja is: mint a lakoma házigazdája (Lk 14,21), mint a könyörtelen szolga ura (Mt 18,34), pusztulást jósol  a bűnüket meg nem bánó városoknak (Mt 11,20-21), kiűzi a kereskedőket a templomból (Mt 21,12-13), megátkozza a meddő fügefát (Mk 11,21). Az egész Bibliában ötször annyiszor van szó Isten haragjáról, mint az emberi haragról.”

Mindebből nem az következik, hogy utánoznunk kellene istent a haragban, mert az csak torz utánzat lehet. Nekünk inkább őrizkednünk kell a haragtól. Vagy ha haragszunk is úgy tegyük, ahogyan az a közmondásban van: „érted haragszom, nem ellened”! Nem szabad engednünk, hogy elszabaduljon bennünk a harag. Erről elég sok intést találunk a Bibliában, magánál Jézusnál is.

A Bibliában arról van szó, hogy a harag nem az ember dolga, hanem Istené. Pál apostol így fogalmazza ezt meg: „Ne szolgáltassatok magatoknak igazságot, hanem hagyjatok teret Isten haragjának, hiszen írva van: Enyém a bosszú, én majd megfizetek, mondja az Úr (Róm 12,19). A harag nem az ember dolga, hanem Istené.”

Milyen Isten haragja? „Két ’érzés’ küzd Istenben, a harag és az irgalmasság (vö. Iz 54,8 skk; Zsolt 30,6), és mindkettő  Istennek az emberhez való szenvedélyes ragaszkodását jelzi. De más-más módon: a harag az utolsó napon a pokolban találja meg kifejeződését; az irgalmas szeretet végleg az égben diadalmaskodik, idelenn pedig azokon a büntetéseken át, amelyek a bűnöst megtérésre hívják. Isten haragjának megnyilvánulásában nem embermódra viselkedik: ő ura szenvedélyének... Isten ’lassú a haragra’.. és irgalmassága mindig kész megnyilvánulni... Amikor Isten a maga idejében büntet, és nem a türelmetlenség hevében, ezzel kinyilvánítja az embernek, hogy milyen nevelő jellege van haragja büntetéseinek (Ám 4,6-11).

Az Újszövetségben is alapvető vonásként marad meg Isten haragja. Ha ki akarnánk küszöbölni belől e haragot és csak a ’jó Isten’ csalóka fogalmát megtartani, az Marcion eretnekségének a felújítása volna” – fogalmaz a szótár főszerkesztője.

Nekünk engesztelőknek az a dolgunk, hogy próbáljuk az embereket megkímélni Isten végső, rettenetes haragjától, amely a kárhozatba taszíthatja az embert. Azért imádkozzunk, hogy az emberek megtérjenek, és ne kelljen megtapasztalniuk ezt a rettenetes isteni haragot.

A büntetések, a fenyítések azért vannak az életünkben Isten részéről, hogy gátat vessen ennek a végső haragnak. Ha már szép szóból nem tanulunk, tanuljunk az ilyen büntetésekből, fenyítésekből. Az ilyen büntetések, fenyítések sorompók Isten végső haragjának elszabadulása előtt – fogalmaz a szótár.

A Biblia még más emberi szemmel nézve negatív jelzőkkel is illeti Istent. A haragó és a büntető jelző mellett a bosszúálló és féltékeny jelzőket is alkalmazza rá. A bosszúálló jelző pozitív tartalma, hogy az igazságtalanságot megtorolja, igazságot szolgáltat. Nem tűri el a végtelenségig az általa alkotott rend megsértését. Álljt parancsol, azt mondja: elég – de akkor, amikor Ő jónak tartaja, nem akkor, amikor mi szeretnénk. A harácsoló, értelmetlenül vagyont gyűjtő embernek azt mondja, hogy „te esztelen, te bolond, még az éjjel számon kérik lelkedet.” Senki sem kerülheti el az Ő ítéletét.

A féltékeny jelző pedig azt fejezi ki, hogy Ő féltékeny szeretettel szeret. Nem tűr el más szeretőt maga mellett, nem hagyja végletekig, hogy más isteneink legyenek, amelyek elfoglalják az Ő helyét az életünkben. De ezek a negatív jelzők is az Ő irántunk és minden ember iránt való szeretetéről szólnak.

Befejezésül pozitív módon szeretnék szólni Isten szeretetéről.

Mi nagyon bonyolultan tudunk szeretni. Isten viszont nagyon egyszerűen. A legegyszerűbben úgy képzelhetjük el Istent, hogy van egy atya, és van neki egy fia. Az atya szereti a fiút. A fiú szereti az atyát, de ez náluk nem két külön szeretet, hanem egy. Ugyanazzal a szeretettel szereti az Atya a Fiút, mint amivel a Fiú szereti az Atyát. Ez a szeretet egyúttal Isten természete, amelyet egyszerre három Isteni személy is birtokol. Amikor a második isteni személy, a Fiú megtesteült, emberi természetet vett magára, emberként is megéli az Atya és a Szentlélek iránti szeretetét. És Ő nemcsak abba a hús-vér testbe testesült bele, amely 33 évig ezen a földön élt, hanem beletestesült az Eucharisztiába is és beletestesült az Egyházba is. Az Atya és a Szentlélek iránti szeretetét a szentmisén, a szentségimádáson keresztül is megéli és az egyházon kereszül is, amely az ő misztikus teste.

Ő a megváltás művét, a mai emberek megváltását nem a mennyországból folytatja, hanem a szentmisén és az Oltáriszentségen keresztül, és rajtunk keresztül, akik az ő testének a tagjai vagyunk.

Az engesztelésnek az a lényege, hogy ha mi felindítjuk magunkban a szándékot, hogy egyesülni akarunk Jézussal, akkor Ő tud rajtunk keresztül szeretni, az embereket a kárhozattól megmenteni, és üdvözíteni. A felajánlásainkon, a szándékainkon keresztül történik mindez. Üdvözítő ereje, értéke van így minden cselekedetünknek, minden munkánknak, minden szenvedésünknek, de még a lélegzetvételünknek is. És különösen is nagy ereje és értéke van szentmiséinknek, és szentségimádásainknak. Állandó szeretet-párbeszédet folytathatunk Jézussal és Jézuson keresztül a Mennyei Atyával és a Szentlélekkel. Ha már Jézuson keresztül benne vagyunk ebben az egyetlen isteni szeretetben, ezt éljük, akkor, ezt megélhetjük a Szentháromság küönböző személyeinek a nézőpontjából is. És ezt fontos tudatosítanunk itt a Szentháromság hegyen. Tekinthetünk az Atya szemével is a Fiúra és a Szentlélekre. Átélhetjük az Atya gondviselő szeretetét, de Fia iránti részvétét, fájdalmát is. Tekinthetünk mindent a Szentlélek szemszögéből is: beteljesíthetjük mi is Jézus megváltói művét, ahogy Ő teszi, munkálhatjuk, mint Ő az egységet a világban, azokban a közösségekben, amelyekben élünk. Mintegy átjátszó antenna, adótorony lehetünk, akik tovább sugározzák a Szentháromság szeretetét azok felé az emberek felé, akik ott vannak az ő vételi körzetükben.

Mondjuk gyakran: szeretlek Jézus, Szeretlek Mennyei Atya, Szeretlek Szentlélek! És ennek a szeretetpárbeszédnek számtalan variációja lehet: Az Irgalmasság Rózsafüzér-, a Szeretetláng rózsafüzér fohászai, vagy az fohász, hogy „Jézus, Mária, József szeretlek, mentsétek meg a lelkeket”. De fontos, hogy mindezt ne csak gépiesen mondogassuk, hanem szeretetünkkel megtöltve. Ez a lényeg: engedjük, hogy az egyetlen isteni szeretete áradjon mindig rajtunk keresztül, amely bizony sokszor fájdalmas is lehet, mint amilyenek voltak Éva asszony és Csilik atya fájdalmai életük utolsó szakaszában, amikor a betegséggel, a halálos kórral küzdöttek. A legfontosabb, hogy mindent felajánljunk, hogy mindent Istennel egyesülten a lelkek megmentéséért tegyünk. Így vagyunk igazi engesztelők.

 

Családi, emberi kapcsolataink gyógyulása

Írta: Administrator. Beküldve: Egyéb alkalmakra

Szentmise és közbenjárás családunk, emberi kapcsolataink gyógyulásáért

(Otthoni felkészülés a 3. pénteki esti 6 órás szentmisékhez, és közbenjáráshoz)

 

Ezek a 3. pénteki szentmisék, közbenjárások a saját gyógyulásunkról és az őseinkkel való kapcsolataink elrendezéséről, a kiengesztelődésről szólnak. Ahhoz hogy minél teljesebben át tudjuk imádkozni a saját életünket és családfánkat, szükséges az egyéni, otthoni előkészület.